Regulamin serwisu

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem strony internetowej www.pfrtfi.pl („Strona”) jest PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-025), ul. Krucza 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000486060, posiadająca NIP 1070027625, z kapitałem zakładowym w wysokości 38.000.000 złotych, wpłaconym w całości („PFR TFI S.A.”).
 2. Organem sprawującym nadzór nad PFR TFI S.A. oraz zarządzanymi przez PFR TFI S.A. funduszami jest Komisja Nadzoru Finansowego.
 3. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie, o ile co innego nie wynika z treści Regulaminu:
  a) Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Stronę, działająca zarówno w imieniu własnym, jak i na rzecz innych osób,
  b) Treść – informacje zamieszczone na Stronie przez PFR TFI S.A.

§2
Zasady korzystania ze Strony

 1. Treść zawarta na Stronie oraz na stronach powiązanych z niniejszą Stroną linkami, ma charakter ogólnych informacji opisujących jedynie działanie PFR TFI S.A. i funduszy inwestycyjnych tworzonych lub zarządzanych przez PFR TFI S.A.
 2. Informacje przedstawione na Stronie mają jedynie charakter informacyjny i marketingowy, nie stanowią one oferty świadczenia jakichkolwiek usług w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), w tym usług finansowych, doradztwa finansowego, inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.) oraz podatkowego, udzielania rekomendacji Użytkownikom Strony, klientom i partnerom PFR TFI S.A. oraz nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej.
 3. W przypadku niektórych funduszy inwestycyjnych na Stronie mogą znajdować się dokumenty lub informacje, których opublikowanie na Stronie jest wymagane przez statuty tychże funduszy inwestycyjnych. W takim wypadku informacje i dokumenty należy oceniać biorąc pod uwagę odpowiednie postanowienia statutów funduszy inwestycyjnych.
 4. Prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o funduszach inwestycyjnych są wyłącznie prospekty informacyjne, prospekty emisyjne albo warunki emisji.
 5. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Prezentowane na Stronie wyniki inwestycyjne mają charakter wyłącznie historyczny i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik funduszu musi się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
 6. Inwestycja w fundusze inwestycyjne PFR TFI S.A. jest inną formą oszczędzania niż lokaty bankowe i wiąże się z ryzykiem. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdują się w prospektach informacyjnych, prospektach emisyjnych lub warunkach emisji. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.pfrtfi.pl i w siedzibie PFR TFI S.A..
 7. PFR TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Strony, a ryzyko z tytułu wykorzystania takich informacji ponosi wyłącznie Użytkownik.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, przeznaczeniem Strony oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, osób trzecich oraz PFR TFI S.A..
 9. W przypadku naruszenia §2 ust. 8 przez Użytkownika, PFR TFI S.A. podejmie wszelkie działania zmierzające do naprawienia szkody poniesionej przez PFR TFI S.A. w związku z tym naruszeniem.

§3
Odpowiedzialność za Treść

 1. PFR TFI S.A. odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na Stronie.
 2. Treść zawarta na Stronie została zamieszczona w dobrej wierze, jest na bieżąco aktualizowana oraz sporządzana w sposób staranny.
 3. PFR TFI S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Treści, jej uzupełniania, skracania lub całkowitej rezygnacji z jej publikacji w części lub w całości. Nie dotyczy to jednakże przedstawionych prospektów informacyjnych, prospektów emisyjnych, warunków emisji oraz statutów funduszy inwestycyjnych. Zmiana treści tych dokumentów może zostać dokonana wyłącznie w sposób określony właściwymi przepisami prawa. Dotyczy to także ogłoszeń przewidzianych postanowieniami statutów funduszy inwestycyjnych.
 4. PFR TFI S.A. udziela wiążących informacji, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej z Użytkownikiem telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 5. Strona posiada linki do stron osób trzecich. PFR TFI S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach. Użytkownik decydując się na skorzystanie z linków zamieszczonych na Stronie, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich, czyni to na własną odpowiedzialność.

§ 4
Prawa autorskie

 1. Zawartość Strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz PFR TFI S.A. lub osób uprawnionych.
 2. Użytkownik ma prawo do drukowania części lub całości informacji zawartych na Stronie, o ile nie będzie to naruszać praw autorskich lub innych praw PFR TFI S.A..
 3. Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością określoną w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 5
Zastrzeżenia techniczne

 1. PFR TFI S.A. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, jednakże nie gwarantuje, że Strona działać będzie bez awarii i przerw.
 2. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.
 3. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu Treści Strony. 
 4. PFR TFI S.A. nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Strony, jak również za szkody powstałe na skutek ingerencji osób trzecich w transmisję danych przez Internet, w szczególności na skutek zmiany lub zniekształcenia informacji znajdujących się na Stronie, a także na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych.

§ 6
Pliki tekstowe „cookies”

 1. Na Stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”, które są plikami tekstowymi, zapisywanymi ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze Użytkownika, mającymi na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze Strony a także dających możliwość komfortowego użytkowania Strony.
 2. Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies Użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze Strony bez używania cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji ,,wyłącz” znajdującej się w ustawieniach przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie Strony.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności Strony, Użytkownik może zgłaszać je PFR TFI S.A. poprzez wysłanie e-maila na adres: www@pfrtfi.pl
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich na Stronie.
 3. Treść zawarta na Stronie jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. PFR TFI S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za właściwość i prawną dopuszczalność Treści dla użytkowników spoza obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy polskiego prawa.