PPK jako oszczędzanie

PPK to system budowania oszczędności i ochrony kapitału oszczędzających

W odróżnieniu od innych produktów inwestycyjnych, PPK mają na celu ochronę kapitału oszczędzających. PFR TFI jako instytucja oferująca PPK realizuje jasno określone wytyczne odnośnie do polityki inwestycyjnej. Środki w ramach PPK muszą być inwestowane w aktywa o profilu ryzyka odpowiadającym przedziałom wiekowym uczestników PPK. To element zapewnienia ochrony kapitału w zależności od wieku pracowników.

Czym jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Jaka jest idea PPK
Mechanizm działania PPK

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych daje możliwość gromadzenia dodatkowych środków na czas po zakończeniu aktywności zawodowej. PPK w najbliższych kilku latach obejmą automatycznym zapisem wszystkie osoby zatrudnione, aczkolwiek możliwa jest dobrowolna rezygnacja z programu. Jakie są podstawowe zasady PPK?

Mechanizm PPK
Dla kogo PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to prawdziwa innowacja w zakresie gromadzenia środków na czas po zakończeniu aktywności zawodowej. Ustawa o PPK określa osoby zyskujące prawo do czerpania korzyści z PPK. Grup docelowych, które z nich skorzystają, jest bardzo dużo. Kto jest adresatem PPK i jakie są zasady uczestnictwa w nich?

Sprawdź, dla kogo PPK

Wolisz zapytać nas bezpośrednio?

Może masz już wyobrażenia lub konkretne założenia co do projektu? Wolisz przedstawić je bezpośrednio?
Skorzystaj z formularza lub kontaktu telefonicznego.

Zapytaj o finansowanie na wczesnym etapie rozwoju!