Koncepcja zrównoważonego inwestowania

ESG to akronim od angielskiego Environmental, Social, Governance. Inwestowanie ESG oznacza więc taki sposób lokowania kapitału, który poza aspektem czysto finansowym uwzględnia czynniki środowiskowe (z ang. environmental), społecznej odpowiedzialności (z ang. social responsibility) oraz ładu korporacyjnego (z ang. corporate governance).

Jak wynika z badań, czynniki ESG mają coraz większe znaczenie dla sukcesu i długoterminowej rentowności przedsiębiorstw, a włączenie zasad zrównoważonego rozwoju do podstawowej strategii jest dziś koniecznością. Wzrost świadomości tego, jaki wpływ mamy na planetę i społeczeństwo w procesie inwestycyjnym przyczynia się do lepszego zrozumienia modeli biznesowych spółek oraz dokładniejszego pomiaru ryzyka. Podejmując decyzje z uwzględnieniem trzech makroczynników pozafinansowych: środowiskowego (Environmental – E), społecznego (Social – S) i dotyczącego ładu korporacyjnego (Governance – G) możemy ograniczać negatywny wpływ człowieka na środowisko.

Istotną rolę w procesie transformacji gospodarki w stronę bardziej zrównoważonej dla środowiska i społeczeństwa mają także uczestnicy rynku finansowego. Polega ona na dostosowaniu działalności instytucji finansowych do zasad zrównoważonego rozwoju oraz identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem związanym z ESG w sposób uwzględniający zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym.

No alt text available for image

Inwestujemy odpowiedzialnie

Kierując się interesem uczestników zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych PFR TFI przyjmuje zasady zrównoważonego rozwoju i normy ESG, które obejmują kwestie związane z ochroną środowiska (Environmental), odpowiedzialnością społeczną (Social) oraz zarządzaniem, ładem korporacyjnym i przeciwdziałaniem korupcji (Governance).

Kwestie te uwzględniamy zarówno na poziomie działalności PFR TFI , jak i zarządzanych funduszy. W ich przypadku zakres i rodzaj uwzględnianych czynników zależy od polityki inwestycyjnej konkretnego funduszu.
Szczegółowe informacje na temat stosowanej polityki w tym zakresie znajdują się w poniższych dokumentach:

Dokumenty do pobrania

Strategia wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez PFR TFI S.A

Oświadczenie na temat strategii w zakresie due diligence w odniesieniu do głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju

Oświadczenie w sprawie oceny osób podlegających Polityce zmiennych składników wynagrodzeń

PFR TFI S.A. uznaje, że ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, o ile jest to uzasadnione, stanowią element oceny osób podlegających Polityce zmiennych składników wynagrodzeń w PFR TFI S.A. jako element indywidualnej oceny pod względem kryteriów niefinansowych.
Polityka zmiennych składników wynagrodzeń w PFR TFI S.A. jest dostępna tutaj

Informacja o klasyfikacji funduszy

Wszystkie fundusze zarządzane przez PFR TFI S.A. klasyfikuje się jako fundusze z artykułu 6 zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR), co oznacza, że ryzyko zrównoważonego rozwoju jest uwzględnianie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Ryzyko zrównoważonego rozwoju oznacza zdarzenie lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem (ESG), które, jeśli wystąpią, mogą spowodować rzeczywisty lub potencjalny istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Zasady dotyczące uwzględniania ryzyka zrównoważonego rozwoju określa „Strategia wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez PFR TFI S.A.”

Więcej informacji

Zachęcamy również do odwiedzenia zakładki Ład korporacyjny, w której można znaleźć m.in. informacje na temat stosowania przez PFR TFI Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a także inne dokumenty np. Politykę zaangażowania funduszy inwestycyjnych.  

 

 

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji