PFR NCBR Corporate Venture Capital

Czym jest NCBR Corporate Ventures Capital?

Fundusz NCBR CVC to pierwszy polski Fundusz Funduszy skoncentrowany na modelu generowania nowych idei, badań i tworzenia nowych przedsięwzięć w ramach istniejących korporacji.

Finansowanie następuje poprzez połączenie środków publicznych (wkład NCBR) i prywatnych (Korporacyjni Inwestorzy Prywatni). Fundusz może współpracować również z inwestorami typu Venture Capital w procesach typowych dla tych inwestorów. Ważnym elementem każdej inwestycji w docelowe przedsięwzięcie jest „polski pierwiastek” prowadzonych prac, czyli powiązanie z krajową gospodarką.

 

Kto może skorzystać z funduszu?
Innowacyjne firmy na wczesnym etapie
Korporacje
Innowacyjne firmy na wczesnym etapie
Fundusze Venture Capital
PFR NCBR CVC w skrócie
Termin naboru
Forma naboru

nabór ciągły na stronie funduszu

Branża
Wsparcie dla

korporacje, które chcą zwiększyć możliwości prowadzenia i komercjalizacji badań i prac rozwojowych,

Dla kogo
Uczestnicy programu

korporacje; naukowcy, pasjonaci i wynalazcy; Fundusze Venture Capital

Kwota wsparcia
Kwota wsparcia

Dla Korporacji i Funduszy Venture: do 40 mln EUR Dla pojedynczej spółki: do 15 mln EUR

Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?
 1. Wsparcie badań nad komercyjnym zastosowaniem nowych idei.
 2. Rozwój innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki przez wsparcie rozwoju prężnych spółek technologicznych z sektora MŚP.
 3. Włączanie korporacji w proces stymulowania innowacji.
Formy finansowania

Fundusz może przyznać pojedynczej spółce dwa rodzaje finansowania:

 • pierwsza inwestycja w spółkę – kwota stanowiąca maksymalnie równowartość 15 mln EUR, z czego maksymalnie połowa stanowi wkład PFR NCBR CVC FIZAN, a druga połowa – środki Inwestorów Prywatnych i Korporacyjnych. Kwota może stanowić maksymalnie 20% kapitalizacji Funduszu Kapitałowego.
 • inwestycja kontynuacyjna – jeśli limity z powyższego punktu nie zostały osiągnięte przy spełnieniu dodatkowych wymogów określonych prawem i zasadami Programu.
Obszar działania

Fundusz wspiera polskie spółki na terytorium kraju lub za granicą – pod warunkiem, że ich projekty stanowią znaczną wartość dodaną w kontekście realizacji celów funduszu.

Czas realizacji

Okres inwestycyjny Funduszu Kapitałowego może trwać 5 lat, maksymalnie do 31.12.2023 r.

Okres dezinwestycyjny trwa również 5 lat i może zostać przedłużony, jednak najpóźniej do 31.12.2029 r.

Struktura udziałów po inwestycji przez fundusz
 • Podmiot Zarządzający może objąć maksymalnie 49% praw udziałowych spółki.
 • Preferowane jest inwestowanie poprzez podnoszenie kapitału przedsiębiorstw.
 • Możliwe jest odkupowanie udziałów od dotychczasowych właścicieli w szczególnie uzasadnionych przypadkach do limitu 50% wartości inwestycji w spółkę. Odkupowanie musi być połączone z objęciem przez Fundusz Kapitałowy nowych instrumentów kapitałowych lub quasi-kapitałowych Spółki Celowej o tej samej wartości.
Ważne informacje

Fundusz ma do dyspozycji kwotę ok. 200 mln EUR zapewnioną przez NCBR. W ramach tych środków Fundusz Funduszy tworzy kilka funduszy typu Corporate Venture Capital i Venture Capital. Każdy z Funduszy Kapitałowych może otrzymać od Funduszu Funduszy maksymalnie 80 mln EUR.

W realizacji celów niezbędnym wsparciem są Korporacyjni Inwestorzy Prywatni – duże firmy, które wnoszą 50% wartości środków do pojedynczego Funduszu Kapitałowego.  Własne środki w wysokości 1-5% kapitalizacji Funduszu Kapitałowego wnosi również Zespół Zarządzający.

Jak wygląda proces inwestycyjny?
 • PFR NCBR CVC prowadzi ciągły i otwarty nabór do programu – aż do momentu wyczerpania środków z puli funduszu. Do programu mogą się zgłosić już istniejące fundusze kapitałowe lub Zespoły Zarządzające, które zamierzają utworzyć fundusz kapitałowy.
 • Na podstawie zgłoszeń Fundusz wybiera Podmioty Zarządzające.
 • Po wyborze Podmiotów Zarządzających podpisywana jest trójstronna umowa inwestycyjna. Stronami tej umowy są: Fundusz CVC, Korporacyjny Inwestor Prywatny oraz wybrany podmiot (fundusz kapitałowy lub Zespół Zarządzający).
 • Podmiot Zarządzający ma za zadanie wyszukiwać innowacyjne przedsiębiorstwa i oceniać ich projekty. Na tej podstawie przyznaje spółce środki.

Jak zostać Podmiotem Zarządzającym?

Fundusz PFR NCBR CVC prowadzi ciągły nabór do programu na stronie internetowej funduszu.

 • Wniosek powinien zawierać m.in. profile członków Zespołu Zarządzającego, strategię inwestycją, informacje o ładzie korporacyjnym.
 • Proces selekcji składa się z dwóch etapów:
  • analizy stopnia spełnienia kryteriów procedury naboru i merytorycznych oraz
  • analizy ekonomiczno-prawnej podmiotu.
 • W toku szczegółowego badania, potencjalne Podmioty uczestniczą w bezpośrednich spotkaniach z Komitetem Inwestycyjnym.
 • Na podstawie oceny wstępnej oraz szczegółowej Komitet Inwestycyjny wybiera Podmioty Zarządzające.

Jak pozyskać finansowanie dla spółki?

Informacje o aplikacjach dla poszczególnych programów skierowanych do start-upów można znaleźć na stronie www.startup.pfr.pl , np. :

Kto zarządza funduszem?

PFR Ventures

Więcej informacji o PFR NCBR CVC FIZAN

Zobacz stronę

Skrócona nazwa funduszu

PFR NCBR CVC FIZAN

Wolisz zapytać nas bezpośrednio?

Może masz już wyobrażenia lub konkretne założenia co do projektu? Wolisz przedstawić je bezpośrednio?
Skorzystaj z formularza lub kontaktu telefonicznego.

Zapytaj o finansowanie na wczesnym etapie rozwoju!