PPK krok po kroku

pracownicy w biurze na spotkaniu

PPK krok po kroku

Pracownicze Plany Kapitałowe zostały wprowadzone po to, by zachęcić Polaków do oszczędzania na przyszłość. W założeniu pieniądze zgromadzone w ramach PPK mają być wypłacane po osiągnięciu przez uczestnika programu 60. roku życia, czyli wówczas, gdy osiągnie wiek emerytalny.

Należy jednak pamiętać, że Pracownicze Plany Kapitałowe nie są w żaden sposób powiązane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i obowiązującym system emerytalnym. Mimo to oszczędzanie w ramach PPK ma zwiększyć wysokość środków finansowych dostępnych po uzyskaniu wieku emerytalnego otrzymywanych przez każdego uczestnika.

Działanie Pracowniczych Planów Kapitałowych krok po kroku

Podstawową zasadą działania Pracowniczych Planów Kapitałowych jest dobrowolność uczestnictwa. Główne obowiązki związane z tym programem spoczywają na podmiotach zatrudniających, przez które ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych rozumie przede wszystkim pracodawców.

Podmioty te mają obowiązek zawarcia umowy o zarządzenie środkami gromadzonymi w ramach PPK z jedną z instytucji finansowych wymienionych w ustawie. W kolejnym kroku pracodawca zawiera z tą instytucją umowę o prowadzenia rachunków PPK, a jego pracownicy zostają automatycznie zapisani do programu.

Pomimo tego osoby zatrudniane mogą w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Mogą także na późniejszym etapie złożyć wniosek o gromadzenie środków w ramach PPK.

Uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych wysyła oświadczenie woli dotyczące jego uczestnictwa lub rezygnacji w postaci elektronicznej, co równa się złożeniu oświadczenia w formie pisemnej.

Środki gromadzone przez uczestnika w ramach PPK stanowią jego własność prywatną. To oznacza, że uczestnik może nimi swobodnie dysponować. Środki te podlegają także dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

Uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych oznacza zobowiązanie się przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK do wpłat podstawowych. Mogą oni również zadeklarować wpłaty dodatkowe.

Wysokość wpłat na PPK

Wysokość wpłaty podstawowej w przypadku dokonywania jej przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia będącego podstawą do obliczenia składki odprowadzanej na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Natomiast wpłata dodatkowa wynosi 2,5% tego wynagrodzenia.

Co ważne, wpłaty dokonywane przez podmiot zatrudniający nie spowodują, że wynagrodzenie otrzymywane przez uczestnika PPK ulegnie obniżeniu. Z kolei sam uczestnik będzie dokonywał wpłaty podstawowej na indywidualne konto w ramach PPK w wysokości 2% otrzymywanego przez niego wynagrodzenia.

Warto zaznaczyć, że osoby, które miesięcznie otrzymują uposażenie niższe niż 1,2-dwukrotności minimalnego wynagrodzenia określonego ustawą, będą mogły dokonywać mniejszej wpłaty podstawowej, nie niższej jednak niż 0,5%.

Wpłata dodatkowa uczestnika może wynosić do 2% wynagrodzenia. Wpłaty, których będzie dokonywał uczestnik, zmniejszą wysokość jego miesięcznego wynagrodzenia, ale nadal są to pieniądze uczestnika w formie inwestycji na przyszłość. Dodatkowo państwo każdego roku będzie powiększać środki zgromadzone na indywidualnych kontach w ramach PPK o 240 złotych.

Wypłata środków z PPK

Środki zgromadzone dzięki uczestnictwu w Pracowniczych Planach Kapitałowych będą wypłacane uczestnikowi po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, niezależnie od płci. 25% tych środków zostanie wypłaconych jednorazowo, ale wyłącznie na wniosek uczestnika.

Pozostała część środków ma być przekazywana w co najmniej 120 ratach miesięcznych. Można również zrezygnować z jednorazowej wypłaty. Wówczas wszystkie środki zostaną przekazane w ratach. Podlegają one wspólności ustawowej małżeńskiej.

W przypadku rozwiązania lub unieważnienia małżeństwa środki zostaną podzielone pomiędzy byłych małżonków w ten sam sposób co wspólny majątek. Małżonek uczestnika, który również uczestniczy w PPK, otrzyma swój udział w zgromadzonych środkach poprzez ich wpłatę na jego indywidualne konto. Jeśli małżonek uczestnika sam nie jest uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych, otrzyma te środki w formie pieniężnej.