PFR TFI zarządza dwoma wyspecjalizowanymi funduszami ekspansji zagranicznej - Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN oraz Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, które współfinansują inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw. Pierwszy z nich zakończył okres inwestycyjny w 2023 r., drugi  - w tym samym roku rozpoczął działalność i kontynuuje realizację zagranicznych inwestycji wspólnie z polskimi firmami („Fundusz”, „FEZ”).

Rolą FEZ jest ułatwianie ekspansji inwestycyjnej polskich firm na rynki zagraniczne. Fundusz może dzielić ryzyko z polskimi przedsiębiorcami podejmującymi wyzwanie inwestycji zagranicznych i dostarcza finansowanie equity lub dłużne, zwiększając siłę polskich firm na rynku międzynarodowym.

Realizacja inwestycji zagranicznych otwiera szereg możliwości przed spółkami, które korzystają z finansowania udzielonego przez Fundusz. To przede wszystkim szansa na przyspieszenie rozwoju i otwarcie firmy na rynki międzynarodowe m.in. poprzez:

No alt text available for image

Wzrost sprzedaży i wyższe marże

No alt text available for image

Przejęcie marki handlowej
lub know-how

No alt text available for image

Wzrost konkurencyjności

No alt text available for image

Budowę własnej marki i sprzedaż bezpośrednio do docelowego odbiorcy

No alt text available for image

Przejęcie poddostawców,
pozyskanie pracowników

No alt text available for image

Efekt skali w opracowywaniu nowych produktów, badaniach i rozwoju

Formularz kontaktowy

 
  1. administratorem moich danych osobowych jest przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, telefon: 22 341 70 00, e-mail: sekretariat@pfrtfi.pl,
  2. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu ze mną przez PFR TFI, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
  3. moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacjom międzynarodowym,
  4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
  5. posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia moich danych,
  6. mam możliwość wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną, pod adresem dane.osobowe@pfrtfi.pl.

Jak działa FEZ?

Fundusz współinwestuje z polskimi firmami w projekty zagraniczne typu greenfield i brownfiled,  oferując wieloletnie, stabilne finansowanie kapitałowe i dłużne.

Fundusz zawsze jest inwestorem mniejszościowym, a zarządzanie projektem pozostawia w rękach partnera. Proporcjonalnie do posiadanych udziałów lub ekspozycji dłużnej, Fundusz może dzielić ryzyko biznesowe realizowanej inwestycji, dzięki czemu zapewnia polskiemu przedsiębiorcy większe bezpieczeństwo kapitałowe.

No alt text available for image

Fundusz może współpracować z polskim partnerem zarówno jako jedyny inwestor finansowy, jak również włączyć się w finansowanie projektu wspólnie z innymi instytucjami. Oferta funduszu może być komplementarna dla bankowych produktów finansowych. Fundusz jest otwarty na współpracę z bankami, funduszami inwestycyjnymi oraz instytucjami finansowymi i doradczymi, które uczestniczą w realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskiego partnera.

Celem funduszu jest współpraca z polską firmą i wspólna inwestycja w firmę zagraniczną. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem zdobytymi na rynkach międzynarodowych.

Piotr Kuba, Członek Zarządu ds. Inwestycyjnych

Działanie Funduszu Ekspansji Zagranicznej opiera się na kilku filarach:

PODZIAŁ RYZYKA

Fundusz może dzielić z polskim partnerem ryzyko zagranicznej inwestycji proporcjonalnie do swoich udziałów lub zaangażowania dłużnego. FEZ oferuje finansowanie dopasowane do konkretnej transakcji, w tym w określonych przypadkach również bez regresu do polskiego bilansu.

 

WARUNKI WSPÓŁFINANSOWANIA

Fundusz oferuje finansowanie kapitałowe, dłużne lub mieszane -  w  formach: pożyczki - zabezpieczonej aktywami projektu zagranicznego lub niezabezpieczonej, podporządkowanej, konwertowanej - mezzanine (finansowanie hybrydowe) / structured equity (instrumenty strukturyzowane) lub objęcia akcji bądź udziałów z możliwością ich odkupienia przez polskiego partnera po wartości rynkowej lub na innych z góry określonych zasadach oraz emisji obligacji.

SZEROKIE SPEKTRUM DZIAŁANIA

Typowa inwestycja funduszu wynosi od 3 do 20 mln euro.

