PFR Fundusz Funduszy FIZ

Czym jest Fundusz?

Brak lokalnych inwestorów w funduszach typu Private Equity skutkuje małą liczbą funduszy inwestujących w małe i średnie przedsiębiorstwa. Co za tym idzie, sektor MŚP odczuwa mniejszy dostęp do kapitału.

Pobudzanie przedsiębiorczości w sektorze MŚP to ważna rola Grupy PFR, do której należy PFR TFI. PFR Fundusz Funduszy FIZ powstał, aby wypełnić tę lukę rynkową.

Fundusz istnieje, aby wspierać realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu. Odbywa się to na dwa sposoby:

 • wzmacnianie rynków kapitałowych
  (funduszy private equity)

oraz

 • dostarczanie kapitału firmom z sektora MŚP.

Kto może korzystać z Funduszu?

 • Fundusze private equity
 • Tradycyjne firmy potrzebujące kapitału

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?

1  

Przygotowanie polskiej gospodarki na wyzwania związane z globalizacją i oddziaływaniem światowych trendów społeczno-gospodarczych.

2  

Promocja polskiej gospodarki i wspomaganie napływu inwestycji zagranicznych do Polski.

3  

Inwestowanie w zrównoważony rozwój społeczny i regionalny.

Fundusz uzupełnia ofertę finansowania pośredników finansowych PFR Ventures, skupiając się na funduszach inwestycyjnych typu private equity.

Obszar działania

Fundusz private equity może otrzymać finansowanie pod warunkiem, że zobowiąże się do zainwestowania w polskie spółki min. 50% portfela lub 4-krotność zaangażowania kapitałowego Funduszu Funduszy.

No alt text available for image

Fundusz inwestuje w przedsiębiorstwo w perspektywie do 10 lat.

 

W sytuacji szczególnie uzasadnionej można przedłużyć czas inwestycji o 2 lata.

Struktura udziałów po inwestycji przez fundusz

Spółka, w którą inwestuje Fundusz, zawsze zachowuje większościowy udział.
no alternative text available

Ważne informacje

 • Fundusz adresuje lukę rynkową zidentyfikowaną w Strategii dla Grupy PFR.
 • Powstanie Funduszu wpisuje się w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju i bezpośrednio realizuje cele strategiczne Grupy PFR.

Jak działa Fundusz?

Działanie Funduszu oparte jest na modelu pośrednim – przy wyborze profesjonalnych zespołów zarządzających (funduszy Private Equity).

Cele takiego rozwiązania to:

 • wzrost efektywności i zasięgu programu,
 • mobilizacja kapitału pochodzącego od prywatnych inwestorów.

Fundusz dokonuje inwestycji na zasadach rynkowych. Przy wyborze opiera się o:

 • międzynarodowe standardy rynkowe, m.in. stowarzyszeń: Institutional Limited Partners Association oraz Invest Europe, jak również na bazie ścisłej współpracy z największymi inwestorami światowymi.
 • kryteria zawarte w strategii inwestycyjnej Funduszu, ze szczególnym nastawieniem na doświadczenie zespołu zarządzającego w pracy ze spółkami portfelowymi i budowaniu wartości dodanej.

Ważnym kryterium wyboru funduszu private equity będzie to, czy część zespołu inwestycyjnego funduszu jest zlokalizowana w Polsce.

Informacja o klasyfikacji funduszu

Fundusz klasyfikuje się jako fundusz z artykułu 6 zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR), co oznacza, że ryzyko zrównoważonego rozwoju jest uwzględnianie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Ryzyko zrównoważonego rozwoju oznacza zdarzenie lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem (ESG), które, jeśli wystąpią, mogą spowodować rzeczywisty lub potencjalny istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Zasady dotyczące uwzględniania ryzyka zrównoważonego rozwoju określa „Strategia wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez PFR TFI S.A.” dostępna w zakładce Zrównoważone inwestowanie.

Zarządzanie Funduszem
Rejestr Funduszy Inwestycyjnych

1597

Skrócona nazwa funduszu

FF FIZ

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji