PPK

PPK Roku – Byki i Niedźwiedzie dla PFR TFI

31 marca 2022, 09:58

PFR TFI zostało nagrodzone prestiżową nagrodą Byki i Niedźwiedzie w kategorii PPK Roku za efektywne zarządzanie aktywami zgormadzonymi w funduszu PFR PPK SFIO.

30 marca br. podczas gali online ogłoszeni zostali laureaci 28. edycji Byków i Niedźwiedzi – nagrody przyznawanej przez redakcję Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. Statuetka w kategorii PPK Roku 2021 powędrowała do PFR TFI.

Jesteśmy dumni, że w tym trudnym roku, jakim był 2021, nasi zarządzający osiągnęli tak doskonałe wyniki. . Ta prestiżowa nagroda to wyróżnienie dla całego zespołu inwestycyjnego, ale i motywacja do dalszej pracy, by jak najefektywniej inwestować środki uczestników, co przyczyni się do budowy zaufania do programu, zwiększania poziomu partycypacji i upowszechniania kultury długoterminowego, systemowego oszczędzania – mówi Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI.

Subfundusze wydzielone w ramach PFR PPK SFIO w 2021 r. osiągnęły wyniki zdecydowanie powyżej średniej dla rynku PPK.  6 z 8 subfunduszy zdefiniowanej daty zajęło pierwsze miejsca w swoich grupach. Pozostałe dwa subfundusze również plasują się w czołówce zestawienia, zajmując 3 (PFR PPK 2050) i 4 miejsce (PFR PPK 2035) . 

Według danych na 31 grudnia 2021 r. najwyższą stopę zwrotu spośród wszystkich subfunduszy wypracował  PFR PPK 2060. Wyniosła ona 20,3% i była o 6,1 pp. wyższa od średniej rynkowej. Natomiast w przypadku subfunduszu PFR PPK 2025 stopa zwrotu w 2021 r. wyniosła 2,9 proc. i była wyższa od średniej rynkowej o 3,5 pp.  

Stopy zwrotu dla subfunduszy PPK w 2021 r. źródło: Analizy.pl

Rok 2021 był wyjątkowy dla zarządzających. Mimo trudnego otoczenia makroekonomicznego  konsekwentnie realizowaliśmy strategię inwestycyjną. Sprawdziły się nasze pomysły i prognozy dotyczące zachowania poszczególnych segmentów rynku. W specyficznych uwarunkowaniach , które były pochodną pandemii i towarzyszących jej zjawisk na rynkach światowych, najistotniejsze było utrzymywanie wysokiej alokacji w instrumentach akcyjnych, wysokiego udziału portfela obligacji korporacyjnych oraz budowanie portfela obligacji skarbowych o możliwie niskiej wrażliwości na zmiany stopy procentowej.  Mojemu zespołowi gratuluję osiągniętych wyników oraz życzę konsekwencji i pewności w decyzjach podejmowanych w tym roku – podsumowuje Kamil Kosiński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami i Aktywami.

Byki i Niedźwiedzie to nagrody przyznawane przez redakcję Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” najlepszym spółkom giełdowym i instytucjom rynku kapitałowego. Przyznawanie statuetek ma na celu wyróżnienie i promowanie instytucji i profesjonalistów, którzy przyczyniają się do rozwoju rynku kapitałowego i upowszechniania wiedzy na jego temat.  

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Formularz kontaktowy

 
  1. administratorem moich danych osobowych jest przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, telefon: 22 341 70 00, e-mail: sekretariat@pfrtfi.pl,
  2. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu ze mną przez PFR TFI, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
  3. moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacjom międzynarodowym,
  4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
  5. posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia moich danych,
  6. mam możliwość wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną, pod adresem dane.osobowe@pfrtfi.pl.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji