Ład korporacyjny

„Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” zostały uchwalone przez Komisję Nadzoru Finansowego w 22 lipca 2014 r. i opublikowane na stronie internetowej Komisji.

Jest to  zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym:

  • relacje z udziałowcami i klientami,
  • organizację powyższych relacji,
  • funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego,
  • działanie kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

 

Jak wygląda wdrożenie zasad ładu korporacyjnego w PFR TFI?

 

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że odstępując od stosowania zapisów: §8 ust 4, §22 ust 2, przyjęło do stosowania „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (określanych poniżej jako „Zasady”).

Odstępstwa wynikają z charakteru, zakresu i rodzaju działalności prowadzonej przez PFR TFI S.A.:

  • PFR TFI S.A. posiada jednego akcjonariusza,
  • Rada Nadzorcza PFR TFI S.A. wypełnia funkcje Komitetu Audytu.

 

Ocena stosowania Zasad w PFR TFI S.A. w 2016 r.

W 2017 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz Rada Nadzorcza PFR TFI S.A. pozytywnie oceniły stosowanie Zasad w PFR TFI S.A. za rok 2016.

 

Ocena stosowania Zasad w PFR TFI S.A. w 2017 r.

W dniu 30 maja 2018 r. Rada Nadzorcza PFR TFI S.A. podjęła uchwałę w sprawie oceny stosowania przez Towarzystwo Zasad w 2017 r.
Rada Nadzorcza PFR TFI dokonała przeglądu funkcjonowania Zasad w Spółce oraz zapoznała się ze „Sprawozdaniem z realizacji Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w PFR TFI S.A. za rok 2017”.
Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przestrzeganie przez TFI Zasad w 2017 r.  w zakresie przyjętym do stosowania.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2018 r. również pozytywnie oceniło stosowanie Zasad w TFI w 2017 r.