Czym są fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne są instytucją zbiorowego inwestowania, a ich głównym celem zazwyczaj jest pomnażanie pieniędzy powierzonych przez uczestników. Odbywa się to poprzez lokowanie środków np. w papiery wartościowe, takie jak akcje, obligacje, bony skarbowe i inne instrumenty finansowe. Tworzeniem funduszy i zarządzaniem nimi zajmują się towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI).

Na polskim rynku kapitałowym mamy do wyboru fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) oraz alternatywne, wśród których możemy wyróżnić specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) i fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ). Obecnie PFR TFI zarządza łącznie 16 funduszami inwestycyjnymi, które inwestują m.in. w polskie przedsiębiorstwa rozpoczynające ekspansję zagraniczną, startupy i firmy innowacyjne, spółki komunalne i w nieruchomości. W naszym portfolio znajduje się także PFR PPK SFIO, który jest tzw. funduszem zdefiniowanej daty z ośmioma wydzielonymi subfunduszami. Jest to produkt przeznaczony dla programu PPK.

Szczegółowe informacje na temat naszych funduszy oraz ich wyceny znajdują się w odrębnych zakładkach. Chcesz zapoznać się z aktualnymi wycenami i informacjami na temat FIO - przejdź do sekcji Fundusze Inwestycyjne Otwarte. Jeśli interesuje Cię nasza oferta w zakresie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, zapraszamy na stronę.

Dlaczego warto w nie zainwestować

Na tle innych form inwestowania dostępnych na rynku kapitałowym fundusze inwestycyjne uznawane są za bardzo korzystne dla inwestora z kilku powodów. Przede wszystkim jako jedna z kluczowych zalet inwestowania w fundusze inwestycyjne wymieniana jest wysoka rentowność. Kolejny argument, który przemawia za inwestowaniem w fundusze, to transparentność i prostota - inwestowanie w fundusze nie wymaga specjalistycznej wiedzy, ponieważ podejmowanie decyzji inwestycyjnych powierza się profesjonalistom. Nie bez znaczenia jest też bezpieczeństwo – fundusze inwestycyjne oraz zarządzające nimi towarzystwa podlegają rygorystycznym regulacjom prawnym, które chronią interes uczestników. Ponadto, nad bezpieczeństwem środków ulokowanych w funduszach czuwają instytucje zaufania publicznego: Komisja Nadzoru Finansowego, bank – depozytariusz.

Najważniejsze zalety inwestowania w fundusze:

No alt text available for image

Poziom ryzyka adekwatny do profilu klienta

No alt text available for image

Efektywność kosztowa

No alt text available for image

Wysoka płynność inwestycji

No alt text available for image

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

No alt text available for image

Profesjonalne zarządzanie powierzonym kapitałem

No alt text available for image

Stały dostęp do informacji o sytuacji funduszu

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji