Dla kogo PPK?

Grupy docelowe PPK.

Dla kogo PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to prawdziwa innowacja w zakresie gromadzenia środków na czas po zakończeniu aktywności zawodowej. Ustawa o PPK określa osoby zyskujące prawo do czerpania korzyści z PPK. Grup docelowych, które z nich skorzystają, jest bardzo dużo. Kto jest adresatem PPK i jakie są zasady uczestnictwa  w nich?

Adresaci PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe są przeznaczone dla wszystkich osób pracujących, które chcą zgromadzić odpowiedni kapitał na przyszłość. Katalog beneficjentów PPK jest znacznie szerszy od tego w PPE (Pracowniczych Programach Emerytalnych). Do PPK zapisywane są bowiem wszystkie osoby, które:

  • są zatrudnione na umowę o pracę, w oparciu o przepisy kodeksu pracy,
  • ukończyły 18. rok życia i wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej bądź też innej umowy o świadczenie usług,
  • są członkami rad nadzorczych i pobierają z tego tytułu wynagrodzenie,
  • są członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych bądź też spółdzielni kółek rolniczych w rozumieniu ustawy o prawie spółdzielczym.

Takie osoby powinny spełnić dwa dodatkowe warunki. Po pierwsze, muszą one podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Drugim warunkiem jest wiek. Grupą docelową PPK są osoby do 55. roku życia. Nie muszą one w takim przypadku wykonywać dodatkowych czynności, jeśli chcą przystąpić do PPK na standardowych warunkach. Jeśli chodzi natomiast o osoby w starszym wieku, ustawa o PPK dopuszcza odkładanie przez nie środków na PPK tylko wtedy, gdy nie ukończyły one 70. roku życia i złożyły w tym celu odpowiedni wniosek podmiotowi zatrudniającemu, przy czym umowa o prowadzenie PPK może być zawarta w imieniu i na rzecz takiej osoby tylko wtedy, gdy w ostatnich 12 miesiącach była ona zatrudniona w podmiocie zatrudniającym przez co najmniej 3 miesiące.

Obecnie szacuje się, że z PPK będzie mogło skorzystać prawie 11,5 mln osób zatrudnionych w różnej formie. To sporo, jeśli spojrzy się na dane dotyczące innych form oszczędzania na emeryturę, jak: PPE (Pracownicze Programy Emerytalne), IKE (Indywidualne Konta Emerytalne) oraz IKZE (Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego). Liczba 230 tys. osób, które wpłaciły środki na IKZE i 336 tys. osób, które dokonały takiej wpłaty na swoje IKE, to wciąż kropla w morzu potrzeb 38-milionowego kraju, w którym już obecnie ponad 8 mln osób jest na emeryturze.

Uczestnictwo w PPK – dobrowolne czy obowiązkowe?

Co do zasady, każda osoba w odpowiednim wieku, która jest zatrudniona, zostanie zapisana do programu PPK automatycznie, po osiągnięciu terminu, w którym, zgodnie z ustawą o PPK, zatrudniający będzie miał taki obowiązek. Uczestnictwo w PPK nie jest jednak obowiązkowe i każda osoba będzie się mogła z nich wypisać przez przygotowanie pisemnej deklaracji. Jednakże w takim przypadku trzeba pamiętać o tym, że co cztery lata stosowna deklaracja powinna być odnawiana. W innym przypadku pracodawca automatycznie zgłosi pracownika do PPK po minięciu tego okresu. Deklaracja o rezygnacji z uczestnictwa w PPK powinna zawierać dane uczestnika i podmiotu zatrudniającego, a także oświadczenie uczestnika PPK o tym, że zna konsekwencje złożenia takiego oświadczenia, czyli rezygnację z wpłat od pracodawcy, wpłaty powitalnej i dopłat corocznych Podmiot zatrudniający ma z kolei obowiązek złożenia takiej deklaracji do właściwej instytucji finansowej i to w ciągu 7 dni od jej otrzymania.