PFR Otwarte Innowacje FIZ

No alt text available for image

PFR Otwarte Innowacje FIZ jest funduszem przeznaczonym do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, które realizują projekty technologiczne w formule otwartych innowacji, czyli z wykorzystaniem wiedzy i zasobów pochodzących ze źródeł zewnętrznych, np. ośrodków naukowych czy interesariuszy organizacji.

Czym jest Fundusz?

Fundusz powstał w ramach programu POIR PFR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój). Fundusz Otwartych Innowacji FIZ powstał po to, aby zachęcać przedsiębiorstwa do działania w modelu otwartych innowacji.

Innowacje powstają wewnątrz przedsiębiorstwa, ale z udziałem zewnętrznych źródeł wiedzy, technologii czy innych zasobów. Takimi źródłami mogą być: uczelnie, ośrodki badawczo-rozwojowe, naukowcy, klienci lub interesariusze przedsiębiorstwa.

Fundusz może dofinansowywać projekty typu zakup licencji czy patentów, zlecanie analiz przedwdrożeniowych lub testy rynkowe, jeśli w wyniku tych projektów powstają innowacje technologiczne – nowe produkty lub procesy.

Kto może korzystać z Funduszu?

 • Nowe innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa

 • Inwestorzy Prywatni

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?

1  

Zwiększenie transferu technologii do gospodarki poprzez komercjalizację badań i rozwoju

2  

Włączenie inwestorów prywatnych w finansowanie inwestycji technologicznych

3  

Zwiększanie modelu otwartych innowacji w polskiej gospodarce.

Jak wygląda finansowanie PFR Otwarte Innowacje FIZ?

W funduszu możliwe są dwie formy finansowania:

 • Finansowanie kapitałowe – akcje, udziały;

 • Finansowanie quasi-kapitałowe

Fundusz może przyznać pojedynczej spółce finansowanie w kilku etapach:

 • pierwsza inwestycja w spółkę – od 5 mln do 60 mln, jednak nie więcej niż 20% budżetu inwestycyjnego pośrednika finansowego,

 • możliwość kontynuacji inwestycji w spółkę – brak konkretnej kwoty, ale ograniczeniem jest wartość łącznych inwestycji w spółkę. Nie może ona przekraczać wysokości mniejszej z dwóch wartości: 60 mln lub 20% budżetu inwestycyjnego pośrednika finansowego.

Obszar działania

Fundusz oferuje wsparcie dla spółek z siedzibą lub oddziałem w Polsce, które planują rozwój działalności w Polsce. Siedziba firmy może znajdować się w regionie UE, EOG czy EFTA.

No alt text available for image

Okres inwestycyjny:

Pojedyncza inwestycja może być realizowana w ciągu 5 lat, z możliwością przedłużenia tego okresu o rok. Okres dezinwestycji również trwa 5 lat i zakłada możliwość przedłużeni o rok.

PFR Otwarte Innowacje FIZ w skrócie:

Jak wygląda proces inwestycyjny w PFR OI FIZ?

 • PFR Otwarte Inwestycje FIZ ogłasza otwarty nabór do programu i wybiera pośredników finansowych. Są to fundusze venture capital, które następnie wybierają spółki i projekty do finansowania. Każdy pośrednik finansowy wskazuje swój zespół zarządzający – osoby te szukają spółek i projektów do dofinansowania.

 • Pośrednicy finansowi otrzymają od PFR Otwarte Inwestycje pulę środków o łącznej wartości 421 mln zł. Środki te są rozdzielane na poszczególnych pośredników finansowych – w zależności od wybranego modelu współpracy.

 • Inwestorzy prywatni, PFR Otwarte Inwestycje FIZ oraz Zespół Zarządzający podpisują trójstronną umowę inwestycyjną.

 • PFR Otwarte Inwestycje może przyznać pośrednikowi środki o wysokości maksymalnej do 60% jego kapitalizacji (Model I współpracy) albo do 97% jego kapitalizacji (Model II współpracy). Obowiązek wniesienia pozostałej kwoty spoczywa na inwestorach prywatnych i zespole zarządzającym pośrednikiem finansowym.

I model współpracy

No alt text available for image

II model współpracy

No alt text available for image

Jak zostać Pośrednikiem Finansowym?

 • PFR Ventures Sp. z o.o. – firma, która zarządzająca portfelem PFR Otwarte Inwestycje FIZ, ogłasza nabór do programu dla Pośredników Finansowych na stronie internetowej funduszu.

 • Potencjalny Pośrednik przechodzi przez określone etapy procesu.

 • Pierwszym krokiem jest przygotowanie dokumentacji i aplikacja do programu za pośrednictwem wniosku online.

 • Po zamknięciu naboru online, Komitet Inwestycyjny PFR Ventures sp. z o.o. ocenia aplikacje i wybiera najlepsze podmioty do dalszych analiz. W pierwszej kolejności jest to analiza dokumentów.

 • W toku szczegółowego badania, potencjalni Pośrednicy są zapraszani na bezpośrednie spotkanie z Komitetem Inwestycyjnym.

 • Po spotkaniach Komitet Inwestycyjny wybiera Pośredników Finansowych do danego naboru.

Typ funduszu:

Fundusz funduszy

Wejścia kapitałowe

Wartość inwestycji może wynosić od 5 do 60 mln złotych.

Proporcja finansowania: 60% środki PFR Otwarte Innowacje FIZ, 40% - środki prywatne

Środki do dyspozycji:

421 mln złotych

Okres inwestycyjny:

5 lat (z możliwością wydłużenia o rok)

Profil funduszu:

Finansowanie poprzez fundusze venture capital małych i średnich przedsiębiorstw realizujących projekty technologiczne w formule otwartych innowacji

Proces inwestycyjny:

Otwarta selekcja podmiotów inwestycyjnych realizowana przez PFR Ventures

Informacja o klasyfikacji funduszu

Fundusz klasyfikuje się jako fundusz z artykułu 6 zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR), co oznacza, że ryzyko zrównoważonego rozwoju jest uwzględnianie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Ryzyko zrównoważonego rozwoju oznacza zdarzenie lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem (ESG), które, jeśli wystąpią, mogą spowodować rzeczywisty lub potencjalny istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Zasady dotyczące uwzględniania ryzyka zrównoważonego rozwoju określa „Strategia wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez PFR TFI S.A.” dostępna w zakładce Zrównoważone inwestowanie.

Zarządzanie Funduszem
Rejestr Funduszy Inwestycyjnych

RFI 1449

Skrócona nazwa funduszu

PFR OI FIZ

no alternative text available

Ważne informacje

Więcej szczegółów na temat funduszu PFR Otwarte Innowacje FIZ znajdziesz na stronie zarządzającego funduszem - PFR Ventures

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji