Informacje na temat administratora danych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) są fundusze inwestycyjne z siedzibą przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa zarządzane przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Fundusze”) lub PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa („Towarzystwo”).

Kontakt z inspektorem ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail dane.osobowe@pfrtfi.pl lub pisemnie na adres pocztowy administratora.

Informacja w przedmiocie obowiązku podania danych i konsekwencji ich niepodania.

Podanie danych osobowych Funduszom, jest dobrowolne, ale stanowi warunek uczestnictwa w Funduszu, a nadto wymóg ustawowy. Brak podania danych uniemożliwi a uczestnictwo w Funduszu. W każdym przypadku, gdy podanie danych osobowych połączone jest z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, dane takie są podawane dobrowolnie, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność ich przetwarzania przez Fundusz lub Towarzystwo w celu, na który udzielona miałaby zostać zgoda.

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach związanych z prowadzaną przez Fundusz oraz Towarzystwo działalnością.

Fundusze przetwarzają dane osobowe, w zakresie niezbędnym do:

  • zawarcia i wykonania umowy, związanej z uczestnictwem w Funduszu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

  • wykonywania przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W szczególności są to obowiązki wynikające z ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa (FATCA) oraz ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych,

  • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub podmiot trzeci na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W szczególności jest to możliwość dochodzenia i obrony przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

 

Towarzystwo jako administrator przetwarza dane osobowe, w zakresie niezbędnym do:

  • realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Towarzystwo lub podmiot trzeci na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W szczególności jest to możliwość udzielania przez Towarzystwo odpowiedzi na korespondencję, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej,

  • jeżeli wyraziła/wyraził Pani/Pan na to zgodę – również w celu marketingu produktów i usług Towarzystwa oraz Funduszy, a także oraz w celu przekazywania Pani/Panu informacji handlowych.

Dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych, a więc podmiotami, którym będą ujawniane Pana dane będą: agent transferowy, depozytariusz, podmioty świadczące usługi doradcze i audytowe, pocztowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz usługi marketingowe na rzecz Funduszy lub Towarzystwa, biegli rewidenci w związku z audytem, organy nadzoru.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Funduszu, a po zakończeniu uczestnictwa będą one przechowywane dodatkowo przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków, których podstawą są przepisy prawa obowiązujące administratora, wynikające przede wszystkim z potrzeby ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami w okresie biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, który będzie liczony od dnia ustania uczestnictwa w Funduszu. Dane osobowe przetwarzane dla celów marketingu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu nie dłużej jednak niż do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania bądź do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania  informacji o treści przetwarzanych danych, prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora danych. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Przysługuje również Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie danych przetwarzanych przez Administratora właściwym organem do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji