Fundusz Ekspansji Zagranicznej jest jednym z kilkunastu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PFR TFI. Jego rolą jest ułatwianie ekspansji inwestycyjnej polskich firm na rynki zagraniczne. Fundusz dzieli ryzyko z polskimi przedsiębiorcami podejmującymi wyzwanie inwestycji zagranicznych i dostarcza finansowanie kapitałowe (equity), lub dłużne, wspierając aktywność inwestycyjną polskich firm na rynku międzynarodowym.

FEZ to jedyny  tego typu fundusz w Polsce. Zapraszamy do poznania naszej oferty i do współpracy!

Jak działa FEZ?

Fundusz Ekspansji Zagranicznej wspiera ekspansję inwestycyjną polskich firm na rynki zagraniczne. Współinwestuje z polskimi firmami w projekty zagraniczne, zagraniczne spółki zależne (projekty typu greenfield i brownfield), oferując wieloletnie, stabilne finansowanie kapitałowe i dłużne.

Fundusz zawsze jest inwestorem mniejszościowym, a zarządzanie projektem pozostawia w rękach partnera. Proporcjonalnie do posiadanych udziałów, lub eskpozycji dłużnej, fundusz dzieli ryzyko biznesowe realizowanej inwestycji, dzięki czemu zapewnia polskiemu przedsiębiorcy większe bezpieczeństwo kapitałowe.

No alt text available for image

Celem funduszu jest współpraca z polską firmą i wspólna inwestycja w firmę zagraniczną. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem zdobytymi na rynkach międzynarodowych.

Piotr Kuba, Członek Zarządu ds. Inwestycyjnych

Strategia inwestycyjna

Realizacja inwestycji zagranicznych otwiera szereg możliwości przed spółkami, które korzystają z finansowania udzielonego przez fundusz. Korzyści dla polskich firm decydujących się na inwestycje zagraniczne to przyspieszenie rozwoju i otwarcie firmy na rynki międzynarodowe poprzez:

No alt text available for image

Wzrost sprzedaży i wyższe marże

No alt text available for image

Przejęcie poddostawców,
pozyskanie pracowników

No alt text available for image

Budowa własnej marki i sprzedaż bezpośrednio do docelowego odbiorcy

No alt text available for image

Wzrost konkurencyjności

No alt text available for image

Przejęcie marki handlowej
lub know-how

No alt text available for image

Efekt skali w opracowywaniu nowych produktów, badaniach i rozwoju

Działanie Funduszu Ekspansji Zagranicznej opiera się na kilku filarach:

PODZIAŁ RYZYKA MIĘDZY SPÓŁKĘ I FUNDUSZ

Fundusz ponosi ryzyko zagranicznej inwestycji w proporcji do swoich udziałów, lub zaangażowania dłużnego - dzieli ryzyko biznesowe i kredytowe zagranicznej ekspansji z polską spółką. FEZ nie oczekuje bezpośredniego regresu do bilansu partnera w Polsce lub zabezpieczenia na polskich aktywach. FEZ jest inwestorem długoterminowym - umowa inwestycyjna zawierana jest zwykle na okres od 5 do 10 lat.

WARUNKI WSPÓŁFINANSOWANIA

Fundusz oferuje finansowanie w dwóch formach: pożyczki - zabezpieczonej aktywami projektu zagranicznego lub niezabezpieczonej, podporządkowanej, konwertowanej (mezzanine (finansowanie hybrydowe)/ structured equity (instrumenty strukturyzowane) lub objęcia akcji bądź udziałów z możliwością ich odkupienia przez polskiego partnera po wartości rynkowej lub na innych z góry określonych zasadach.

FINANSOWANIE RÓŻNORODNYCH PROJEKTÓW

Typowa inwestycja funduszu zawiera się w przedziale 5 mln – 12,5 mln euro. Również w przypadku mniejszych projektów dopasujemy warunki finansowanie do potrzeb konkretnej inwestycji. Fundusz nie ma ograniczeń sektorowych ani geograficznych.

SZEROKIE SPEKTRUM DZIAŁANIA

Fundusz może być partnerem finansowym przy  przejęciu już istniejącej zagranicznej spółki, utworzeniu nowej spółki zależnej i jej organicznym rozwoju lub w finansowaniu kolejnego etapu ekspansji.

Jak skorzystać z oferty?

Oferta Funduszu Ekspansji Zagranicznej jest skierowana do polskich firm, które z powodzeniem działają w Polsce i rozważają inwestycje na rynkach zagranicznych. 

Fundusz  podąża za polskimi firmami -  nie ma ograniczeń sektorowych ani geograficznych (z  wyjątkami wskazanymi w strategii inwestycyjnej). 

W związku z tym współfinansowane inwestycje mogą być zorientowane na osiągnięcie różnych celów:

 • przejęcia konkurenta lub dystrybutora,
 • przejęcia marki,
 • budowę zakładu produkcyjnego, magazynu,
 • sfinansowanie kapitału obrotowego, itp.

Fundusz oferuje finansowanie w dwóch formach:

 • pożyczki: zabezpieczonej aktywami projektu zagranicznego lub niezabezpieczonej, podporządkowanej, konwertowanej - mezzanine (finansowanie hybrydowe) / structured equity  (instrumenty strukturyzowane),
 • objęcia akcji lub udziałów z możliwością ich odkupienia przez polskiego partnera po wartości rynkowej lub na innych z góry określonych zasadach.

Formularz kontaktowy

 
 1. administratorem moich danych osobowych jest przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, telefon: 22 341 70 00, e-mail: sekretariat@pfrtfi.pl,
 2. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu ze mną przez PFR TFI, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
 3. moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacjom międzynarodowym,
 4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
 5. posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia moich danych,
 6. mam możliwość wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 7. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną, pod adresem dane.osobowe@pfrtfi.pl.

Proces inwestycyjny

Każdy proces inwestycyjny przebiega stopniowo i polega na ocenie projektu inwestycyjnego, zrozumieniu modelu działania, poznaniu polskiej firmy, a następnie uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych i negocjacji umowy inwestycyjnej. W Funduszu Ekspansji Zagranicznej do każdej inwestycji podchodzimy w sposób indywidualny, dopasowując harmonogram i plan działania do konkretnego projektu. Jednak zazwyczaj możemy wyróżnić kilka etapów współpracy z polskim partnerem.

Pierwszym krokiem do podjęcia współpracy jest zgłoszenie nam projektu przez polską firmę. Zwykle odbywa się to podczas spotkania, telefonicznie lub mailowo. Na tym etapie zawieramy umowę o zachowaniu poufności i omawiamy z zainteresowanym wstępną koncepcje projektu inwestycyjnego.

Po uzyskaniu niezbędnych informacji jesteśmy gotowi, by rozpocząć fazę oceny projektu, która zwykle trwa od kilku tygodni do 2 miesięcy. Ocena projektu odbywa się w dwóch etapach. W pierwszej kolejności oceniamy doświadczenie i kompetencje potencjalnego partnera, badamy sprawozdania finansowe spółki, strukturę własnościową, a także analizujemy koncepcję i zakres planowanej inwestycji. Po uzyskaniu wstępnej akceptacji komitetu inwestycyjnego przygotowywane są kolejne dokumenty, m.in. pełny biznesplan, analizy rynkowe oraz projekcje finansowe projektu. Na tym etapie weryfikujemy także zgodność inwestycji z polityką odpowiedzialności społecznej funduszu.

Kiedy wspólnie z partnerem osiągniemy porozumienie w zakresie podstawowych założeń projektu, przystępujemy do przygotowania umowy inwestycyjnej.

Ostatni etap obejmuje współpracę operacyjną podczas realizacji projektu. Horyzont inwestycyjny zwykle trwa od 5 do 10 lat. W tym czasie fundusz wspiera polskiego partnera w radzie nadzorczej zagranicznej spółki, a także monitoruje realizację założeń inwestycji. Wyjście funduszu następuje na warunkach określonych w umowie inwestycyjnej poprzez odkup udziałów przez polskiego partnera lub umorzenie udziałów w spółce zagranicznej. Istnieje również możliwość udzielenia dodatkowego finansowania w razie chęci dalszego rozwoju inwestycji. Długość trwania procesu inwestycyjnego zależy od takich czynników jak złożoność inwestycji, zaawansowanie projektu, negocjacje z partnerami.

No alt text available for image

Inwestujemy odpowiedzialnie

Intensywna współpraca międzynarodowa pozwala ugruntować standardy społecznej odpowiedzialności biznesu.

W działalności inwestycyjnej Fundusz Ekspansji Zagranicznej uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju w trzech głównych obszarach: środowiskowym, społecznym oraz  ładu korporacyjnego.

Podstawą polityki odpowiedzialności społecznej Funduszu Ekspansji Zagranicznej są zasady zrównoważonego rozwoju określone przez Organizację Narodów Zjednoczonych (The 10 Principles UN Global Compact).

Przystępując do realizacji nowego projektu inwestycyjnego, fundusz zawsze współpracuje z polskim partnerem, aby zidentyfikować i scharakteryzować obszary wrażliwe społecznie, a także określić kluczowe grupy interesariuszy. Dla każdej spółki projektowej wdrażana jest i opracowywania strategia społecznej odpowiedzialności biznesu.

Do obszarów szczególnie istotnych z punktu widzenia funduszu należą:

No alt text available for image

Przestrzeganie praw człowieka

No alt text available for image

Przeciwdziałanie korupcji

No alt text available for image

Przestrzeganie praw pracowniczych

No alt text available for image

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

Polityka społecznej odpowiedzialności funduszu wpisuje się w strategię PFR TFI wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Więcej informacji na temat zaangażowania PFR TFI w obszarze zrównoważonego rozwoju znajduje się w zakładce Zrównoważone inwestowanie.

Aktualności

no alternative text available

Victoria Dom we współpracy z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZAN zwiększa skalę działalności w Niemczech

15 grudnia 2021, 10:46
no alternative text available

Perspektywiczne kierunki ekspansji dla polskich firm – gdzie warto inwestować?

03 grudnia 2020, 10:46
no alternative text available

Zapraszamy na premierę raportu PFR TFI i PwC Polska

02 grudnia 2020, 10:46

Zespół

Podstawą sukcesu każdego projektu są ludzie. Zespół Funduszu Ekspansji Zagranicznej tworzą eksperci w dziedzinie inwestycji zagranicznych z wieloletnim doświadczeniem w procesach międzynarodowych transakcji kapitałowych i dłużnych. Członkowie zespołu  posiadają rozległą wiedzę i doświadczenie w pracy w różnych sektorach gospodarki, dzięki czemu są przygotowani do tego, by prowadzić różnorodne projekty inwestycyjne. W swojej pracy kierują się energią, pasją i zaangażowaniem.

 

 

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji