Czym jest KOFFI FIZ?

Fundusz KOFFI FIZ ma za zadanie wspierać sektor MŚP w tworzeniu innowacji nietechnologicznych – głównie organizacyjnych, menedżerskich lub marketingowych. Przedsiębiorstwa, które otrzymają finansowanie, powinny znajdować się na etapie wzrostu lub rozwoju, a ich projekty z zakresu ww. innowacji powinny wykazywać duży potencjał rynkowy lub ekspansji.

Finansowania udzielają – za pośrednictwem środków funduszu – specjalnie wybrane do programu podmioty, czyli Pośrednicy Finansowi. Inwestycje Pośrednika Finansowego w pojedynczą spółkę mogą stanowić maksymalnie 50% wartości inwestycji, pozostałą część wnosi Inwestor Prywatny.

Kto może skorzystać z funduszu?
Innowacyjne firmy na wczesnym etapie
Innowacyjne MŚP
Innowacyjne firmy na wczesnym etapie
Inwestorzy Prywatni
PFR KOFFI FIZ w skrócie
Termin naboru
Termin naboru

nabór do programu dla Pośredników Finansowych na stronie internetowej funduszu

Branża
Wsparcie dla

spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne; MSP, które nie mają własnych badań i rozwoju.

Dla kogo
Uczestnicy programu

MSP, Pośrednicy Finansowi, Inwestorzy Prywatni

Kwota wsparcia
Kwota wsparcia

Dla Pośrednika Finansowego: 20-60 mln zł Dla spółki - max. 15 mln EUR

Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?
 1. Większe finansowanie innowacyjnych projektów MŚP poprzez wsparcie przedsiębiorstw na etapie rozwoju.
 2. Pomoc w umiędzynarodowieniu działalności firm.
 3. Zwiększanie udziału funduszy venture capital, inwestorów prywatnych oraz zespołów inwestycyjnych w finansowaniu innowacji MŚP.
Formy finansowania

Fundusz wnosi wkład do Pośrednika Finansowego poprzez finansowanie kapitałowe. Pośrednik inwestuje w spółki za pomocą instrumentów kapitałowych lub quasi-kapitałowych, tj. np. w formie długu konwertowalnego na kapitał spółki.

 

Katalog instrumentów obejmuje:

 • finansowanie kapitałowe: akcje, udziały
 • finansowanie quasi-kapitałowe: obligacje, pożyczki z opcją konwersji na udziały lub akcje.
Obszar działania

Ostatecznym beneficjentem środków są spółki z siedzibą lub oddziałem w Polsce, które planują rozwój działalności w Polsce lub za granicą. Siedziba Pośrednika Finansowego może znajdować się w regionie UE, EOG czy EFTA.

Czas realizacji

Okres inwestycyjny Pośrednika Finansowego może trwać 5 lat, z możliwością przedłużenia tego okresu o 1 rok.

Okres dezinwestycyjny trwa również 5 lat i może zostać przedłużony o rok.

Okres dezinwestycyjny Pośredników Finansowych może zakończyć się najpóźniej 31.12.2031 r.

Najważniejsze korzyści

Dzięki współpracy z Pośrednikami Finansowymi wybranymi przez KOFFI FIZ młode przedsiębiorstwa mogą uzyskać wiele korzyści.

Do najważniejszych z nich należą:

 • pozyskanie stabilnego partnera,
 • możliwość elastycznego wyboru formy inwestycji,
 • docelowa wartość inwestycji do 3 mln zł,
 • relatywnie długi horyzont współpracy,
 • jasne i zrozumiałe zasady,
 • współpraca z Pośrednikami Finansowymi, których zespoły przeszły trudny proces selekcji i należą do grona najlepszych specjalistów w kraju. 
Jak wygląda model finansowania?

Finansowania projektów dla innowacyjnych MŚP udzielają Pośrednicy Finansowi – są to fundusze venture capital, które otrzymują środki od PFR KOFFI FIZ.

Pośrednik Finansowy może przyznać pojedynczej spółce dwa rodzaje finansowania:

 • pierwsza inwestycja w spółkę – kwota stanowiąca maksymalnie równowartość 15 mln EUR, z czego połowa stanowi wkład PFR KOFFI FIZ, a druga połowa – środki Inwestorów Prywatnych. Górny limit tej kwoty stanowi poziom 20% kapitalizacji danego Pośrednika Finansowego.
 • inwestycja kontynuacyjna– do poziomu maksymalnych limitów z powyższego punktu jeśli nie zostały jeszcze osiągnięte oraz przy spełnieniu dodatkowych wymogów określonych prawem

 

Jak to działa w rzeczywistości?
 • PFR KOFFI FIZ ogłasza nabór do programu i wybiera kilku Pośredników Finansowych – funduszy venture capital. Każdy z Pośredników ma swój Zespół Zarządzający.
 • Pośrednicy Finansowi otrzymują od PFR KOFFI FIZ pulę środków o łącznej wartości 324 mln zł. PFR KOFFI FIZ może przyznać Pośrednikowi od 20 do 60 mln zł, co stanowi do 50% kapitalizacji Pośrednika.
 • Do Pośrednika przystępują również Zespół Zarządzający Pośrednikiem Finansowym oraz Inwestorzy Prywatni,
 • Inwestorzy Prywatni, PFR KOFFI FIZ oraz Zespół Zarządzający podpisują trójstronną umowę inwestycyjną.
 • Zespół Zarządzający Pośrednikiem Finansowym szuka przedsiębiorstw, które planują projekty z zakresu innowacji nie technologicznych (organizacyjnych, marketingowych czy menedżerskich).  Po pozytywnej ocenie dokumentacji projektu oraz spełnienia kryteriów programu, przyznaje spółce środki potrzebne do realizacji projektu.

 

Co zrobić, aby zostać Pośrednikiem Finansowym?

PFR Ventures Sp. z o.o. – firma, która zarządzająca portfelem PFR Otwarte Inwestycje FIZ – ogłasza nabór do programu dla Pośredników Finansowych na stronie internetowej funduszu.

W tym procesie trzeba przejść przez kolejne etapy.

 • Przed wypełnieniem wniosku online trzeba przygotować dokumentację (odpowiednie informacje można znaleźć na stronie KOFFI FIZ).
 • Zgłoszenie ma formę wniosku online i dotyczy danego naboru do programu.
 • Komitet Inwestycyjny PFR Ventures sp. z o.o. ocenia aplikacje i wybiera najlepszych potencjalnych Pośredników Finansowych, aby szczegółowo przeanalizować ich atuty i zdolność do wypełnienia założeń programu. Przed wyborem zawsze odbywa się bezpośrednie spotkanie potencjalnego Pośrednika Finansowego z Komitetem Inwestycyjnym.
 • Po spotkaniach Komitet Inwestycyjny wybiera Pośredników Finansowych do danego naboru.

Kto zarządza funduszem?

PFR Ventures

Więcej informacji o PFR KOFFI FIZ

Przejdź do strony

Skrócona nazwa funduszu

KOFFI FIZ

Wolisz zapytać nas bezpośrednio?

Może masz już wyobrażenia lub konkretne założenia co do projektu? Wolisz przedstawić je bezpośrednio?
Skorzystaj z formularza lub kontaktu telefonicznego.

Zapytaj o finansowanie na wczesnym etapie rozwoju!