W przypadku mniejszych projektów dopasujemy warunki finansowanie do potrzeb konkretnej inwestycji. Poza nielicznymi wyjątkami Fundusz nie ma ograniczeń sektorowych ani geograficznych. Może finansować zarówno przejęcia już istniejących zagranicznych spółek, jak i inwestycje typu greenfield.

STABILNOŚĆ

FEZ jest co do zasady inwestorem długoterminowym - umowa inwestycyjna zawierana jest zwykle na okres od 5 do 10 lat. Fundusz zawsze jest inwestorem mniejszościowym. W przypadku inwestycji w niektórych krajach, zwłaszcza rozwijających się, udział Funduszu z Grupy PFR w projekcie może mieć pozytywny wpływ na postrzeganie polskiego inwestora.

Kto może skorzystać z rozwiązań oferowanych przez FEZ?

Oferta Funduszu jest skierowana do polskich firm, które z powodzeniem działają w Polsce i rozważają inwestycje na rynkach zagranicznych.

Fundusz podąża za polskimi firmami wszędzie tam, gdzie widzą one szanse na rozwój biznesu. Inwestuje w różnych sektorach zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Współfinansowane przez Fundusz inwestycje mogą być zorientowane na osiągnięcie różnych celów:

przejęcia konkurenta lub dystrybutora

sfinansowania kapitału obrotowego, itp.

przejęcia marki

dywersyfikacji geograficznej

budowy zakładu produkcyjnego, magazynu

zwiększenia skali działalności

Jak wygląda proces inwestycyjny?

Proces inwestycyjny składa się z kilku etapów i polega na poznaniu polskiej firmy, zrozumieniu modelu działania, ocenie projektu inwestycyjnego, a następnie uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych i negocjacji umowy inwestycyjnej.  Do każdej inwestycji podchodzimy indywidualnie, dopasowując harmonogram i plan działania.

Pierwszym krokiem do współpracy jest zgłoszenie projektu przez polską firmę. Zwykle odbywa się to podczas spotkania, stacjonarnego lub online. Na tym etapie zawieramy umowę o zachowaniu poufności i omawiamy wstępną koncepcję projektu inwestycyjnego.

Po uzyskaniu niezbędnych informacji rozpoczynamy dwuetapową fazę ewaluacji projektu. . W pierwszej kolejności oceniamy doświadczenie i kompetencje potencjalnego partnera, badamy sprawozdania finansowe spółki, strukturę własnościową, a także analizujemy koncepcję i zakres planowanej inwestycji. Po uzyskaniu wstępnej akceptacji komitetu inwestycyjnego przygotowywane są kolejne dokumenty, m.in. pełny biznesplan, analizy rynkowe oraz projekcje finansowe projektu. Na tym etapie weryfikujemy także zgodność inwestycji z polityką odpowiedzialności społecznej Funduszu. Cały etap oceny projektu wraz z uzyskaniem akceptacji stosownych komitetów trwa zazwyczaj kilka tygodni.

Kiedy wspólnie z polskim partnerem osiągniemy porozumienie w zakresie podstawowych założeń projektu, przystępujemy do przygotowania umowy inwestycyjnej.

Przebieg procesu inwestycyjnego do momentu podpisania umowy zależy od takich czynników jak złożoność inwestycji, zaawansowanie projektu, negocjacje z partnerami.

Po realizacji transakcji rozpoczyna się etap współpracy operacyjnej. Horyzont inwestycyjny Funduszu to zwykle od 5 do 10 lat. W tym czasie Fundusz monitoruje realizację założeń inwestycji. Istnieje również możliwość udzielenia dodatkowego finansowania w razie dalszego rozwoju inwestycji. Wyjście Funduszu z inwestycji następuje na warunkach określonych w umowie.

No alt text available for image

Inwestujemy odpowiedzialnie

Intensywna współpraca międzynarodowa pozwala ugruntować standardy społecznej odpowiedzialności biznesu.

W działalności inwestycyjnej Fundusz Ekspansji Zagranicznej uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju w trzech głównych obszarach: środowiskowym, społecznym oraz  ładu korporacyjnego.

Podstawą polityki odpowiedzialności społecznej Funduszu Ekspansji Zagranicznej są zasady zrównoważonego rozwoju określone przez Organizację Narodów Zjednoczonych (The 10 Principles UN Global Compact).

Przystępując do realizacji nowego projektu inwestycyjnego, fundusz zawsze współpracuje z polskim partnerem, aby zidentyfikować i scharakteryzować obszary wrażliwe społecznie, a także określić kluczowe grupy interesariuszy. Dla każdej spółki projektowej wdrażana jest i opracowywania strategia społecznej odpowiedzialności biznesu.

Do obszarów szczególnie istotnych z punktu widzenia FEZ należą:

No alt text available for image

Przestrzeganie praw człowieka

No alt text available for image

Przeciwdziałanie korupcji

No alt text available for image

Przestrzeganie praw pracowniczych

No alt text available for image

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

Polityka społecznej odpowiedzialności funduszu wpisuje się w strategię PFR TFI wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Więcej informacji na temat zaangażowania PFR TFI w obszarze zrównoważonego rozwoju znajduje się w zakładce Zrównoważone inwestowanie.

Aktualności

no alternative text available

Fundusz Ekspansji Zagranicznej PFR TFI i Enprom inwestują w Niemczech

06 grudnia 2023, 10:46
no alternative text available

Kieruj się na Wschód! Premiera nowego raportu PFR TFI, PwC Polska i KUKE

30 listopada 2023, 10:46
no alternative text available

Elemental Holding i Fundusz Ekspansji Zagranicznej sfinalizowały wspólny projekt inwestycyjny w Niemczech

27 kwietnia 2023, 10:46

Zespół

Podstawą sukcesu każdego projektu są ludzie. Zespół FEZ tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w procesach międzynarodowych transakcji kapitałowych i dłużnych w różnych sektorach gospodarki. Posiadają rozległą wiedzę dotyczącą specyfiki zagranicznej ekspansji kapitałowej.

No alt text available for image

Marcin Prusak

Dyrektor departamentu zarządzania funduszem

W PFR TFI od 2023 r. Nadzoruje zarządzanie funduszami i prace departamentu inwestycyjnego. Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku finansowym w zakresie finansowania strukturyzowanego, project finance, transakcji M&A oraz bankowości korporacyjnej.

Marcin Ciesielski

Marcin Ciesielski, ACMA, CGMA, CIIA

Zarządzający funduszem, menedżer inwestycyjny

W PFR TFI od 2020 r. Z rynkiem kapitałowym związany od 2018 r. Odpowiadał za nadzorowanie portfeli funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym private equity/venture capital oraz zarządzaniem inwestycjami własnymi funduszy w spółki publiczne. Licencjonowany doradca inwestycyjny oraz członek CIMA.

Katarzyna Kutrzepa

Katarzyna Kutrzepa

Radca prawny

W funduszu od 2018 r. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie transakcyjnym zdobywane m.in. w KPMG w Polsce i za granicą. Pracowała nad wszystkimi aspektami ustrukturyzowanego procesu inwestycyjnego, w tym procesach due diligence i w przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej. Doradzała uznanym firmom i inwestorom w zakresie spraw korporacyjnych i w procesach inwestycyjnych. Członek OIRP w Warszawie.

Marek Buczak

Marek Buczak

Zarządzający funduszem, menedżer inwestycyjny

W funduszu od 2023 r. Posiada 20 lat doświadczenia na rynkach kapitałowych. Karierę zawodową rozpoczął w DWS Investment GmbH we Frankfurcie. Wieloletni zarządzający funduszami w DWS Polska TFI oraz Quercus TFI. Posiada szeroką wiedzę związaną z rynkami akcji i obligacji, specyfiką inwestycji zagranicznych oraz finansów przedsiębiorstw.

Wojciech Jabłoński

Wojciech Jabłoński

Menedżer inwestycyjny

W funduszu od 2019 r. Odpowiada za cały proces inwestycyjny - od pozyskiwania transakcji, przez negocjacje, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, po nadzór nad projektami. Z rynkiem finansowym związany od 12 lat. Doświadczony menedżer z ekspertyzą w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Współpracował przy tworzeniu i zarządzaniu kilkudziesięcioma funduszami inwestycyjnymi.

Joanna Glinicka

Joanna Glinicka

Starszy specjalista

W funduszu od 2020 r. W PFR TFI od 2016 r., gdzie odpowiadała za procesy administracyjne i back office. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie m.in. w prowadzeniu dokumentacji transakcyjnej, współpracy z organami zarządczymi, koordynacji procesów transakcyjnych i administracyjnych. Wcześniej pracowała w instytucjach finansowych, w tym Millennium Leasing.Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji