Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZAN

Czym jest fundusz?

Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZAN jest długoterminowym inwestorem finansowym, którego działalność polega na finansowaniu i współfinansowaniu inwestycji w obszarze nieruchomości mieszkaniowych, realizowanych we współpracy z podmiotami prywatnymi, samorządami oraz spółkami Skarbu Państwa.

Fundusz umożliwia:

 • zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań,
 • wzrost liczby inwestycji w infrastrukturę samorządową.

Inwestycje funduszu mają stworzyć polskim rodzinom możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.
Obserwujemy wzrost zainteresowania młodego pokolenia Polaków wynajmem mieszkań, który jest bardziej elastyczny niż wieloletni kredyt hipoteczny.

Kto może skorzystać z funduszu?
Innowacyjne firmy na wczesnym etapie
Jednostki Samorządu Terytorialnego
Innowacyjne firmy na wczesnym etapie
Podmioty Prywatne
Jakie są korzyści?
 1. W horyzoncie krótkoterminowym samorządy i TBS zyskują nowe źródło dochodów i zwiększają portfel zarządzanych nieruchomości.
 2. W perspektywie strategicznej samorządy i TBS zaspokajają potrzeby mieszkaniowe Polaków, mają wpływ na uporządkowanie przestrzeni publicznej. Wykorzystają nieruchomości gruntowe, które dotychczas nie były wykorzystywane.
 3. Spółki Skarbu Państwa, podmioty prywatne będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi gruntów mogą zostać udziałowcami w spółkach realizujących projekty.
Formy finansowania

Inwestycje Funduszu mogą polegać na objęciu: akcji, udziałów lub obligacji spółek projektowych powołanych do realizacji projektów inwestycyjnych.

Obszar działania i wymogi prawne

Projekty mogą być realizowane na terenie całego kraju – zarówno w małych, jak i dużych miastach.

Fundusz może zainwestować w projekt we współpracy z Partnerami Inwestycyjnymi, którzy we własnym imieniu dysponują prawem własności lub prawem użytkowania wieczystego nieruchomości.

 • Przedmiotem inwestycji mogą być nieruchomości pozwalające na realizację Projektu Inwestycyjnego z docelową zabudową o dominującej funkcji mieszkaniowej, w tym spełniającym kryterium budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12a i 12c Ustawy o podatku od towarów i usług) oraz nieruchomości stanowiące Infrastrukturę Społeczną, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6.2. i pkt. 6.3.
 • Dopuszcza się również, aby przedmiotem Projektu Inwestycyjnego były nieruchomości stanowiące budynki w zabudowie szeregowej.
 • Preferowana jest realizacja Projektów Inwestycyjnych na obszarach, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub dla których możliwe jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT).
 • Projekty Inwestycyjne powinny być realizowane wyłącznie w odniesieniu do nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym.
Czas realizacji

Fundusz przewiduje realizację inwestycji (budowę) – w zależności od projektu – na 1,5 roku do 2 lat. W dalszej kolejności, nieruchomość będzie wynajmowana na rzecz indywidualnych najemców. Może być również wydzierżawiana na rzecz partnera samorządowego na okres, który średnio wynosi 25 do 30 lat.

Struktura udziałów po inwestycji przez fundusz

Udział funduszu nie przekracza 50% wartości udziałów spółki.

Ważne informacje

Partnerami inwestycyjnymi mogą zostać:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • TBS,
 • podmioty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • spółki Skarbu Państwa,
 • podmioty prywatne.
Kto zarządza funduszem?

Zarządzanie funduszem zostało powierzone PFR Nieruchomości S.A. – spółce zależnej Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
PFR Nieruchomości obsługuje program Mieszkanie Plus. https://nieruchomosci.pfr.pl/

 

Zarządzanie funduszem

PFR nieruchomości logo

Rejestr Funduszy Inwestycyjnych

RFI 1289

Skrócona nazwa funduszu

FSMdR FIZ AN

Wolisz zapytać nas bezpośrednio?

Może masz już wyobrażenia lub konkretne założenia co do projektu? Wolisz przedstawić je bezpośrednio?
Skorzystaj z formularza lub kontaktu telefonicznego.

Zapytaj o finansowanie!