Najczęstsze pytania o FEZ

Prowadzisz firmę i chcesz rozwijać biznes za granicą?

Międzynarodowa ekspansja Twojej firmy może być finansowana z udziałem Funduszu Ekspansji Zagranicznej. W odróżnieniu od bankowego finansowania dłużnego, Fundusz wspólnie z Twoją polską firmą weźmie na siebie całe ryzyko biznesowe zagranicznego projektu.


Przeczytaj najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 

1. Dlaczego jako przedsiębiorca miałbym skorzystać z oferty Funduszu Ekspansji Zagranicznej?

Za takim rozwiązaniem przemawiają poniższe argumenty. 

 • Niższe ryzyko dla Twojej firmy
  Fundusz Ekspansji Zagranicznej inwestuje bezpośrednio w zagraniczną spółkę zależną polskiej firmy i dzieli z polskim partnerem ryzyko biznesowe projektu.
 • Utrzymanie pełnej kontroli nad spółką 
  Fundusz dostarcza kapitał bezpośrednio zagranicznej spółce zależnej i nie wchodzi do struktury własnościowej polskiej spółki-matki. Jako inwestor mniejszościowy w spółce zagranicznej Fundusz pozostawia zarządzanie zagranicznym projektem w rękach polskiego partnera. 
 • Wejście na rynki podwyższonego ryzyka
  Nie każdy partner chce finansować ryzykowne inwestycje. Fundusz może finansować projekty także w krajach podwyższonego ryzyka i dostarczać długoterminowego finansowania kapitałowego odpowiedniego dla tego rodzaju inwestycji.

2. W jakiego rodzaju projekty inwestuje Fundusz Ekspansji Zagranicznej?

Fundusz może współfinansować różne formy działalności na zagranicznych rynkach, na przykład:

 • przejęcie zagranicznej spółki,
 • budowę nowego zakładu produkcyjnego,
 • dalszy rozwój już istniejącej zagranicznej spółki zależnej.

Fundusz inwestuje w projekty zgodne z polityką odpowiedzialności społecznej (CSR) Funduszu.

 

3. Jakie są czynniki powodzenia zagranicznego projektu?

Polska spółka przygotowująca projekt ekspansji zagranicznej powinna starannie przeanalizować założenia rynkowe i plan finansowy, a także pamiętać o zachowaniu spójności z dotychczasową strategią rozwoju i biznesem spółki w Polsce. Finansowanie projektu powinno uwzględniać bezpieczny zapas. Kluczowe znaczenie ma zespół ludzi, którzy obejmą zarządzanie zagraniczną spółką, ich doświadczenie, znajomość strategii polskiej spółki i znajomość lokalnych warunków rynkowych.

 

4. Jakie kryteria powinna spełniać firma, która chce uzyskać finansowanie z Funduszu dla projektu ekspansji zagranicznej?

Firma zainteresowana współpracą z Funduszem powinna spełniać dwa podstawowe warunki.

 1. Spójność strategii, doświadczenie i kadra menadżerska
  Fundusz inwestuje za spółkami, które mają kompetencje do poprowadzenia zagranicznego biznesu. Biznes ten może opierać się na sprawdzonym w Polsce modelu lub rozszerzać  dotychczasową działalność polskiej firmy.
 2. Zdolność do pozyskania środków na sfinansowanie swojej części zagranicznego projektu inwestycyjnego, z bezpiecznym zapasem.

 

5. Na jakim etapie projektu inwestycyjnego najlepiej się zgłosić?

Optymalnym momentem do kontaktu w sprawie współpracy z Funduszem Ekspansji Zagranicznej jest etap tworzenia struktury zagranicznego projektu inwestycyjnego i precyzowania koncepcji. Podczas pierwszego spotkania ustalimy, czy oferta Funduszu odpowiada Państwa oczekiwaniom, określimy jakie dane będą nam potrzebne do analizy i omówimy możliwą strukturę finansowania.

 

6. Jak przebiega dalsza współpraca z po uzyskaniu współfinansowania z Funduszu Ekspansji Zagranicznej?

Nasz zespół analizuje każdy projekt ekspansji zagranicznej indywidualnie. Decyzje inwestycyjne podejmowane są po analizie proponowanego projektu i możliwości polskiej firmy, która chce go zrealizować.

Analiza obejmuje m.in.:

 • sprawozdania finansowe polskiej spółki,
 • jej strukturę organizacyjną i własnościową,
 • badania rynkowe,
 • kompetencje menadżerów projektu,
 • proponowaną strukturę finansowania,
 • strukturę własnościową projektu inwestycyjnego oraz
 • długoterminową projekcję finansową.

W trakcie rozmów uzgadniamy warunki możliwego finansowania z Funduszu oraz sposób i termin wyjścia Funduszu z inwestycji. W przypadku wyjścia z inwestycji kapitałowej cena udziałów odsprzedawanych przez Fundusz polskiej firmie może być zdefiniowana jako ich wartość rynkowa w momencie sprzedaży lub z góry określona stopą zwrotu zapisaną w umowie inwestycyjnej.

 

7. Czy są ograniczenia związane z wysokością inwestycji Funduszu w pojedynczy projekt?

Typowa inwestycja Funduszu w jeden projekt to od kilku do kilkunastu mln EUR. Kwota inwestycji Funduszu powinna pozostawać w rozsądnej proporcji do spodziewanego kosztu niezbędnych analiz rynkowych, prawnych i finansowych. Inwestycja Polskiego Partnera jest zawsze większa od inwestycji Funduszu. 

 

Jeśli jesteś zainteresowany rozwojem dzięki Funduszowi Ekspansji Zagranicznej, zadzwoń pod numer (+48) 22 341 70 00 lub wyślij e-mail: fez@pfrtfi.pl.