PFR NCBR CVC FIZ AN

No alt text available for image

Fundusz NCBR CVC jest pierwszym polskim funduszem Corporate Venture Capital. Przeznaczony jest dla Funduszy o kapitalizacji do 320 mln złotych inwestujących w technologiczne, innowacyjne spółki.

Czym jest Fundusz?

Fundusz powstał w ramach programu POIR PFR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój). Fundusz NCBR CVC to pierwszy polski Fundusz Funduszy skoncentrowany na modelu generowania nowych idei, badań i tworzenia nowych przedsięwzięć w ramach istniejących korporacji.

Finansowanie następuje poprzez połączenie środków publicznych (wkład NCBR) i prywatnych (Korporacyjni Inwestorzy Prywatni). Fundusz może współpracować również z inwestorami typu Venture Capital w procesach typowych dla tych inwestorów. Ważnym elementem każdej inwestycji w docelowe przedsięwzięcie jest „polski pierwiastek” prowadzonych prac, czyli powiązanie z krajową gospodarką.

Kto może korzystać z Funduszu?

 • Korporacje
 • Fundusze Venture Capital

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?

1  

Wsparcie badań nad komercyjnym zastosowaniem nowych idei.

2  

Rozwój innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki przez wsparcie rozwoju prężnych spółek technologicznych z sektora MŚP.

3  

Włączanie korporacji w proces stymulowania innowacji.

Jak wygląda finansowanie PFR NCBR CVC FIZ?

Fundusz może przyznać pojedynczej spółce dwa rodzaje finansowania:

 • pierwsza inwestycja w spółkę – kwota stanowiąca maksymalnie równowartość 15 mln EUR, z czego maksymalnie połowa stanowi wkład PFR NCBR CVC FIZAN, a druga połowa – środki Inwestorów Prywatnych i Korporacyjnych. Kwota może stanowić maksymalnie 20% kapitalizacji Funduszu Kapitałowego.

 • inwestycja kontynuacyjna – jeśli limity z powyższego punktu nie zostały osiągnięte przy spełnieniu dodatkowych wymogów określonych prawem i zasadami Programu.

Obszar działania

Fundusz wspiera polskie spółki na terytorium kraju lub za granicą – pod warunkiem, że ich projekty stanowią znaczną wartość dodaną w kontekście realizacji celów funduszu.

No alt text available for image

Okres inwestycyjny:

Okres inwestycyjny Funduszu Kapitałowego może trwać 5 lat, maksymalnie do 31.12.2023 r.

Okres dezinwestycyjny trwa również 5 lat i może zostać przedłużony, jednak najpóźniej do 31.12.2029 r.

Struktura udziałów po inwestycji przez fundusz

 • Podmiot Zarządzający może objąć maksymalnie 49% praw udziałowych spółki.

 • Preferowane jest inwestowanie poprzez podnoszenie kapitału przedsiębiorstw.

 • Możliwe jest odkupowanie udziałów od dotychczasowych właścicieli w szczególnie uzasadnionych przypadkach do limitu 50% wartości inwestycji w spółkę. Odkupowanie musi być połączone z objęciem przez Fundusz Kapitałowy nowych instrumentów kapitałowych lub quasi-kapitałowych Spółki Celowej o tej samej wartości

Jak wygląda model finansowania?

 • PFR NCBR CVC prowadzi ciągły i otwarty nabór do programu – aż do momentu wyczerpania środków z puli funduszu. Do programu mogą się zgłosić już istniejące fundusze kapitałowe lub zespoły zarządzające, które zamierzają utworzyć fundusz kapitałowy.

 • Na podstawie zgłoszeń Fundusz wybiera podmioty zarządzające.

 • Po wyborze podmiotów zarządzających podpisywana jest trójstronna umowa inwestycyjna. Stronami tej umowy są: Fundusz CVC, korporacyjny inwestor prywatny oraz wybrany podmiot (fundusz kapitałowy lub zespół zarządzający).

 • Podmiot zarządzający ma za zadanie wyszukiwać innowacyjne przedsiębiorstwa i oceniać ich projekty. Na tej podstawie przyznaje spółce środki.

Jak zostać Podmiotem Zarządzającym?

 • Fundusz PFR NCBR CVC prowadzi ciągły nabór do programu na stronie internetowej funduszu.

 • Wniosek powinien zawierać m.in. profile członków zespołu zarządzającego, strategię inwestycją, informacje o ładzie korporacyjnym.

 • Proces selekcji składa się z dwóch etapów:

  • analizy stopnia spełnienia kryteriów procedury naboru i merytorycznych oraz
  • analizy ekonomiczno-prawnej podmiotu.
 • W toku szczegółowego badania, potencjalne podmioty zarządzające uczestniczą w bezpośrednich spotkaniach z komitetem inwestycyjnym.

 • Na podstawie oceny wstępnej oraz szczegółowej Komitet Inwestycyjny wybiera podmioty zarządzające.

PFR NCBR CVC FIZAN w skrócie:

Typ funduszu:

Fundusz funduszy o kapitalizacji do 320 mln EUR

Wejścia kapitałowe

Wartość inwestycji w spółkę może wynosić max. 15 mln EUR

Środki do dyspozycji:

Ok. 200 mln EUR

Okres inwestycyjny:

5 lat (od 2017 do 2023)

Profil funduszu:

Finansowanie inwestycji w niezależne fundusze CVC i VC, które z ciągu kilku lat będą inwestować w małe i średnie firmy technologiczne.

 

Proces inwestycyjny:

Otwarty proces selekcji funduszy VC/CVC do wyczerpania ok. 200 mln EUR

no alternative text available

Ważne informacje

Więcej szczegółów na temat funduszu PFR NCBR CVC FIZ AN znajdziesz na stronie zarządzajacego - PFR Ventures. 

Informacja o klasyfikacji funduszu

Fundusz klasyfikuje się jako fundusz z artykułu 6 zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR), co oznacza, że ryzyko zrównoważonego rozwoju jest uwzględnianie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Ryzyko zrównoważonego rozwoju oznacza zdarzenie lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem (ESG), które, jeśli wystąpią, mogą spowodować rzeczywisty lub potencjalny istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Zasady dotyczące uwzględniania ryzyka zrównoważonego rozwoju określa „Strategia wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez PFR TFI S.A.” dostępna w zakładce Zrównoważone inwestowanie.

Zarządzanie Funduszem
Rejestr Funduszy Inwestycyjnych

RFI 1502

Skrócona nazwa funduszu

PFR NCBR CVC FIZAN

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji