PFR NFOŚIGW FIZAN

Czym jest fundusz?

Fundusz wspiera rozwój rozwiązań nisko- i zeroemisyjnych w działalności produkcyjnej, usługowej oraz badawczo-rozwojowej.

Jakie cele realizuje fundusz?

Celem inwestycyjnym funduszu jest bezpośrednie i pośrednie dokonywanie lokat w spółki oraz udzielanie finansowania dłużnego na rozwój w Polsce przemysłu dla rozwiązań nisko- i zeroemisyjnych w zakresie zrównoważonej mobilności i energii, w tym:

  • instalacji przemysłowych nastawionych na produkcję urządzeń służących budowie zeroemisyjnych środków transportu (pojazdy zasilane energią elektryczną, wodorem lub innymi paliwami z OZE),
  • instalacji przemysłowych nastawionych na produkcję części dla tych pojazdów,
  • instalacji przemysłowych oraz innowacyjnych rozwiązań nastawionych na produkcję zeroemisyjnych źródeł energii (np. OZE) i urządzeń do magazynowania energii (np. baterie) oraz części dla ww. produktów,
  • procesów badawczych i innowacyjnych, transferu technologii i współpracy między przedsiębiorstwami koncentrujących się na gospodarce niskoemisyjnej, odporności i przystosowaniu się do zmiany klimatu

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Ogłoszenia archiwalne

no alternative text available

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym uruchomieniem procesu wyboru tzw. pośredników finansowych, którzy będą uprawnieni do udzielania wsparcia finansowego ze środków funduszu PFR NFOŚiGW Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych utworzonego w celu realizacji programu priorytetowego „Przemysł dla transformacji – zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do produkcji rozwiązań zero i niskoemisyjnych” służącego realizacji inwestycji E1.1.1 Wsparcie dla gospodarki niskoemisyjnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zapraszamy Państwa na spotkania konsultacyjne dotyczące projektu i sposobu udzielania ww. wsparcia w zakresie potencjalnych inwestycji kapitałowych, quasi-kapitałowych lub dłużnych. W trakcie spotkań przedstawimy założenia nowego projektu i omówimy jego cele. Zależy nam, aby poznać Państwa zdanie na temat konstrukcji programu i sposobu jego realizacji. Każdy głos będzie dla nas istotny, aby stworzyć rozwiązanie odpowiadające potrzebom naszego rynku.


Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w spotkaniu konsultacyjnym, uprzejmie prosimy o wysłanie swojego zgłoszenia na adres e-mail: pfrnfosigw@pfrtfi.pl do 31 lipca 2023 r. z uwzględnieniem informacji, czy są Państwo zainteresowani pełnieniem funkcji pośrednika finansowego w zakresie inwestycji kapitałowych, quasi-kapitałowych czy dłużnych.


Spotkanie dot. inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych odbędzie się 3 sierpnia 2023 r. o godz. 14.30, a dot. inwestycji dłużnych - 4 sierpnia 2023 r. o godz. 14.30. 


Szczegóły co do formuły i miejsca spotkania zostaną przekazane zarejestrowanym uczestnikom drogą mailową do 1 sierpnia 2023 r. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega możliwość przeprowadzenia spotkania za pośrednictwem platformy MS Teams.

no alternative text available

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne

Szanowni Państwo,
w związku z planowanym uruchomieniem projektu wyboru tzw. pośredników finansowych, którzy będą uprawnieni do udzielania wsparcia finansowego ze środków funduszu PFR NFOŚiGW Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych  utworzonego na potrzeby realizacji Programu Priorytetowego „Przemysł dla transformacji – zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do produkcji rozwiązań zero i niskoemisyjnych” dotyczącego wdrażania inwestycji E1.1.1 Wsparcie dla gospodarki niskoemisyjnej w ramach Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zapraszamy Państwa na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu i sposobu udzielania ww. wsparcia w zakresie potencjalnych inwestycji kapitałowych. W trakcie spotkania przedstawimy założenia nowego projektu i omówimy jego cele. Zależy nam, aby poznać Państwa zdanie na temat konstrukcji programu i sposobu jego realizacji.  Każdy głos będzie dla nas istotny, aby stworzyć rozwiązanie odpowiadające potrzebom naszego rynku.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w spotkaniu konsultacyjnym, uprzejmie prosimy o wysłanie swojego zgłoszenia na adres e-mail: pfrnfosigw@pfrtfi.pl do 27 czerwca 2023 r. 

Spotkanie odbędzie się 29 czerwca 2023 r. w Warszawie o godz. 14.30. Szczegóły co do formuły i miejsca spotkania zostaną przekazane zarejestrowanym uczestnikom drogą mailową 28 czerwca 2023 r. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega możliwość przeniesienia spotkania na platformę MS Teams.

Informacja o klasyfikacji funduszu

Fundusz klasyfikuje się jako fundusz z artykułu 6 zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR), co oznacza, że ryzyko zrównoważonego rozwoju jest uwzględnianie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Ryzyko zrównoważonego rozwoju oznacza zdarzenie lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem (ESG), które, jeśli wystąpią, mogą spowodować rzeczywisty lub potencjalny istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Zasady dotyczące uwzględniania ryzyka zrównoważonego rozwoju określa „Strategia wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez PFR TFI S.A.” dostępna w zakładce Zrównoważone inwestowanie.

Zarządzanie Funduszem
no alternative text available
Rejestr Funduszy Inwestycyjnych

RFI 1724

Skrócona nazwa funduszu

PFR NFOŚiGW

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji