Międzynarodowa ekspansja Twojej firmy może być finansowana z udziałem Funduszu Ekspansji Zagranicznej. W odróżnieniu od bankowego finansowania dłużnego, będziesz mógł dzielić ryzyko inwestycji w zagraniczne projekty z FEZ.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ). Jeśli brakuje tu odpowiedzi na twoje pytania, zapraszamy do kontaktu.

Dlaczego jako przedsiębiorca miałbym skorzystać z oferty Funduszu Ekspansji Zagranicznej?

 

Oferta Funduszu Ekspansji zagranicznej jest korzystna dla przedsiębiorców z kilku powodów:

 • Niższe ryzyko dla Twojej firmy - Fundusz Ekspansji Zagranicznej inwestuje bezpośrednio w zagraniczną spółkę zależną polskiej firmy i dzieli z polskim partnerem ryzyko biznesowe projektu;
 • Utrzymanie pełnej kontroli nad spółką - Fundusz dostarcza kapitał bezpośrednio zagranicznej spółce zależnej i nie wchodzi do struktury własnościowej polskiej spółki-matki. Jako inwestor mniejszościowy w spółce zagranicznej Fundusz pozostawia zarządzanie zagranicznym projektem w rękach polskiego partnera.
 • Możliwość wejścia na rynki podwyższonego ryzyka - nie każdy partner chce finansować ryzykowne inwestycje. Fundusz może finansować projekty także w krajach podwyższonego ryzyka i dostarczać długoterminowego finansowania kapitałowego odpowiedniego dla tego rodzaju inwestycji.

Dlaczego FEZ współfinansuje inwestycje polskich firm za granicą?

 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wspierają ciągły wzrost polskich firm i pomagają im w przejmowaniu najlepszych praktyk, przyczyniając się równocześnie do rozwoju gospodarek krajów przyjmujących polskie inwestycje. Udział funduszu z Grupy PFR przesuwa granicę możliwości dla polskich firm, pozwala im zebrać finansowanie na duże i odważne przedsięwzięcia, które inaczej trudno byłoby zrealizować. Fundusz Ekspansji Zagranicznej działa podobnie do wielu państwowych funduszy inwestycyjnych z innych państw europejskich.

Jak pokazuje raport PFR TFI [1], aż 75,5% badanych firm finansowałyby ekspansję zagraniczną instrumentem oferowanym przez FEZ . Wysoko oceniana jest też pożyczka zabezpieczona na aktywach zagranicznej spółki, bez regresu do biznesu w Polsce – dwie najwyższe oceny (w skali od 1 do 6, gdzie 1 to najbardziej pożądana forma) tej formy finansowania wybrało w sumie 63,2% spółek.

Pod względem inwestycji zagranicznych polskie firmy ustępują miejsca krajom rozwijającym się. Dlatego zależy nam, aby zwiększyć udziały polskich firm w rynkach międzynarodowych.

 

[1] Raport „Czego potrzebują polskie firmy inwestujące za granicą?”, 2017 r. Norstat na zlecenie PFR TFI

W jakiego rodzaju projekty inwestuje Fundusz Ekspansji Zagranicznej?

 

Spektrum działania Funduszu jest bardzo szerokie. FEZ może współfinansować różne formy działalności na zagranicznych rynkach, na przykład:

 • przejęcie zagranicznej spółki,

 • budowę nowego zakładu produkcyjnego,

 • dalszy rozwój już istniejącej zagranicznej spółki zależnej.

Jakie są czynniki powodzenia zagranicznego projektu?

 

O powodzeniu zagranicznego przedsięwzięcia, podobnie jak każdego projektu biznesowego, decyduje wiele czynników. Polska spółka przygotowująca projekt ekspansji zagranicznej powinna starannie przeanalizować założenia rynkowe i plan finansowy, a także pamiętać o zachowaniu spójności z dotychczasową strategią rozwoju i biznesem spółki w Polsce. Finansowanie projektu powinno uwzględniać bezpieczny zapas. Kluczowe znaczenie ma zespół ludzi, którzy obejmą zarządzanie zagraniczną spółką, ich doświadczenie, znajomość strategii polskiej spółki i znajomość lokalnych warunków rynkowych.

Jakie kryteria powinna spełniać firma, która chce uzyskać finansowanie z Funduszu dla projektu ekspansji zagranicznej?

 

Firma zainteresowana współpracą z Funduszem powinna spełniać dwa podstawowe warunki:

 • Spójność strategii, doświadczenie i kadra menadżerska - Fundusz inwestuje za spółkami, które mają kompetencje do poprowadzenia zagranicznego biznesu. Biznes ten może opierać się na sprawdzonym w Polsce modelu lub rozszerzać dotychczasową działalność polskiej firmy.
 • Zdolność do pozyskania środków na sfinansowanie swojej części zagranicznego projektu inwestycyjnego, z bezpiecznym zapasem.

Na jakim etapie projektu inwestycyjnego najlepiej się zgłosić?

 

Optymalnym momentem do kontaktu w sprawie współpracy z Funduszem Ekspansji Zagranicznej jest etap tworzenia struktury zagranicznego projektu inwestycyjnego i precyzowania koncepcji. Podczas pierwszego spotkania ustalimy, czy oferta Funduszu odpowiada Państwa oczekiwaniom, określimy jakie dane będą nam potrzebne do analizy i omówimy możliwą strukturę finansowania.

Jak przebiega dalsza współpraca z po uzyskaniu współfinansowania z Funduszu Ekspansji Zagranicznej?

 

Nasz zespół analizuje każdy projekt ekspansji zagranicznej indywidualnie. Decyzje inwestycyjne podejmowane są po analizie proponowanego projektu i możliwości polskiej firmy, która chce go zrealizować.

Analiza obejmuje m.in.:

 • sprawozdania finansowe polskiej spółki,
 • jej strukturę organizacyjną i własnościową,
 • badania rynkowe,
 • kompetencje menadżerów projektu,
 • proponowaną strukturę finansowania,
 • strukturę własnościową projektu inwestycyjnego oraz
 • długoterminową projekcję finansową.

W trakcie rozmów uzgadniamy warunki możliwego finansowania z Funduszu oraz sposób i termin wyjścia Funduszu z inwestycji. W przypadku wyjścia z inwestycji kapitałowej cena udziałów odsprzedawanych przez Fundusz polskiej firmie może być zdefiniowana jako ich wartość rynkowa w momencie sprzedaży lub z góry określona stopą zwrotu zapisaną w umowie inwestycyjnej.

Czy są ograniczenia związane z wysokością inwestycji Funduszu w pojedynczy projekt?

 

Typowa inwestycja Funduszu w jeden projekt to od kilku do kilkunastu milionów EUR. Kwota inwestycji Funduszu powinna pozostawać w rozsądnej proporcji do spodziewanego kosztu niezbędnych analiz rynkowych, prawnych i finansowych. Inwestycja Polskiego Partnera jest zawsze większa od inwestycji Funduszu.

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Formularz kontaktowy

 
 1. administratorem moich danych osobowych jest przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, telefon: 22 341 70 00, e-mail: sekretariat@pfrtfi.pl,
 2. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu ze mną przez PFR TFI, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
 3. moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacjom międzynarodowym,
 4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
 5. posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia moich danych,
 6. mam możliwość wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 7. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną, pod adresem dane.osobowe@pfrtfi.pl.

No alt text available for image

Jeśli jesteś zainteresowany rozwojem dzięki Funduszowi Ekspansji Zagranicznej, zadzwoń pod numer (+48) 22 341 70 00 lub wyślij e-mail: fez@pfrtfi.pl. 

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji