Warto wybrać PPK w PFR TFI

Jesteś odpowiedzialny za proces wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostce samorządu terytorialnego?

W PFR TFI zapewniamy kompleksową ofertę, obejmującą wsparcie ekspertów na każdym etapie wdrożenia i obsługi PPK, a także nowoczesne i intuicyjne systemy. Dzięki temu cały proces będzie przebiegał sprawnie i angażował jak najmniej czasu i środków.

Poprzez nasze fundusze od wielu lat angażujemy się w programy o strategicznym znaczeniu dla gospodarki i samorządów.  Wiemy, jak współpracować z samorządami, rozumiemy ich potrzeby i oczekiwania. 

No alt text available for image

Kompleksowe wsparcie oraz wysoka jakość

No alt text available for image

Przyjazny system do obsługi

No alt text available for image

Edukacja

No alt text available for image

Doświadczenie i kompetencje

No alt text available for image

Zdalny proces wdrożenia i obsługi PPK

No alt text available for image

Wiarygodność i stabilność

No alt text available for image

Profesjonalni zarządzający

No alt text available for image

Atrakcyjne opłaty za zarządzanie

No alt text available for image

Synergia Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju

Harmonogram wdrożenia PPK w jednostkach samorządu

Jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy, przystępują do PPK w ramach czwartego etapu wdrożenia. Oznacza to, że niezależnie od wielkości zatrudnienia będą podlegały przepisom ustawy o PPK od 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z harmonogramem, do 26 marca 2021 r. jednostki samorządu terytorialnego powinny podpisać umowę o zarządzanie PPK. Następnie, 10 kwietnia 2021 r. przypada ostateczny termin na podpisanie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników. Proces wdrożenia PPK zamyka obliczenie i przekazanie pierwszych wpłat. Powinny one zostać naliczone od pierwszego wynagrodzenia wypłacanego po zawarciu  umowy o prowadzenie PPK. Natomiast na przekazanie ich do instytucji finansowej jednostka zatrudniająca ma czas do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały one naliczone i pobrane.

Harmonogram wdrożenia PPK dla wszystkich jednostek sektora finansów publicznych wygląda następująco:

Harmonogram wdrażania PPK

Podstawy prawne PPK w samorządzie

Zasady działania PPK reguluje Ustawa z 4 października  2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych. W czerwcu 2020 r. wprowadzona została ważna nowelizacja ustawy umożliwiająca wspólny wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK dla samorządu i jednostek mu podległych.  

Wybór instytucji finansowej dla jednostek organizacyjnych

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa może, w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie PPK. Wybór dokonywany jest w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych lub, jeśli takie nie funkcjonują, z reprezentacją pracowników. Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu zawarcia umowy o zarządzanie PPK, porozumienie nie zostanie osiągnięte wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa samodzielnie wybiera instytucję finansową dla wszystkich podlegających jednostek.

Przepisy o prawie zamówień publicznych a PPK

Zgodnie z art. 7 ust. 2a, ustawy o PPK, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 r., do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, ale pod warunkiem, że wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, które wynoszą:

  • 139 tysięcy euro dla podmiotów administracji centralnej,
  • 214 tysięcy euro dla podmiotów administracji samorządowej.

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych, oznacza to, że każda jednostka przystępująca do PPK po 1 stycznia 2021 r. powinna oszacować, czy w jej przypadku wskazane progi unijne nie zostaną przekroczone.

Szacowanie wartości zamówienia PPK

Zgodnie  z nową ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 35, ust. 4, pkt 1), jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe - wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia.

W przypadku PPK podstawą do ustalenia wartości zamówienia będzie wartość wynagrodzenia instytucji finansowej za świadczenie usługi zarządzenia funduszem zdefiniowanej daty. Wynagrodzenie instytucji finansowej składa się z wynagrodzenia stałego ograniczonego limitem do poziomu 0,5% od aktywów funduszu w skali roku oraz wynagrodzenia zmiennego wynoszącego maksymalnie 0,1% aktywów funduszu w skali roku (łącznie 0,6%).

Jak oszacować wartość zamówienia PPK

Przydatne narzędzia

Do pobrania

Potrzebujesz więcej szczegółowych informacji, a może szukasz wzorów dokumentów? Przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw najważniejszych plików. 

PPK W PFR TFI - NASZA OFERTA

Sprawdź naszą ofertę na utworzenie, zarządzanie i prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitłowego.

PREZENTACJA

Sprawdź, co przygotowaliśmy, aby szybko i skutecznie wdrożyć PPK w samorządach. 

PROSPEKT INFORMACYJNY PFR PPK SFIO

Znajdziesz tu m.in. szczegóółowe informacje na temat praw przysługujących uczestnikom, polityki inwestycyjnej czy ryzyka związanego z inwestowaniem. 

Wzory formularzy i deklaracji dla uczestników PPK znajdziesz w zakładce Centrum wiedzy. Aby przejść do zakładki, kliknij link

To warto wiedzieć o PPK

Nasi eksperci odpowiadają na najczęściej zadawane pytania dotyczące wdrożenia i obsługi PPK w jednostkach samorządu terytorialnego o PPK. Każde zagadnienie zostało omówione w odrębnym artykule. 

Więcej artykułów z odpowiedziami na pytania najcześciej zadawane przez pracodawców z sektora publicznego znajdziesz w zakładce Centrum wiedzy. Kliknij w poniższy przycisk, aby dowiedzieć się więcej. 

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji