Ekspansja zagraniczna

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wspierają wzrost polskich firm i umożliwiają  przejmowanie najlepszych praktyk i technologii. Inwestycje zagraniczne służą równocześnie rozwojowi polskiej gospodarki oraz gospodarek krajów przyjmujących. Udział Funduszu Ekspansji Zagranicznej z Grupy PFR w transakcjach przesuwa granicę możliwości dla polskich firm, pozwala im pozyskać finansowanie na nowe przedsięwzięcia, które inaczej byłyby trudne do zrealizowania.

Naturalnym etapem przeobrażania się krajów rozwijających się w kraje rozwinięte jest pojawienie się znacznej liczby wychodzących inwestycji zagranicznych, które pozwalają zwiększyć skalę działalności, zdywersyfikować ryzyko, dają dostęp do nowych technologii i idei oraz prowadzą do stworzenia w kraju nowych, wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy.

Bez rosnących bezpośrednich inwestycji zagranicznych nie ma szans na silną gospodarkę i wzrost znaczenia kraju. Polska gospodarka i przemysł potrzebują przestrzeni inwestycyjnej, która może zagwarantować rozwój technologiczny i produkcyjny oraz dostęp do surowców. Potrzebują także odwagi i determinacji przedsiębiorców w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W tym może je wspierać Fundusz Ekspansji Zagranicznej. 

Ewa Małyszko, Prezes Zarządu PFR TFI

Korzyści z ekspansji zagranicznej

Odpowiedzialne bezpośrednie inwestycje zagraniczne są korzystne zarówno z punktu widzenia kraju przyjmującego, jak i państwa, z którego pochodzi inwestor.

Wśród korzyści wynikających z bezpośrednich inwestycji zagranicznych najczęściej wymienia się: zwiększenie zasobów kapitałowych, wielkości produkcji i dochodu, wzrost produktywności czynników produkcji, poprawę efektywności funkcjonowania rynku poprzez napływ know-how, dzięki napływowi nowych technologii oraz stymulowanie powstawania innowacji i wzrost konkurencyjności. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne skutkują także zwiększoną integracją z globalną gospodarką. Wskazuje się bowiem na komplementarność inwestycji względem eksportu kraju pochodzenia – inwestycje mogą przyczynić się do wzrostu eksportu.

No alt text available for image

Transfer technologii i dobrych praktyk zarządczych

No alt text available for image

Poprawa jakości instytucji

No alt text available for image

Poprawa produktywności

No alt text available for image

Wzrost ogólnej liczby inwestycji

No alt text available for image

Wzrost zatrudnienia i płac

No alt text available for image

Integracja z globalną gospodarką

Rola Grupy PFR w ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw

Instytucje rozwoju skupione w Grupie PFR oferują różnorodne mechanizmy wsparcia aktywności międzynarodowej polskich przedsiębiorstw. Grupa PFR wspiera inwestycje zagraniczne, oferując doradztwo, dotacje, a także organizując działania promujące polskie firmy na arenie międzynarodowej.

W zależności od potrzeb polskie przedsiębiorstwa mogą korzystać z różnych produktów ułatwiających działalność międzynarodową:

Fundusz Ekspansji Zagranicznej wspiera ekspansję inwestycyjną polskich firm na rynki zagraniczne, współfinansując bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Fundusz oferuje wieloletnie, stabilne finansowanie kapitałowe i dłużne.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu prowadzi działania od promocji polskiej gospodarki i wzmacniania wizerunku polskich marek na arenie międzynarodowej, przez zapewnienie dostępu do kompleksowych informacji na temat otoczenia gospodarczego i prawnego aż po pomoc w spełnieniu procedur administracyjnych.

BGK oferuje natomiast finansowanie krótko- i długoterminowych kontraktów eksportowych polskich przedsiębiorstw. Dzięki temu rozwiązaniu polskie firmy mogą zmniejszyć ryzyko braku zapłaty za wysłany towar lub usługi zrealizowane na rzecz zagranicznego klienta, jednocześnie oferując atrakcyjne finansowanie.

KUKE ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyny podmiot w kraju KUKE ubezpiecza długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym, finansowane kredytem o okresie spłaty dwóch i więcej lat.

PFR TFI - Fundusz Ekspansji Zagranicznej

współfinansowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

PAIH

działania promujące polską gospodarkę za granicą, doradztwo

BGK

finansowanie kontraktów eksportowych

KUKE

ubezpieczenia transakcji handlowych polskich przedsiębiorców

Komentarze i analizy ekspertów

Na bieżąco śledzimy sytuację na rynkach międzynarodowych, obserwujemy trendy, analizujemy raporty i publikacje branżowe. Naszymi wnioskami dzielimy się w tym miejscu. Wszystko po to, abyś mógł lepiej poznać i zrozumieć możliwości, jakie daje ekspansja zagraniczna.

no alternative text available

Wpływ pandemii na inwestycje zagraniczne – perspektywy na przyszłość

Minął już ponad rok od kiedy borykamy się z pandemią Covid-19 w Europie. To ponad 12 miesięcy niepewności i ciągłych zmian nie tylko w życiu każdego z nas, ale także w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i gospodarki. I choć nie znamy jeszcze wszystkich konsekwencji pandemii, a wiele pytań dotyczących przyszłości pozostaje bez odpowiedzi, to już teraz z perspektywy ostatnich doświadczeń postanowiłem podzielić się refleksją dotyczącą tego, jak pandemia wpływa na inwestycje zagraniczne polskich firm.

12 kwietnia 2021, Piotr Kuba

no alternative text available

Różnice kulturowe w ekspansji zagranicznej

Człowiekowi Zachodu odłożenie na bok uniwersalnych reguł po to, by nie przeszkadzały one w zajęciu się konkretnymi przypadkami, wydaje się niemoralne. Natomiast dla człowieka Wschodu uparte trzymanie się tych samych reguł w każdej sytuacji jest w najlepszym wypadku przejawem tępoty i braku elastyczności, a w najgorszym – przejawem okrucieństwa – pisze w „Geografii myślenia” psycholog społeczny Richard E. Nisbett[1]. Ten krótki fragment uświadamia nam, jak silnie kultura, w której żyjemy, determinuje nasz sposób myślenia i działania.

10 listopada 2020, Beata Jurkschat

no alternative text available

Czy bezpośrednie inwestycje zagraniczne pomogą przezwyciężyć kryzys?

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne stanowią bardzo istotny element w procesach globalizacji. BIZ są nieodłącznym elementem w budowaniu globalnych łańcuchów wartości, a także przyczyniają się do wzrostu wzajemnych powiązań – zarówno na poziomie poszczególnych państw, organizacji, jak i indywidualnych osób. W literaturze ekonomicznej często wskazuje się na korzystny wpływ BIZ na gospodarkę – zarówno dla kraju przyjmującego, jak i kraju, z którego pochodzi inwestor [1]. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniają się do rozwoju firm, a także pomagają im w przejmowaniu najlepszych praktyk rynkowych.

09 lipca 2020, Zbigniew Głuchowski

Materiały do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się materiałami do pobrania które zostały pogrupowane  na trzy kategorie: w pierwszej części znajdują się raporty i opracowania rynkowe naszych ekspertów, następnie nasze prezentacje na temat funduszu. W ostatniej części znajdują się nagrania i wywiady.

Raporty

no alternative text available

W poszukiwaniu okazji inwestycyjnych

no alternative text available

Polskie inwestycje zagraniczne. Jak pomóc przedsiębiorcom w ekspansji?

Prezentacje

no alternative text available

Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Multimedia

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji