PFR KOFFI FIZ

No alt text available for image

Oferta PFR KOFFI FIZ skierowana jest do zespołów zarządzających funduszami Venture Capital, które inwestują w małe i średnie przedsiębiorstwa będące na etapie wzrostu lub ekspansji.

Czym jest Fundusz?

PFR KOFFI FIZ wspiera sektor małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu innowacji nie technologicznych – głównie organizacyjnych, menedżerskich lub marketingowych. Przedsiębiorstwa, które otrzymają finansowanie, powinny znajdować się na etapie wzrostu lub rozwoju, a ich projekty z zakresu ww. innowacji powinny wykazywać duży potencjał rynkowy lub ekspansji.

Finansowania udzielają – za pośrednictwem środków funduszu – specjalnie wybrane do programu podmioty, czyli Pośrednicy Finansowi. Inwestycje Pośrednika Finansowego w pojedynczą spółkę mogą stanowić maksymalnie 50% wartości inwestycji, pozostałą część wnosi Inwestor Prywatny.

Kto może korzystać z Funduszu?

 • Innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa

 • Inwestorzy Prywatni

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?

1  

Finansowanie innowacyjnych projektów MŚP poprzez wsparcie przedsiębiorstw na etapie wzrostu lub ekspansji

2  

Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw

3  

Zwiększanie udziału funduszy venture capital, inwestorów prywatnych oraz zespołów inwestycyjnych w finansowaniu innowacji MŚP

Jak wygląda finansowanie KOFFI FIZ?

Fundusz wnosi wkład do Pośrednika Finansowego poprzez finansowanie kapitałowe. Pośrednik inwestuje w spółki za pomocą instrumentów kapitałowych lub quasi-kapitałowych, tj. np. w formie długu konwertowalnego na kapitał spółki.

Katalog instrumentów obejmuje:

 • finansowanie kapitałowe: akcje, udziały

 • finansowanie quasi-kapitałowe: obligacje, pożyczki z opcją konwersji na udziały lub akcje.

Finansowania projektów dla innowacyjnych MŚP udzielają Pośrednicy Finansowi – są to fundusze venture capital, które otrzymują środki od PFR KOFFI FIZ.

Pośrednik Finansowy może przyznać pojedynczej spółce dwa rodzaje finansowania:

 • pierwsza inwestycja w spółkę – kwota stanowiąca maksymalnie równowartość 15 mln EUR, z czego połowa stanowi wkład PFR KOFFI FIZ, a druga połowa – środki Inwestorów Prywatnych. Górny limit tej kwoty stanowi poziom 20% kapitalizacji danego Pośrednika Finansowego.

 • inwestycja kontynuacyjna – do poziomu maksymalnych limitów z powyższego punktu jeśli nie zostały jeszcze osiągnięte oraz przy spełnieniu dodatkowych wymogów określonych prawem

Obszar działania

Ostatecznym beneficjentem środków są spółki z siedzibą lub oddziałem w Polsce, które planują rozwój działalności w Polsce lub za granicą. Siedziba Pośrednika Finansowego może znajdować się w regionie UE, EOG czy EFTA.

No alt text available for image

Okres inwestycyjny Pośrednika Finansowego może trwać 5 lat, z możliwością przedłużenia tego okresu o 1 rok.

Okres dezinwestycyjny trwa również 5 lat i może zostać przedłużony o rok.

Okres dezinwestycyjny Pośredników Finansowych może zakończyć się najpóźniej 31.12.2031 r.

no alternative text available

Najważniejsze korzyści

Dzięki współpracy z Pośrednikami Finansowymi wybranymi przez KOFFI FIZ młode przedsiębiorstwa mogą uzyskać wiele korzyści.

Do najważniejszych z nich należą:

 • pozyskanie stabilnego partnera,
 • możliwość elastycznego wyboru formy inwestycji,
 • docelowa wartość inwestycji do 3 mln zł,
 • relatywnie długi horyzont współpracy,
 • jasne i zrozumiałe zasady,
 • współpraca z Pośrednikami Finansowymi, których zespoły przeszły trudny proces selekcji i należą do grona najlepszych specjalistów w kraju.

Jak wygląda proces inwestycyjny w PFR KOFFI FIZ?

 • PFR KOFFI FIZ ogłasza nabór do programu i wybiera kilku Pośredników Finansowych – funduszy venture capital. Każdy z Pośredników ma swój Zespół Zarządzający.

 • Pośrednicy Finansowi otrzymują od PFR KOFFI FIZ pulę środków o łącznej wartości 324 mln zł. PFR KOFFI FIZ może przyznać Pośrednikowi od 20 do 60 mln zł, co stanowi do 50% kapitalizacji Pośrednika.

 • Do Pośrednika przystępują również Zespół Zarządzający Pośrednikiem Finansowym oraz Inwestorzy Prywatni,

 • Inwestorzy Prywatni, PFR KOFFI FIZ oraz Zespół Zarządzający podpisują trójstronną umowę inwestycyjną.

 • Zespół Zarządzający Pośrednikiem Finansowym szuka przedsiębiorstw, które planują projekty z zakresu innowacji nie technologicznych (organizacyjnych, marketingowych czy menedżerskich).  Po pozytywnej ocenie dokumentacji projektu oraz spełnienia kryteriów programu, przyznaje spółce środki potrzebne do realizacji projektu.

No alt text available for image

Co zrobić, aby zostać pośrednikiem finansowym?

PFR Ventures Sp. z o.o. ogłasza nabór do programu dla Pośredników Finansowych na stronie internetowej funduszu.

W tym procesie trzeba przejść przez kolejne etapy.

 • Przed wypełnieniem wniosku online trzeba przygotować dokumentację (odpowiednie informacje można znaleźć na stronie KOFFI FIZ).

 • Zgłoszenie ma formę wniosku online i dotyczy danego naboru do programu.

 • Komitet Inwestycyjny PFR Ventures sp. z o.o. ocenia aplikacje i wybiera najlepszych potencjalnych Pośredników Finansowych, aby szczegółowo przeanalizować ich atuty i zdolność do wypełnienia założeń programu. Przed wyborem zawsze odbywa się bezpośrednie spotkanie potencjalnego Pośrednika Finansowego z Komitetem Inwestycyjnym.

 • Po spotkaniach Komitet Inwestycyjny wybiera Pośredników Finansowych do danego naboru.

Typ funduszu:

Fundusz funduszy

Wejścia kapitałowe

Kwota finansowania może wynosić od 1 do 60 mln złotych w proporcjach: 50% PFR KOFFI FIZ i 50% środki prywatne

Środki do dyspozycji:

324 mln złotych

Okres inwestycyjny:

Okres inwestycyjny podzielony na 2 etapy:

-okres inwestycyjny pośrednika finansowego – 5 lat z możliwością przedłużenia o rok

-okres dezinwestycyjny pośrednika finansowego – 5 lat z możliwością przedłużenia o rok

Profil funduszu:

Finansowanie dla małych i średnich firm na etapie wzrostu lub ekspansji, w szczególności na innowacje nietechnologiczne

Proces inwestycyjny:

Otwarta selekcja podmiotów inwestycyjnych realizowana przez PFR Ventures

no alternative text available

WAŻNE INFORMACJE

Więcej szczegółów na temat funduszu PFR KOFFI FIZ znajdziesz na stronie zarządzającego funduszem - PFR Venures

Informacja o klasyfikacji funduszu

Fundusz klasyfikuje się jako fundusz z artykułu 6 zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR), co oznacza, że ryzyko zrównoważonego rozwoju jest uwzględnianie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Ryzyko zrównoważonego rozwoju oznacza zdarzenie lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem (ESG), które, jeśli wystąpią, mogą spowodować rzeczywisty lub potencjalny istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Zasady dotyczące uwzględniania ryzyka zrównoważonego rozwoju określa „Strategia wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez PFR TFI S.A.” dostępna w zakładce Zrównoważone inwestowanie.

Zarządzanie Funduszem
Rejestr Funduszy Inwestycyjnych

RFI 1452

Skrócona nazwa funduszu

KOFFI FIZ

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji