Nota prawna PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Niniejszy materiał ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi oferty zawarcia jakichkolwiek usług w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), w tym zawarcia umowy o zarządzanie PPK lub umowy o prowadzenie PPK, a informacje nim objęte nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego ani udzielenia rekomendacji inwestycyjnych, a także nie są formą świadczenia usług doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.

PFR TFI S.A. dokłada najwyższych starań, aby informacje przekazywane klientom były przygotowywane z najwyższą starannością  oraz aby były rzetelne i wiarygodne. PFR TFI S.A. nie może zagwarantować, że przedmiotowe źródła są w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają aktualny stan faktyczny.

PFR TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, która jednocześnie sprawuje nadzór nad PFR TFI S.A. oraz funduszami utworzonymi i zarządzanymi przez Towarzystwo. PFR TFI S.A. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000486060. PFR TFI S.A. posiada kapitał zakładowy w wysokości 48 000 000 zł, w pełni opłacony oraz NIP 1070027625.​ PFR TFI S.A. zostało umieszczone w ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych.

​Prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują PFR TFI S.A. Wykorzystywanie go bez pisemnej zgody PFR TFI S.A. lub w sposób naruszający przepisy prawa autorskiego jest niedozwolone.

Nota prawna PFR PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Opublikowane na stronie internetowej PFR TFI S.A. wyliczenia oraz wyniki pochodzą z kalkulatora PPK, którego właścicielem jest PFR Portal PPK sp. z o.o., i stanowią one wyłącznie symulację, są przybliżone i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Fundusz PFR PPK SFIO nie gwarantuje osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych przez poszczególne subfundusze wydzielone w jego ramach. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Należy liczyć się z możliwością osiągnięcia zysku, ale również z ryzykiem utraty części wpłaconych środków.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach PFR PPK SFIO znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID), dostępnych na stronie internetowej: www.pfrtfi.pl. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie powinny stanowić podstawy podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu PFR PPK SFIO.

Subfundusze wydzielone w ramach funduszu PFR PPK SFIO mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa. Z uwagi na potencjalny znaczny udział instrumentów o charakterze akcyjnym pośród lokat subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu PFR PPK SFIO wartość aktywów tych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością.

Nota prawna Funduszu Ekspansji Zagranicznej 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Materiał ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ani zobowiązania Funduszu do udziału w projekcie inwestycyjnym oraz zapewnienia finansowania. Decyzja o zaangażowaniu Funduszu zostanie podjęta po przeprowadzeniu szczegółowej analizy i oceny projektu inwestycyjnego.​

​Przedstawione dane i informacje nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego ani udzielenia rekomendacji inwestycyjnych, a także nie są formą świadczenia usług doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. ​W materiale zostały wykorzystane te źródła informacji, w tym informacje o historycznych inwestycjach zrealizowanych przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, które PFR TFI S.A., analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Jednocześnie PFR TFI S.A. nie może zagwarantować, że przedmiotowe źródła są wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym materiale wyrażają wyłącznie opinie ich autorów.​

 

 

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji