Informacje o PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to szansa na zbudowanie kapitału na przyszłość przez systematyczne oszczędzanie. Program powstał z myślą o pracownikach, aby – przy wsparciu pracodawców i państwa - mogli gromadzić i pomnażać długoterminowe prywatne oszczędności– niezależnie od powszechnego systemu emerytalnego. Dodatkowo PPK ma ważny wymiar społeczny i gospodarczy. Poprzez promowanie systematycznego, długoterminowego oszczędzania, pomaga wzmocnić fundamenty stabilnej gospodarki.

Co jest celem PPK?

No alt text available for image

Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i wyższej jakości życia po zakończeniu aktywności zawodowej i przejściu na emeryturę.

No alt text available for image

Budowa bezpieczeństwa finansowego pracowników i ich rodzin poprzez systematyczne gromadzenie środków przy udziale pracodawców i państwa.

No alt text available for image

Zmiana struktury prywatnych oszczędności na bardziej efektywną i korzystną z punktu widzenia gospodarstw domowych i całej gospodarki.

No alt text available for image

Uwolnienie kapitału, który może być inwestowany na rynku kapitałowym.

Jak działają PPK?

Podstawowym założeniem PPK są regularne wpłaty dokonywane w długim terminie. 

Wszystkie wpłaty finansowane przez pracodawcę i pracownika, przekazywane są przez pracodawcę do instytucji finansowej zarządzającej programem, gdzie trafiają na indywidualne konto uczestnika. Środki są inwestowane w funduszu zdefiniowanej daty – dopasowanym do jego wieku.

Wysokość wpłaty podstawowej przekazywanej przez pracodawcę wynosi 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Pracodawca może zdecydować o dokonywaniu wpłaty dodatkowej, która może wynieść do 2,5% tego wynagrodzenia.

Z kolei podstawowa wpłata od pracownika to 2% jego wynagrodzenia brutto. Pracownik ma również możliwość powiększenia swojej składki o wpłatę dodatkową, która maksymalnie może wynieść kolejne 2% wynagrodzenia. Wpłaty pochodzące od pracownika zostaną pobrane z wynagrodzenia, ale powiększone o wpłaty finansowane przez pracodawcę i państwo pozostają jego prywatną własnością - w formie inwestycji na przyszłość.

Warto zaznaczyć, że osoby o najniższych zarobkach, których wysokość nie przekracza 1,2 krotności płacy minimalnej, mogą obniżyć swoją wpłatę podstawową, do 0,5% swojego wynagrodzenia. Co istotne, pomniejszenie wpłaty podstawowej nie wpłynie na wysokość wpłat od pracodawcy i dopłat od państwa.

Oszczędności finansowane przez pracownika i pracodawcę są uzupełniane przez regularne dopłaty od państwa. Na początek oszczędzania każdy nowy uczestnik otrzymuje wpłatę powitalną w wysokości 250 złotych, a następnie corocznie dodatkowe 240 złotych jako premię za długoterminowe oszczędzanie.

Aby maksymalnie ułatwić korzystanie z możliwości, jakie daje PPK, przygotowaliśmy zestaw narzędzi online dla pracowników i pracodawców. Dzięki serwisowi internetowemu każdy uczestnik może szybko sprawdzić stan środków na swoim rachunku i złożyć dyspozycje, a pracodawca sprawnie obsłużyć program. Z kolei dzięki kalkulatorom - zarówno pracownicy, jak i pracodawcy - mogą sprawdzić wysokość składek i szacunkową wartość oszczędności w określonym przez siebie horyzoncie czasowym.

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

no alternative text available

Infolinia

no alternative text available

E-mail

Formularz kontaktowy

 
 1. administratorem moich danych osobowych jest przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, telefon: 22 341 70 00, e-mail: sekretariat@pfrtfi.pl,
 2. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu ze mną przez PFR TFI, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
 3. moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacjom międzynarodowym,
 4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
 5. posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia moich danych,
 6. mam możliwość wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 7. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną, pod adresem dane.osobowe@pfrtfi.pl.

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy

Zacznij budować swoją przyszłość z PPK. Poznaj szczegóły programu oraz naszą ofertę dla pracodawcy i uczestnika.

Kto uczestniczy w PPK?

Podstawą działania PPK jest mechanizm trójstronnych wpłat finansowanych przez pracownika, pracodawcę i państwo. Ta synergia sprawia, że regularnie odprowadzane kwoty mogą zbudować znaczący kapitał.

Kto i ile wpłaca na PPK?
No alt text available for image

PPK – RAZEM BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ

Podstawowym założeniem PPK jest trójstronność wpłat. Środki gromadzone na  rachunku PPK  pochodzą od uczestnika, jego pracodawcy i państwa. To wspólny wysiłek na rzecz Twojej przyszłości.

Poznaj korzyści, jakie daje PPK

PPK to korzyści dla wszystkich - pracowników, pracodawców i polskiej gospodarki.

W pierwszej kolejności na PPK zyskają pracownicy, bo to z myślą o nich został zaprojektowany program. Dzięki wpłatom pracodawcy i dopłatom od państwa, pracownicy oszczędzają więcej i efektywniej. Atutem programu jest też jego prostota – wpłaty odprowadza pracodawca, a pracownik nie musi wykonywać w zasadzie żadnych czynności związanych z bieżącą obsługą. Nie musi też znać produktów inwestycyjnych i wybierać strategii, ponieważ te kwestie reguluje ustawa, określając politykę inwestycyjną, która jest dostosowana do wieku pracowników. Środki zgromadzone na rachunku PPK są w pełni prywatne, dlatego w każdej chwili uczestnik ma do nich dostęp, a w razie potrzeby może je wykorzystać. Najkorzystniej zrobić to po osiągnięciu 60 roku życia, ale środki można też wypłacić wcześniej np. w przypadku choroby lub jako wkład własny przy zakupie domu czy mieszkania.

Na wprowadzeniu PPK skorzystać mogą również pracodawcy. Składki, które wpłacą na indywidualne konta pracowników, są formą podwyżki odroczonej w czasie. Natomiast korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia pracodawcy jest zwolnienie jego wpłat (zarówno podstawowej, jak i dodatkowej) od naliczania składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.   Dzięki temu pracodawcy mają do dyspozycji nowy instrument motywowania i nagradzania pracowników, tym bardziej że mogą zdecydować o zwiększeniu finansowanej przez siebie wpłaty aż do 4% wynagrodzenia i uzależnić jej poziom np. od stażu pracy. Ważny jest również aspekt społeczny i wizerunkowy – promowanie udziału w PPK to wyraz odpowiedzialności pracodawców za bezpieczeństwo finansowe pracowników i ich rodzin w przyszłości.

PPK przynoszą też liczne korzyści dla gospodarki. Wszystkie środki gromadzone w ramach PPK są inwestowane, a to oznacza nowy strumień kapitału. Doświadczenia innych państw, w których funkcjonują podobne programy pokazują, że wspierają one rozwój stabilnego rynku kapitałowego. W ten sposób, zapewniając źródło finansowania  przedsiębiorstw, przyczynia się do zwiększenia potencjału gospodarczego całego kraju.

Instytucje w PPK

Kluczową rolę w systemie PPK odgrywają spółki z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, której celem jest zapewnienie narzędzi sprzyjających rozwojowi i inwestowanie w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Polski Fundusz Rozwoju S.A. jest odpowiedzialny za organizację systemu, w tym ewidencję uczestników  

PFR Portal PPK prowadzi działania edukacyjne, szkolenia oraz portal wiedzy o PPK na stronie www.mojeppk.pl.

Natomiast PFR TFI pełni rolę instytucji wyznaczonej, zapewniając ciągłość zarządzania środkami uczestników w przypadku braku możliwości świadczenia usług przez inną instytucję finansową zarządzającą programem. PFR TFI  zapewnia też powszechny dostęp do PPK dla wszystkich pracodawców. Jesteśmy gotowi do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z każdym zainteresowanym podmiotem. W zarządzaniu PPK korzystamy z wiedzy i doświadczenia całej Grupy PFR i dbamy, by nasza oferta jak najlepiej odpowiadała potrzebom rynku i spełniała oczekiwania klientów.

no alternative text available

EWIDENCJA

 • ewidencja uczestników

 • rejestr instytucji finansowych oferujących PPK

no alternative text available

INSTYTUCJA WYZNACZONA

 • najlepsze praktyki w zarzadzaniu PPK

 • powszechność dostępu do PPK

 • wsparcie w zarządzaniu PPK dla każdego pracodawcy i pracownika

no alternative text available

PORTAL INFORMACYJNY

 • szkolenia dla pracodawców

 • prezentacja instytucji finansowych

Aktualności PPK

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji