Wypłata środków z PPK

kalkulator długopis

Wypłata środków z PPK

Środki zgromadzone w ramach PPK można będzie wypłacić przy określonych warunkach. Oprócz standardowego trybu, związanego z osiągnięciem określonego wieku, istnieje również możliwość wcześniejszej wypłaty oszczędności.

Sposób wypłaty środków z PPK w standardowym trybie

Wypłacenie środków, które zostały zgromadzone w ramach PPK, następuje w standardowym trybie na podstawie wniosku złożonego instytucji finansowej po osiągnięciu przez uczestnika 60. roku życia. Od tego momentu wpłaty na PPK nie będą już dokonywane.

Uczestnik PPK otrzymuje jednorazowo 25% środków zgromadzonych na swoim rachunku w PPK, a 75% – w 120 ratach miesięcznych (istnieje przy tym opcja zmiany ilości rat przez uczestnika). Wyjątkiem jest sytuacja, w której wysokość pierwszej raty miesięcznej jest niższa niż 50 złotych – wówczas środki zgromadzone na PPK wypłaca się w całości jednorazowo.

Inną możliwością wypłaty środków z PPK w standardowym trybie jest świadczenie małżeńskie. Wniosek w tej sprawie mogą złożyć małżonkowie, po ukończeniu 60. roku życia, jeśli oboje korzystali z tej samej instytucji finansowej w zakresie prowadzenia PPK. Wówczas instytucja finansowa otwiera wspólny rachunek PPK dla małżonków, z którego wypłacane są miesięczne raty.

Świadczenie małżeńskie wypłacane jest do czasu wyczerpania środków na koncie PPK, a w przypadku wcześniejszej śmierci jednego ze współmałżonków – drugiemu współmałżonkowi, w pełnej wysokości, także do pełnego wyczerpania środków z PPK.

Alternatywne sposoby wypłaty środków z PPK

Środki zgromadzone w ramach PPK (nawet w 100%) mogą być przeznaczone przez uczestnika na pokrycie wkładu własnego (w przypadku zakupu domu lub mieszkania), z obowiązkiem ich późniejszego

zwrotu w wartości nominalnej. Wypłacane są one wówczas na rachunek bankowy uczestnika bądź też inny, wskazany we wniosku. Uczestnik PPK musi wówczas zawrzeć odrębną umowę z instytucją finansową, która będzie określała inwestycję sfinansowaną z kredytu, zasady i terminy wypłaty środków, a także ich zwrotu.

Zwrot środków, które były uprzednio zgromadzone na PPK, powinien nastąpić w terminie   5 lat od dnia ich wypłaty na wkład własny oraz nie może trwać dłużej niż przez okres 15 lat od dnia wypłaty. O wypłatę środków z przeznaczeniem na wkład własny może wnioskować każdy uczestnik, który w dniu złożenia wniosku nie ukończył 45. roku życia.

Środki zgromadzone w ramach PPK mogą być wcześniej wypłacone jednorazowo lub ratalnie w wysokości 25% zgromadzonych oszczędności w przypadku, w którym uczestnik PPK, jego małżonek lub dziecko poważnie zachorują. W takiej sytuacji składa się instytucji finansowej wniosek z odpowiednim orzeczeniem lub z zaświadczeniem lekarza medycyny pracy. Termin pierwszej wypłaty środków (może to być cała wypłata lub rata) nie może być w takim przypadku dłuższy niż 14 dni od daty złożenia wniosku.

Wypłaty zwykłe i transferowe

Wypłaty z PPK mogą mieć charakter zwykły (wówczas uznawane jest standardowe konto ich uczestnika) lub transferowy. W tym drugim przypadku istnieje możliwość wypłaty środków na:

  • inny rachunek PPK,
  • rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej uczestnika PPK (gdy osiągnie on wiek 60. lat),
  • rachunek lokaty terminowej uczestnika PPK w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (gdy osiągnie on wiek 60. lat),
  • IKE (indywidualne konto emerytalne) małżonka zmarłego uczestnika PPK lub na IKE innej osoby uprawnionej,
  • rachunek w Pracowniczym Programie Emerytalnym (PPE) małżonka zmarłego uczestnika PPK lub osoby uprawnionej,
  • rachunek zakładu ubezpieczeń,
  • rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej małżonka/byłego małżonka uczestnika PPK (gdy nastąpił podział majątku wspólnego).

Środki na PPK i ich egzekucja

 Co niezwykle ważne, środki zgromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych nie mogą podlegać egzekucji administracyjnej bądź sądowej. Jedynie w przypadku, w którym nie jest możliwe zaspokojenie roszczeń o charakterze alimentacyjnym, w tym należności budżetu państwa z tytułu ich egzekucji, istnieje możliwość przejęcia takich środków z konta uczestnika PPK.