Czym jest fundusz?

Fundusz jest przeznaczony dla spółek z różnych sektorów gospodarki działających na rynku polskim.

Angażuje się w już działające przedsiębiorstwa, które posiadają odpowiednie doświadczenie w swojej branży, a stosowany przez nie model biznesowy i technologie sprawdziły się w dotychczasowych działaniach rynkowych.

Fundusz szczególnie interesuje się tymi podmiotami, którym już udało się zdobyć znaczącą pozycję rynkową w swojej branży lub posiadają znaczny potencjał wzrostu. Fundusz finansuje także inwestycje infrastrukturalne.

Kto jest beneficjentem funduszu?
Innowacyjne firmy na wczesnym etapie
Spółki działające na rynku polskim
Innowacyjne firmy na wczesnym etapie
Przedsiębiorstwa z doświadczeniem w branży
PFR Inwestycje FIZ w skrócie
Termin naboru
Forma naboru

kontakt bezpośredni z PFR TFI

Branża
Jak otrzymać środki?

decyzja o zaangażowaniu Funduszu poprzedzona negocjacjami

Dla kogo
Cele

rozwój przedsiębiorstw kluczowych dla polskiej gospodarki

Kwota wsparcia
Kwota wsparcia

inwestycje nie większe niż 440 mln zł

Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?
 1. Znacząca poprawa sytuacji przedsiębiorstw poprzez: udoskonalanie produktów, poprawę efektywności operacyjnej oraz wzrost realizowany w sposób organiczny lub w procesach przejęć innych podmiotów.
 2. Rozwój przedsiębiorstw kluczowych dla naszej gospodarki, aby nie ustępowały miejsca konkurentom z rynków zagranicznych.
 3. Wsparcie przedsiębiorstw w realizacji projektów infrastrukturalnych.
Formy finansowania

W ramach funduszu istnieją trzy sposoby finansowania:

 • obejmowanie nowych lub nabywanie już istniejących akcji lub udziałów spółek kapitałowych,
 • obejmowanie obligacji, w tym w szczególności obligacji zamiennych na akcje,
 • udzielanie pożyczek.
Obszar działania

Fundusz udziela finansowania przedsiębiorstwom w różnych sektorach gospodarki, m.in. w sektorach strategicznych – takich, jak: energetyka, transport i logistyka, ropa i gaz, telekomunikacja, przemysł.

Fundusz koncentruje się na przedsiębiorstwach, które:

 • mają swoją siedzibę w Polsce lub
 • zasadniczą część przychodów czerpią z krajowego rynku lub
 • w inny sposób są powiązane z polską gospodarką.

Ważne jest, aby przedsiębiorstwo stanowiło istotny element funkcjonowania całej branży w Polsce, regionie lub na świecie – ze względu na pozycję rynkową lub potencjał rozwoju.

Czas realizacji

Fundusz jest inwestorem średnio- oraz długoterminowym. Zaangażowanie kapitału może sięgać do 25 lat liczonych od chwili podjęcia zobowiązania inwestycyjnego do pełnego zwrotu kapitału, szczególnie w przypadku inwestycji infrastrukturalnych.

Struktura udziałów po inwestycji przez fundusz

Spółka, w którą inwestuje Fundusz, zawsze zachowuje większościowy udział.

Ważne informacje

Środki z funduszu mają pomóc spółkom w:

 • poprawie efektywności,
 • wzroście innowacyjności,
 • zwiększeniu zdolności do wdrażania nowych technologii,
 • przygotowaniu do wdrażania nowoczesnych produktów,
 • rozbudowie infrastruktury.
Jakie są ważne aspekty funkcjonowania Funduszu?

Do dodatkowych najważniejszych korzyści należą:

 • pozyskanie stabilnego i profesjonalnego partnera,
 • możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia Funduszu,
 • możliwość elastycznego wyboru formy inwestycji,
 • długi horyzont współpracy,
 • jasne i zrozumiałe zasady.

Kto zarządza funduszem?

PFR TFI logo

Wpis funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych

1579

Skrócona nazwa funduszu

PFR Inwestycje FIZ

Wolisz zapytać nas bezpośrednio?

Może masz już wyobrażenia lub konkretne założenia co do projektu? Wolisz przedstawić je bezpośrednio?
Skorzystaj z formularza lub kontaktu telefonicznego.

Zapytaj o finansowanie!