W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych RODO, „RODO”), PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („PFR TFI”) z siedzibą w Warszawie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 r.

Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania swoich danych osobowych przez PFR TFI, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z PFR TFI lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Kamilą Szwarc-Skudlarską, PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, adres e-mail: dane.osobowe@pfrtfi.pl

I. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa.

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

PFR TFI przetwarza Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a w szczególności do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych oraz do kontaktów służbowych. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu odpowiedzi na pozostawione pytanie (wymiana korespondencji), odpowiedzi na pozostawione pytanie dotyczące produktów bądź usług, w tym przypadku podstawą prawną będzie świadoma i dobrowolna wyrażona Państwa  zgoda.

III. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą zostać uprawnione organy publiczne oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych umów, oraz spółki Grupy PFR. Jednocześnie Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PFR TFI, jednakże podmioty te będą przetwarzać Państwa dane zgodnie z polecaniami administratora. Podmioty te posiadają również zawarte umowy z administratorem.

IV. Zakres danych osobowych oraz okres przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przetwarzał poniższe Pani/Pana kategorię danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwa firmy. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt II celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

V. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, a w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

Administrator pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez PFR TFI, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, 
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z obowiązków prawa,

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

e. prawo do przenoszenia danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:

 •  zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz 
 •  przetwarzanie danych osobowych oparte jest na niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu PFR TFI, o którym mowa w pkt II powyżej.
   

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PFR TFI Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowych.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji