PFR Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN

Czym jest Fundusz?

Fundusz powstał z myślą o współfinansowaniu projektów tworzonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, inne jednostki administracji publicznej lub podległe im spółki, a także partnerów w projektach PPP.

Środki pozyskane z funduszu pozwalają samorządom realizować projekty związane z potrzebami społeczności lokalnych. Dzięki temu władze lokalne mają wpływ na rozwój infrastruktury w regionach. Co ważniejsze – są to projekty dopasowane do specyfiki lokalnej społeczności.

Kto może korzystać z Funduszu?

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • jednostki administracji publicznej,
 • partnerzy w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Jakie cele lub projekty realizuje Fundusz?

1  

Wzmacniamy procesy rozwoju w skali kraju przez unowocześnianie bazy infrastrukturalnej na poziomie lokalnym lub regionalnym.

2  

Naszym celem jest zapewnianie równomiernego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

3  

Obok projektów strategicznych w skali kraju uwzględniamy także lokalne potrzeby rozwoju.

Formy finansowania

Jednostki Samorządu Terytorialnego lub jednostki administracji publicznej mogą pozyskać środki z Funduszu, przekazując mu udziały lub akcje w podległych sobie spółkach lub zaciągając od Funduszu dług w formie obligacji lub pożyczek. Samorząd może też przekazać w użytkowanie lub wydzierżawić Funduszowi akcje czy udziały spółek komunalnych. Fundusz może zaangażować się we współfinansowanie w modelu Partnerstwa Prywatno-Publicznego.

Obszar działania

Zakres współfinansowania projektów jest bardzo szeroki i obejmuje takie obszary, jak:

 • wodociągi i kanalizacja,
 • sektor ciepłowniczy,
 • gospodarka odpadami,
 • lotniska regionalne,
 • transport miejski,
 • kolejowe przewozy regionalne,
 • infrastruktura drogowa,
 • infrastruktura społeczna.

Samorządy mogą także pozyskać środki na obiekty infrastruktury sportowej, infrastruktury wspierającej biznes, infrastruktury miejskiej czy infrastruktury obronnej.

 

No alt text available for image

Czas realizacji inwestycji przez fundusz: do 20 lat. Czas ten może ulec skróceniu, jeśli fundusz zakończy istnienie przed upływem maksymalnego terminu.

no alternative text available

Najważniejsze korzyści

JST  mogą uzyskać wiele korzyści dzięki współpracy z Funduszem – do najważniejszych należą:

 • pozyskanie stabilnego i profesjonalnego partnera,
 • możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia Funduszu,
 • możliwość skorzystania z finansowania Funduszu na cele statutowe JST lub Spółki będącej własnością JST,
 • inwestycja do 120 mln zł.

Co zrobić, żeby otrzymać finansowanie?

Pierwszym etapem jest kontakt z doradcami z zespołu PFR SA, który zarządza funduszem. Można to zrobić za pośrednictwem infolinii lub przez formularz kontaktowy. Samorządy dokonują wyboru funduszu jako wspólnika w trybie procedur konkurencyjnych.

Informacja o klasyfikacji funduszu

Fundusz klasyfikuje się jako fundusz z artykułu 6 zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR), co oznacza, że ryzyko zrównoważonego rozwoju jest uwzględnianie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Ryzyko zrównoważonego rozwoju oznacza zdarzenie lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem (ESG), które, jeśli wystąpią, mogą spowodować rzeczywisty lub potencjalny istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Zasady dotyczące uwzględniania ryzyka zrównoważonego rozwoju określa „Strategia wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez PFR TFI S.A.” dostępna w zakładce Zrównoważone inwestowanie.

Zarządzanie Funduszem
Rejestr Funduszy Inwestycyjnych

RFI 1169

Skrócona nazwa funduszu

PFR FIS FIZAN

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji