§ 1

Postanowienia ogólne

 • Właścicielem strony internetowej www.pfrtfi.pl („Strona”) jest PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-025), ul. Krucza 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000486060, posiadająca NIP 1070027625, z kapitałem zakładowym w wysokości 38.000.000 złotych, wpłaconym w całości („PFR TFI S.A.”).
 • Organem sprawującym nadzór nad PFR TFI S.A. oraz zarządzanymi przez PFR TFI S.A. funduszami jest Komisja Nadzoru Finansowego.
 • Terminy pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie, o ile co innego nie wynika z treści Regulaminu:
  a) Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Stronę, działająca zarówno w imieniu własnym, jak i na rzecz innych osób,
  b) Treść – informacje zamieszczone na Stronie przez PFR TFI S.A.

§ 2

Zasady korzystania ze Strony

 • Treść zawarta na Stronie oraz na stronach powiązanych z niniejszą Stroną linkami, ma charakter ogólnych informacji opisujących jedynie działanie PFR TFI S.A. i funduszy inwestycyjnych tworzonych lub zarządzanych przez PFR TFI S.A.
 • Informacje przedstawione na Stronie mają jedynie charakter informacyjny i marketingowy, nie stanowią one oferty świadczenia jakichkolwiek usług w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), w tym usług finansowych, doradztwa finansowego, inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.) oraz podatkowego, udzielania rekomendacji Użytkownikom Strony, klientom i partnerom PFR TFI S.A. oraz nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej.
 • W przypadku niektórych funduszy inwestycyjnych na Stronie mogą znajdować się dokumenty lub informacje, których opublikowanie na Stronie jest wymagane przez statuty tychże funduszy inwestycyjnych. W takim wypadku informacje i dokumenty należy oceniać biorąc pod uwagę odpowiednie postanowienia statutów funduszy inwestycyjnych.
 • Prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o funduszach inwestycyjnych są wyłącznie prospekty informacyjne, prospekty emisyjne albo warunki emisji.
 • Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Prezentowane na Stronie wyniki inwestycyjne mają charakter wyłącznie historyczny i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik funduszu musi się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
 • Inwestycja w fundusze inwestycyjne PFR TFI S.A. jest inną formą oszczędzania niż lokaty bankowe i wiąże się z ryzykiem. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdują się w prospektach informacyjnych, prospektach emisyjnych lub warunkach emisji. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.pfrtfi.pl i w siedzibie PFR TFI S.A..
 • PFR TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Strony, a ryzyko z tytułu wykorzystania takich informacji ponosi wyłącznie Użytkownik.
 • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, przeznaczeniem Strony oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, osób trzecich oraz PFR TFI S.A..
 • W przypadku naruszenia §2 ust. 8 przez Użytkownika, PFR TFI S.A. podejmie wszelkie działania zmierzające do naprawienia szkody poniesionej przez PFR TFI S.A. w związku z tym naruszeniem.

§ 3

Odpowiedzialność za Treść

 • PFR TFI S.A. odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na Stronie.
 • Treść zawarta na Stronie została zamieszczona w dobrej wierze, jest na bieżąco aktualizowana oraz sporządzana w sposób staranny.
 • PFR TFI S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Treści, jej uzupełniania, skracania lub całkowitej rezygnacji z jej publikacji w części lub w całości. Nie dotyczy to jednakże przedstawionych prospektów informacyjnych, prospektów emisyjnych, warunków emisji oraz statutów funduszy inwestycyjnych. Zmiana treści tych dokumentów może zostać dokonana wyłącznie w sposób określony właściwymi przepisami prawa. Dotyczy to także ogłoszeń przewidzianych postanowieniami statutów funduszy inwestycyjnych.
 • PFR TFI S.A. udziela wiążących informacji, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej z Użytkownikiem telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 • Strona posiada linki do stron osób trzecich. PFR TFI S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach. Użytkownik decydując się na skorzystanie z linków zamieszczonych na Stronie, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich, czyni to na własną odpowiedzialność.

§ 4

Prawa autorskie

 • Zawartość Strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz PFR TFI S.A. lub osób uprawnionych.
 • Użytkownik ma prawo do drukowania części lub całości informacji zawartych na Stronie, o ile nie będzie to naruszać praw autorskich lub innych praw PFR TFI S.A..
 • Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością określoną w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 5

Zastrzeżenia techniczne

 • PFR TFI S.A. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, jednakże nie gwarantuje, że Strona działać będzie bez awarii i przerw.
 • Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.
 • Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu Treści Strony. 
 • PFR TFI S.A. nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Strony, jak również za szkody powstałe na skutek ingerencji osób trzecich w transmisję danych przez Internet, w szczególności na skutek zmiany lub zniekształcenia informacji znajdujących się na Stronie, a także na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych.

§ 6

Pliki tekstowe „cookies”

 • Na Stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”, które są plikami tekstowymi, zapisywanymi ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze Użytkownika, mającymi na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze Strony a także dających możliwość komfortowego użytkowania Strony.
 • Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies Użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze Strony bez używania cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji ,,wyłącz” znajdującej się w ustawieniach przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie Strony.

§ 7

Postanowienia końcowe

 • W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności Strony, Użytkownik może zgłaszać je PFR TFI S.A. poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@pfrtfi.pl
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich na Stronie.
 • Treść zawarta na Stronie jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. PFR TFI S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za właściwość i prawną dopuszczalność Treści dla użytkowników spoza obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy polskiego prawa.

 

 

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji