Nota prawna PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Niniejszy materiał ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi oferty zawarcia jakichkolwiek usług w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), w tym zawarcia umowy o zarządzanie PPK lub umowy o prowadzenie PPK, a informacje nim objęte nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego ani udzielenia rekomendacji inwestycyjnych, a także nie są formą świadczenia usług doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.

PFR TFI S.A. dokłada najwyższych starań, aby informacje przekazywane klientom były przygotowywane z najwyższą starannością  oraz aby były rzetelne i wiarygodne. PFR TFI S.A. nie może zagwarantować, że przedmiotowe źródła są w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają aktualny stan faktyczny.

PFR TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, która jednocześnie sprawuje nadzór nad PFR TFI S.A. oraz funduszami utworzonymi i zarządzanymi przez Towarzystwo. PFR TFI S.A. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000486060. PFR TFI S.A. posiada kapitał zakładowy w wysokości 48 000 000 zł, w pełni opłacony oraz NIP 1070027625.​ PFR TFI S.A. zostało umieszczone w ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych.

​Prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują PFR TFI S.A. Wykorzystywanie go bez pisemnej zgody PFR TFI S.A. lub w sposób naruszający przepisy prawa autorskiego jest niedozwolone.

Nota prawna PFR PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Opublikowane na stronie internetowej PFR TFI S.A. wyliczenia oraz wyniki pochodzą z kalkulatora PPK, którego właścicielem jest PFR Portal PPK sp. z o.o., i stanowią one wyłącznie symulację, są przybliżone i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Fundusz PFR PPK SFIO nie gwarantuje osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych przez poszczególne subfundusze wydzielone w jego ramach. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Należy liczyć się z możliwością osiągnięcia zysku, ale również z ryzykiem utraty części wpłaconych środków.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach PFR PPK SFIO znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID), dostępnych na stronie internetowej: www.pfrtfi.pl. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie powinny stanowić podstawy podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu PFR PPK SFIO.

Subfundusze wydzielone w ramach funduszu PFR PPK SFIO mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa. Z uwagi na potencjalny znaczny udział instrumentów o charakterze akcyjnym pośród lokat subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu PFR PPK SFIO wartość aktywów tych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością.

Nota prawna BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny. PFR TFI S.A. i fundusz BPS Emerytura PPK SFIO nie gwarantuje osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych przez poszczególne subfundusze wydzielone w jego ramach. Należy liczyć się z możliwością osiągnięcia zysku, ale również z ryzykiem utraty części wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach BPS Emerytura PPK SFIO znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej www.pfrtfi.pl. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie powinny stanowić podstawy podjęcia decyzji inwestycyjnej. Sytuacja finansowa BPS Emerytura PPK SFIO i wydzielonych w jego ramach subfunduszy będzie publikowana na stronie internetowej www.pfrtfi.pl, poprzez udostępnianie informacji o aktualnej wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa każdego subfunduszu, a także poprzez udostępnianie sprawozdań finansowych BPS Emerytura PPK SFIO.
Subfundusze wydzielone w ramach funduszu BPS Emerytura PPK SFIO mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa. Z uwagi na potencjalny znaczny udział instrumentów o charakterze akcyjnym pośród lokat subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu BPS Emerytura PPK SFIO wartość aktywów tych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością. 
Wszystkie wymagane prawem informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PFR TFI S.A. w tym opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa tych funduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy i kluczowych informacjach dla inwestorów dostępnych w siedzibie PFR TFI S.A., na stronach internetowych www.pfrtfi.pl. Tabela opłat manipulacyjnych oraz inne niezbędne informacje znajdują się na stronie www.pfrtfi.pl.

Nota prawna Funduszu Ekspansji Zagranicznej Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Materiał ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ani zobowiązania Funduszu do udziału w projekcie inwestycyjnym oraz zapewnienia finansowania. Decyzja o zaangażowaniu Funduszu zostanie podjęta po przeprowadzeniu szczegółowej analizy i oceny projektu inwestycyjnego.​

​Przedstawione dane i informacje nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego ani udzielenia rekomendacji inwestycyjnych, a także nie są formą świadczenia usług doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. ​W materiale zostały wykorzystane te źródła informacji, które PFR TFI S.A., analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Jednocześnie PFR TFI S.A. nie może zagwarantować, że przedmiotowe źródła są wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym materiale wyrażają wyłącznie opinie ich autorów.​

 

 

 

Scroll Up

Irregularity reporting form (anonymous)

Providing your personal data is not required

Complaint form