Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZAN

Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju powstał, aby zwiększyć dostępność atrakcyjnych cenowo mieszkań oraz spowodować wzrost liczby inwestycji w infrastrukturę samorządową.

Czym jest Fundusz?

Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZAN jest długoterminowym inwestorem finansowym, którego działalność polega na finansowaniu i współfinansowaniu inwestycji w obszarze nieruchomości mieszkaniowych, realizowanych we współpracy z podmiotami prywatnymi, samorządami oraz spółkami Skarbu Państwa.

Kto może korzystać z Funduszu?

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego
  • Podmioty Prywatne

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?

1  

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Polaków

2  

Zwiększenie liczby inwestycji w infrastrukturę samorządową

3  

Wykorzystanie potencjału niewykorzystanych nieruchomości

Jak wygląda finansowanie FSMnW?

Możliwe formy finansowania to objęcie: akcji, udziałów lub obligacji spółek projektowych powołanych do realizacji projektów inwestycyjnych.

Obszar działania i wymogi prawne

Projekty mogą być realizowane na terenie całego kraju – zarówno w małych, jak i dużych miastach.

Fundusz może zainwestować w projekt we współpracy z Partnerami Inwestycyjnymi, którzy we własnym imieniu dysponują prawem własności lub prawem użytkowania wieczystego nieruchomości.

Przedmiotem inwestycji mogą być nieruchomości pozwalające na realizację Projektu Inwestycyjnego z docelową zabudową o dominującej funkcji mieszkaniowej, w tym spełniającym kryterium budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12a i 12c Ustawy o podatku od towarów i usług) oraz nieruchomości stanowiące Infrastrukturę Społeczną, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6.2. i pkt. 6.3.

Dopuszcza się również, aby przedmiotem Projektu Inwestycyjnego były nieruchomości stanowiące budynki w zabudowie szeregowej.

Preferowana jest realizacja Projektów Inwestycyjnych na obszarach, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub dla których możliwe jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT).

Projekty Inwestycyjne powinny być realizowane wyłącznie w odniesieniu do nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym.

No alt text available for image

Okres inwestycyjny:

Fundusz przewiduje realizację inwestycji– w zależności od projektu – od 1,5 roku do 2 lat. W dalszej kolejności, nieruchomość będzie wynajmowana na rzecz indywidualnych najemców. Może być również wydzierżawiana na rzecz partnera samorządowego na okres, który średnio wynosi od 25 do 30 lat.

Struktura udziałów po inwestycji przez fundusz

Udział funduszu nie może przekroczyć 50% wartości udziałów spółki.

FSMdR FIZAN w skrócie:

Rodzaj finansowania:

Mieszkanie na wynajem

Przeznaczenie:

Osoby prywatne

Kwota wsparcia:

Wsparcie pozafinansowe

Zasięg terytorialny:

Polska

Data dostępności:

Bezterminowo

no alternative text available

Ważne informacje

Partnerami inwestycyjnymi mogą zostać:

  • jednostki samorządu terytorialnego,

  • towarzystwa budownictwa społecznego

  • podmioty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,

  • spółki Skarbu Państwa,

  • podmioty prywatne.

Informacja o klasyfikacji funduszu

Fundusz klasyfikuje się jako fundusz z artykułu 6 zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR), co oznacza, że ryzyko zrównoważonego rozwoju jest uwzględnianie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Ryzyko zrównoważonego rozwoju oznacza zdarzenie lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem (ESG), które, jeśli wystąpią, mogą spowodować rzeczywisty lub potencjalny istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Zasady dotyczące uwzględniania ryzyka zrównoważonego rozwoju określa „Strategia wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez PFR TFI S.A.” dostępna w zakładce Zrównoważone inwestowanie.

Zarządzanie Funduszem
Rejestr Funduszy Inwestycyjnych

RFI 1289

Skrócona nazwa funduszu

FSMdR FIZ AN

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji