kobieta na tle wykresów

TFI i PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe stały się faktem. Ustawa wprowadzająca je w życie obowiązuje już od 1 stycznia 2019 roku.

PPK stwarzają możliwość samodzielnego oszczędzania przez:

  • pracowników w rozumieniu kodeksu pracy,
  • osoby wykonujące pracę nakładczą, a także pracujące na podstawie umowy zlecenia,
  • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz kółek rolniczych,
  • osoby należące do rad nadzorczych, jeśli z tego tytułu otrzymują wynagrodzenie.

Dzięki temu uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych otrzymają zgromadzone przez siebie pieniądze po osiągnięciu 60. roku życia, co ma stanowić uzupełnienie świadczenia emerytalnego, choć tak naprawdę PPK nie będzie powiązany z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Jak oszczędzać z PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe dają możliwość dobrowolnego oszczędzania. Każda osoba uczestnicząca w PPK w każdej chwili może rezygnować z uczestnictwa w PPK, a pracownik, który dotychczas nie uczestniczył w PPK w każdej chwili może do niego przystąpić. Należy jednak pamiętać, że podmioty zatrudniające, czyli przede wszystkim pracodawcy, mają obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z jedną z instytucji finansowych w rozumieniu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Jeżeli osoba objęta możliwością uczestnictwa w PPK z tej opcji skorzysta, wówczas na indywidualnym koncie zaczną być gromadzone środki pieniężne. Na początek oszczędzania państwo gwarantuje wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz dopłaty coroczne w wysokości 240 zł.

Następnie pieniądze w ramach PPK są również gromadzone ze środków przekazywanych przez podmioty zatrudniające. Pracodawca ma obowiązek odprowadzania kwoty w wysokości 1,5 % wynagrodzenia pracownika. Ponadto ma możliwość zwiększenia tej wpłaty o dodatkowe 2,5 %.

Kolejnym elementem gromadzenia środków w ramach PPK jest odprowadzanie środków przez samego uczestnika. Łącznie będą mogły być odprowadzane w wysokości od 2% do 4 % wynagrodzenia. Należy jednak zaznaczyć, że dla osób, które miesięcznie nie otrzymują minimalnej kwoty wynagrodzenia, jest przewidziana możliwość dokonywania wpłaty podstawowej w wysokości niższej, nie mniejszej jednak niż 0,5 % wynagrodzenia. W ten sposób z każdym miesiącem kwota gromadzona w ramach uczestnictwa w PPK będzie rosnąć.

PPK a towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych przewiduje, że środki zgromadzone na rachunku PPK stanowią jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy nabywanych przez uczestnika PPK właśnie przez dokonywane wpłaty.

Zgodnie z ustawą o PPK, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, podobnie jak inne instytucje uprawnione do zarządzania PPK, jest obowiązane zarządzać funduszami inwestycyjnymi w liczbie odpowiadającej co najmniej liczbie ograniczeń poziomu ryzyka inwestycyjnego, przy jednoczesnym stosowaniu odmiennych zasad polityki inwestycyjnej uwzględniającej zróżnicowany wiek uczestników PPK, czyli tzw. funduszami zdefiniowanej daty. Co to oznacza?

Otóż polityka inwestycyjna tych właśnie funduszy uwzględnia konieczność ograniczeń poziomu ryzyka związanego z inwestycjami, który jest ściśle uzależniony od wieku uczestników PPK. Ryzyko to będzie ograniczone w taki sposób, który uwzględnia zmienność kształtowania się części udziałowej i części dłużnej w zależności od wieku uczestnika.

Przez część udziałową należy rozumieć część środków zgromadzonych w ramach PPK, która inwestowana jest przede wszystkim w akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne czy inne zbywalne papiery wartościowe.

Z kolei część dłużna to ta część środków, która następnie zostanie zainwestowana przede wszystkim w obligacje, bony skarbowe, certyfikaty depozytowe czy depozyty bankowe.