PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Czym jest Fundusz?

Fundusz jest przeznaczony dla spółek z różnych sektorów gospodarki działających na rynku polskim. Angażuje się w już działające przedsiębiorstwa, które posiadają odpowiednie doświadczenie w swojej branży, a stosowany przez nie model biznesowy i technologie sprawdziły się w dotychczasowych działaniach rynkowych.

Fundusz szczególnie interesuje się tymi podmiotami, które zbudowały silną pozycję rynkową w swojej branży, posiadają znaczny potencjał wzrostu, zwiększają przychody, poprawiają efektywność czy wdrażają innowacje. Fundusz może inwestować także w podmioty spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju i normy ESG.

Kto może korzystać z Funduszu?

 • spółki działające na rynku polskim,
 • przedsiębiorstwa z doświadczeniem w branży,
 • przede wszystkim spółki z sektorów: paliw i energii, chemii i surowców, dóbr konsumpcyjnych, handlu i usług, ochrony zdrowia, produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej, technologii, mediów oraz telekomunikacji, infrastruktury,
 • inwestycje w podmioty z innych sektorów nie są wykluczone.

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?

1  

Poprawa sytuacji przedsiębiorstw poprzez udoskonalenie produktów, poprawę efektywności operacyjnej oraz wzrost realizowany w sposób organiczny lub w procesach przejęć innych podmiotów.

2  

Rozwój podmiotów o kluczowym znaczeniu dla krajowej gospodarki, aby nie ustępowały miejsca konkurentom z rynków zagranicznych.

3  

Wsparcie przedsiębiorstw w realizacji projektów infrastrukturalnych.

Jak wygląda finansowanie PFR Funduszu Inwestycyjnego FIZ AN?

Fundusz udziela finansowania w kilku formach:

 • obejmuje nowe lub nabywa już istniejące akcje lub udziały spółek kapitałowych,
 • obejmuje lub nabywa obligacje,
 • nabywa wierzytelności i udziela finansowania dłużnego, w tym mezzanine,
 • udziela finansowania hybrydowego, łączącego w sobie cechy finansowania kapitałowego i dłużnego, np. obligacje zamienne na akcje.

Portfelem inwestycyjnym Funduszu zarządza PFR S.A. Decyzja o zaangażowaniu Funduszu jest poprzedzona negocjacjami.

Obszar działania i wymogi prawne:

Fundusz udziela finansowania przedsiębiorstwom w różnych sektorach gospodarki, m.in. w sektorach o strategicznym znaczeniu dla gospodarki.  – takich, jak: paliwa i energia, chemia i surowce, telekomunikacja, przemysł, infrastruktura.

Fundusz koncentruje się na przedsiębiorstwach, które:

 • mają swoją siedzibę w Polsce lub
 • zasadniczą część przychodów czerpią z krajowego rynku lub
 • w inny sposób są powiązane z polską gospodarką,

przy czym  może także zaangażować się w takie projekty, jak fragmenty transgranicznych sieci przesyłowych.

No alt text available for image

Fundusz jest inwestorem średnio- oraz długoterminowym. Horyzont inwestycyjny może sięgać do 25 lat liczonych od chwili podjęcia zobowiązania inwestycyjnego do pełnego zwrotu kapitału.

Jakie są ważne aspekty funkcjonowania Funduszu?

Do dodatkowych najważniejszych korzyści należą:

 • pozyskanie stabilnego i profesjonalnego partnera,
 • możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia zespołu inwestycyjnego Funduszu,
 • możliwość elastycznego wyboru formy finansowania,
 • długi horyzont współpracy,
 • jasne i zrozumiałe zasady współpracy.
no alternative text available

WAŻNE INFORMACJE

Środki z Funduszu mają pomóc spółkom w:

 • poprawie efektywności,
 • wzroście innowacyjności,
 • zwiększeniu zdolności do wdrażania nowych technologii,
 • przygotowaniu do wprowadzenia nowoczesnych produktów,
 • rozbudowie infrastruktury technicznej.

Informacja o klasyfikacji funduszu

Fundusz klasyfikuje się jako fundusz z artykułu 6 zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR), co oznacza, że ryzyko zrównoważonego rozwoju jest uwzględnianie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Ryzyko zrównoważonego rozwoju oznacza zdarzenie lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem (ESG), które, jeśli wystąpią, mogą spowodować rzeczywisty lub potencjalny istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Zasady dotyczące uwzględniania ryzyka zrównoważonego rozwoju określa „Strategia wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez PFR TFI S.A.” dostępna w zakładce Zrównoważone inwestowanie.

no alternative text available

Informacja o połączeniu funduszy

14 kwietnia 2022 r. nastąpiło połączenie Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowego FIZ Aktywów Niepublicznych (Fundusz Przejmowany) z Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ Aktywów Niepublicznych (Fundusz Przejmujący).

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu
Rejestr Funduszy Inwestycyjnych

RFI 1168

Skrócona nazwa funduszu

PFR FI FIZ AN

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji