Podmioty PPK

Jakie podmioty uczestniczą w PPK oraz jaka jest ich rola

Podmioty PPK

W Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) uczestniczy kilka podmiotów. Oprócz podmiotu zatrudniającego są to również instytucje takie jak: Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Istotną rolę w PPK pełni również państwo.

Podmiot zatrudniający

Pracodawca, zatrudniający co najmniej jedną osobę, w określonych przez ustawę o PPK terminach, ma obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową. Wybór instytucji finansowej odbywa się w porozumieniu z działającą u pracodawcy zakładową organizacją związkową lub z reprezentacją osób zatrudnionych.

Podmiot zatrudniający oprócz wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK ma także inne obowiązki:

  • zapisanie do PPK wszystkich pracowników, którzy nie ukończyli 55. roku życia oraz tych między 55 a 70 rokiem życia, którzy wyrazili chęć dobrowolnego przystąpienia do PPK,
  • prawidłowe obliczanie kwoty wpłaty do PPK oraz terminowe przekazanie jej do podmiotu, który zarządza PPK (zarówno, jeśli chodzi o wpłaty obowiązkowe, jak i dobrowolne),
  • realizacji wypłaty transferowej do danego PPK środków zgromadzonych w PPK poprzedniego pracodawcy dla nowo zatrudnionego pracownika o ile wyrazi taką wolę,
  • wypowiedzenie umowy o zarządzanie PPK, jeśli taka umowa została zawarta z inną instytucją finansową.

Polski Fundusz Rozwoju i jego rola w PPK

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) to spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, która jest odpowiedzialna za wdrożenie PPK, w tym za prowadzenie ewidencji uczestników PPK, rejestru instytucji finansowych dopuszczonych do oferowania PPK, PFR stworzył dla pracodawców i pracowników dedykowany portal internetowy www.mojeppk.pl. To przyjazne użytkownikowi miejsce, gdzie będą przedstawione wszystkie niezbędne informacje o PPK.

PFR TFI i jego zadania w zakresie PPK

PFR TFI, jest między innymi odpowiedzialne za zawieranie umów o zarządzenie PPK z każdym pracodawcą, który nie wybierze instytucji finansowej zarządzającej PPK, ale również przejmuje prowadzenie PPK od instytucji finansowej, która nie może kontynuować swoich zadań z różnych względów. PFR TFI ma zatem także zwiększać bezpieczeństwo gromadzenia środków w ramach PPK.

Poza rolą instytucji wyznaczonej określonej w ustawie, PFR TFI działa tak samo jak inne instytucje, które mogą zarządzać PPK. Zatem realizując zadania instytucji wyznaczonej, jednocześnie podejmuje starania o pozyskanie jak najszerszego portfela przedsiębiorstw, którym zaoferuje prowadzenie i zarządzanie PPK.

Instytucje finansowe w PPK

Podstawową rolą instytucji finansowych, oprócz gromadzenia środków w ramach PPK, jest zadbanie o to, by były one lokowane na funduszach zdefiniowanej daty, czyli takich, które inwestują środki w zależności od wieku uczestników PPK. Środki finansowe są inwestowane przez instytucje finansowe w papiery dłużne lub instrumenty udziałowe (przy czym do 30% z nich może być aktywami obcymi).

Jeśli chodzi o opłaty, wynagrodzenie dla instytucji finansowej za zarządzanie funduszem inwestycyjnym w PPK nie może przekraczać 0,6% zgromadzonych na koncie aktywów (przy czym 0,1% to maksymalna opłata za osiągnięcie określonych wyników).

Instytucjami finansowymi, które mogą oferować zarządzanie i prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, są:

  • Fundusz Inwestycyjny, zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI);
  • Fundusz Emerytalny, zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne (PrTE);
  • zakład ubezpieczeń,

 jeśli spełniają określone w ustawie warunki oraz są wpisane do ewidencji PPK.

Rola państwa w PPK

Dla uczestników PPK państwo przygotowało specjalny system zachęt do systematycznego oszczędzania, który pozwala na zgromadzenie jeszcze większej ilości środków na emeryturę. Pierwszą z nich jest wpłata powitalna w wysokości 250 złotych, przeznaczona dla każdego nowego uczestnika PPK, a drugą – dopłata, w wysokości 240 złotych, która przysługuje uczestnikowi w każdym roku kalendarzowym.

Jedynym warunkiem by otrzymać dopłatę w danym roku kalendarzowym jest systematyczne odprowadzanie składki PPK, tak by na rachunek wpłynęła kwota równa co najmniej sumie wpłat podstawowych (od pracownika i od pracodawcy) naliczonych za okres 6 miesięcy od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku.