Polityka bezpieczeństwa

Szanowni Państwo,
 
od dnia 25.05.2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwane dalej „RODO”, Towarzystwo dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony Państwa danych
osobowych. W celu realizacji zasady przejrzystości przetwarzania danych osobowych niniejszym informujemy o
jego zakresie i podstawowych zasadach.
Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest fundusz prowadzący ewidencję nabywców certyfikatów inwestycyjnych, w którym dany uczestnik jest zapisany, w którego imieniu działa PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Podstawa prawna przetwarzania danych oraz cele przetwarzania

Przetwarzanie danych jest niezbędne w następujących celach:
 • realizacji uczestnictwa w funduszach (podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit. b) RODO)
 • wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
 • zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, w tym prowadzenia analiz i raportów wewnętrznych, a także dochodzenie roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: depozytariusz, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa.

Prawa osoby, której dane dotyczą
  • żądania usunięcia danych,

 

  • żądania ograniczenia przetwarzania danych,

 

  • do przenoszenia danych,

 

  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych.