Kiedy PPK wchodzą w życie?

kobieta call center

Kiedy PPK wchodzą w życie?

Zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) z 4 października 2018 r., podmioty zatrudniające pracowników będą musiały wkrótce zawrzeć umowę o prowadzeniu pracowniczych planów kapitałowych. Każdą jednostkę będą jednak w tym zakresie obowiązywać zupełnie inne terminy, określone przez szczegółowe przepisy prawne.

Kiedy trzeba podpisać umowę o prowadzenie PPK i co jest brane pod uwagę w tym zakresie?

Wszystkie podmioty, które zatrudniają co najmniej jedną osobę, w której imieniu konieczne jest zawarcie umowy o prowadzenie PPK, będą musiały zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. Instytucja finansowa, która będzie PPK zarządzać, jest wybierana przez jednostkę w toku porozumienia zawieranego z zakładową organizacją związkową.

Wybór ten dokonywany jest w oparciu o ocenę warunków zarządzania środkami gromadzonymi w programie kapitałowym, efektywność zarządzania aktywami, a także doświadczenie posiadane w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi bądź inwestycyjnymi. Sprawdzenie określonej instytucji finansowej odbywa się z uwzględnieniem interesów osób, które są zatrudnione w danym podmiocie.

Obowiązkowe terminy wprowadzenia PPK w poszczególnych jednostkach

Jeśli chodzi o terminy zawarcia umowy o zarządzanie PPK, w poszczególnych podmiotach, będą one uzależnione od liczby zatrudnionych osób i mają być wprowadzone:

  • od 1 lipca 2019 r. w podmiotach zatrudniających co najmniej 250 osób (zgodnie ze stanem zatrudnienia na 31 grudnia 2018 r.),
  • od 1 stycznia 2020 r. w podmiotach zatrudniających co najmniej 50 osób (zgodnie ze stanem zatrudnienia na 31 lipca 2019 r.),
  • od 1 lipca 2020 r. w podmiotach zatrudniających co najmniej 20 osób (zgodnie ze stanem zatrudnienia na 31 grudnia 2019 r.),
  • od 1 stycznia 2021 r. w pozostałych podmiotach, a także w stosunku do osób, które są zatrudnione w jednostkach z sektora finansów publicznych.

Wynika to z artykułu 134 ustawy o PPK. Terminy są zapisane w ustawie sztywno i należy się ich bezwzględnie trzymać, żeby uniknąć konsekwencji. Są to głównie konsekwencje finansowe. Kara grzywny w takim przypadku, zgodnie z art. 107 ustawy o PPK, wynosi od 1 000 do nawet 1 000 000 złotych.

Terminy zawarcia umów o prowadzenie PPK z pracownikami oraz zasady rezygnacji

W przypadku umów o prowadzenie PPK z poszczególnymi osobami powinny być one zawarte do 10. dnia miesiąca, który następuje po upływie 3 miesięcy od obowiązkowego terminu wprowadzenia PPK wynikającego z ustawy, chyba że uczestnik PPK złoży rezygnację w formie pisemnej z dokonywania wpłat na PPK i przekaże ją podmiotowi, który go zatrudnia. Z PPK można zatem zrezygnować.

PPK – wyłączenia dla całych jednostek

Nie wszystkie podmioty będą miały obowiązek wprowadzenia PPK w wymienionych wyżej terminach. Będą z tego wyłączeni np. zgodnie z art. 13 ustawy o PPK mikroprzedsiębiorcy (czyli przedsiębiorcy zatrudniający średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągający obrót nieprzekraczający 2 mln euro w ciągu roku lub sumę aktywów nieprzekraczającą w ciągu jednego z 2 ostatnich lat 2 mln euro), jeśli wszystkie osoby u nich zatrudnione złożą deklarację o rezygnacji z wpłacania składek do PPK.

Ponowne dokonanie wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający może nastąpić za 4 lata, chyba że ponownie wszyscy zatrudnieni u takiego mikroprzedsiębiorcy z tego zrezygnują, składając odpowiednią deklarację.