Czym są fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne są instytucją zbiorowego inwestowania, a ich głównym celem zazwyczaj jest pomnażanie pieniędzy powierzonych przez uczestników. Odbywa się to poprzez lokowanie środków np. w papiery wartościowe, takie jak akcje, obligacje, bony skarbowe i inne instrumenty finansowe. Tworzeniem funduszy i zarządzaniem nimi zajmują się towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI).

Na polskim rynku kapitałowym mamy do wyboru fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) oraz alternatywne, wśród których możemy wyróżnić specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) i fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ). Obecnie PFR TFI zarządza  kilkunastoma funduszami inwestycyjnymi, które inwestują m.in. w polskie przedsiębiorstwa rozpoczynające ekspansję zagraniczną, startupy i firmy innowacyjne, spółki komunalne i w nieruchomości. W naszym portfolio znajduje się także PFR PPK SFIO, który jest tzw. funduszem zdefiniowanej daty z ośmioma wydzielonymi subfunduszami. Jest to produkt przeznaczony dla programu PPK.

Szczegółowe informacje na temat naszych funduszy oraz ich wyceny znajdują się w odrębnych zakładkach. Chcesz zapoznać się z aktualnymi wycenami i informacjami na temat FIO - przejdź do sekcji Fundusze Inwestycyjne Otwarte. Jeśli interesuje Cię nasza oferta w zakresie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, zapraszamy na stronę.

Dlaczego warto w nie zainwestować

Na tle innych form inwestowania dostępnych na rynku kapitałowym fundusze inwestycyjne uznawane są za bardzo korzystne dla inwestora z kilku powodów. Przede wszystkim jako jedna z kluczowych zalet inwestowania w fundusze inwestycyjne wymieniana jest wysoka rentowność. Kolejny argument, który przemawia za inwestowaniem w fundusze, to transparentność i prostota - inwestowanie w fundusze nie wymaga specjalistycznej wiedzy, ponieważ podejmowanie decyzji inwestycyjnych powierza się profesjonalistom. Nie bez znaczenia jest też bezpieczeństwo – fundusze inwestycyjne oraz zarządzające nimi towarzystwa podlegają rygorystycznym regulacjom prawnym, które chronią interes uczestników. Ponadto, nad bezpieczeństwem środków ulokowanych w funduszach czuwają instytucje zaufania publicznego: Komisja Nadzoru Finansowego, bank – depozytariusz.

Najważniejsze zalety inwestowania w fundusze:

No alt text available for image

Poziom ryzyka adekwatny do profilu klienta

No alt text available for image

Efektywność kosztowa

No alt text available for image

Wysoka płynność inwestycji

No alt text available for image

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

No alt text available for image

Profesjonalne zarządzanie powierzonym kapitałem

No alt text available for image

Stały dostęp do informacji o sytuacji funduszu

Poznaj rodzaje funduszy

Fundusze inwestycyjne otwarte

Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) są najbardziej popularną grupą funduszy i może w nie inwestować właściwie każdy. Ich kluczowym wyróżnikiem jest brak ograniczeń co do przystąpienia oraz rezygnacji z uczestnictwa. Uczestnikiem takiego funduszu może zostać zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej.

W zamian za wpłaty uczestnik funduszu otrzymuje jednostki uczestnictwa, które może odsprzedać w dowolnym momencie.. Jednostki uczestnictwa nie mogą być przedmiotem obrotu, ale podlegają dziedziczeniu. Jednostki uczestnictwa wyceniane są codziennie.  

Katalog instrumentów, w które mogą inwestować fundusze inwestycyjne otwarte, określa ustawa o funduszach inwestycyjnych. Są to:  

 • papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
 • papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, które są przedmiotem oferty publicznej, a warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu,
 • depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, których termin zapadalności jest dłuższy niż rok,
 • instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone w punktach 1 i 2,  jeżeli one same lub ich emitent podlegają regulacjom, które mają na celu ochronę inwestorów i oszczędności,
 • papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż te określone w punktach 1,2 i 4, pod warunkiem że ich łączna wartość nie przewyższy 10% aktywów funduszu.

Jedną z form funduszy inwestycyjnych otwartych są specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO). Różnią się one tym, że ich oferta skierowana jest do określonej grupy odbiorców, np. instytucji lub uczestników programów emerytalnych. W te fundusze inwestowane są m.in. środki uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Fundusze inwestycyjne zamknięte

Oferty funduszy inwestycyjnych zamkniętych skierowane są do precyzyjnie określonej grupy uczestników.

W odróżnieniu od funduszy otwartych, fundusze inwestycyjne zamknięte nie emitują jednostek uczestnictwa, a certyfikaty inwestycyjne. Ich emisja może być przeprowadzona w drodze oferty publicznej lub niepublicznej. W przypadku oferty publicznej konieczne jest sporządzenie, a następnie zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego i udostępnienia go do publicznej wiadomości.

Co istotne, certyfikaty inwestycyjne można nabyć tylko w określonych okresach – podczas emisji, a sprzedać – w ustalonych okresach wykupu. 

Wyceny certyfikatów inwestycyjnych funduszy zamkniętych publikowane są regularnie, ale rzadziej niż w przypadku jednostek uczestnictwa funduszy otwartych – najczęściej publikacja wycen ma miejsce raz w miesiącu lub raz na kwartał. Fundusze inwestycyjne zamknięte charakteryzują się większą elastycznością w budowie portfela aktywów. Mogą inwestować w:

 • papiery wartościowe,
 • wierzytelności – z wyjątkiem wierzytelności wobec osób trzecich,
 • udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • waluty,
 • instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne,
 • prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych,
 • instrumenty rynku pieniężnego - pod warunkiem, że są zbywalne.
Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji