PPK to program solidarności i odpowiedzialności społecznej pracodawców, pracowników oraz państwa. PPK powstał z myślą o pracownikach, aby mogli gromadzić i pomnażać swoje prywatne oszczędności na przyszłość – niezależnie od systemu emerytalnego. PPK to jednocześnie wyraz poczucia odpowiedzialności pracodawców za pracowników i ich rodziny. Jest to również program, który ma bardzo ważny wymiar społeczny i gospodarczy. Ucząc systematycznego, długoterminowego oszczędzania, pomaga tworzyć fundamenty dla stabilnej gospodarki w kraju.

Co jest celem PPK?

No alt text available for image

Bezpieczeństwo finansowe pracowników i ich rodzin

No alt text available for image

Proste i bezpieczne gromadzenie oszczędności na przyszłość

No alt text available for image

Większy potencjał dla rozwoju gospodarczego

No alt text available for image

Wyższa jakość życia Polaków po zakończeniu aktywności zawodowej

No alt text available for image

Uwolnienie lokalnego kapitału

No alt text available for image

Korzystna struktura oszczędności gospodarstw domowych

Jak działają PPK?

Gromadzenie środków na przyszłą emeryturę pracownika odbywa się poprzez regularne odprowadzanie składek.

Składki, zarówno te od pracodawcy, jak i pracownika, przekazywane są przez pracodawcę do instytucji finansowej, gdzie trafiają na indywidualne konto pracownika. Wysokość wpłaty podstawowej przekazywanej przez pracodawcę wynosi 1,5% wynagrodzenia brutto danego pracownika. Pracodawca ma również możliwość przekazywania wpłaty dodatkowej, która może wynieść do 2,5% tego wynagrodzenia. Co ważne, wpłaty dokonywane przez Pracodawcę nie spowodują, że wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika ulegnie obniżeniu.

Wysokość podstawowej wpłaty od Pracownika wynosi 2% jego wynagrodzenia brutto. Pracownik ma również możliwość powiększenia swojej składki o wpłatę dodatkową, która maksymalnie może wynieść kolejne 2% wynagrodzenia. Wpłaty, pochodzące od Pracownika zmniejszą wysokość jego miesięcznego wynagrodzenia, ale nadal pozostają jego własnością - tylko w formie inwestycji na przyszłość.

Warto zaznaczyć, że osoby z najniższym wynagrodzeniem, którego wysokość nie przekracza 1,2-krotności płacy minimalnej określonej ustawą, będą mogły obniżyć swoją wpłatę podstawową, nawet do 0,5% swojego wynagrodzenia. Co istotne, pomniejszenie wpłaty podstawowej nie spowoduje obniżenia wpłat od pracodawcy i dopłat od państwa – od tych podmiotów pracownik otrzyma na swój rachunek PPK tyle, ile dostałby przy składce 2%.

Oszczędności wpłacane przez pracownika i pracodawcę będą uzupełniane przez regularne dopłaty od państwa. Każdy uczestnik co roku otrzyma na swoje indywidualne konto dodatkowe 240 złotych. Ponadto, na początek oszczędzania przewidziana jest jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 złotych.

Aby maksymalnie ułatwić uczestnikom kontrolę nad kontem PPK, przygotowaliśmy zestaw narzędzi dla pracowników i pracodawców. Dzięki aplikacji internetowej każdy uczestnik może szybko sprawdzić stan środków na swoim koncie. Z kolei dzięki kalkulatorom - zarówno pracownicy, jak i pracodawcy - mogą sprawdzić wysokość składek i szacunkowe wyniki, np. po 5 latach oszczędzania.

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Formularz kontaktowy

 
 1. administratorem moich danych osobowych jest przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, telefon: 22 341 70 00, e-mail: sekretariat@pfrtfi.pl,
 2. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu ze mną przez PFR TFI, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
 3. moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacjom międzynarodowym,
 4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
 5. posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia moich danych,
 6. mam możliwość wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 7. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną, pod adresem dane.osobowe@pfrtfi.pl.

No alt text available for image

Prywatność i możliwość dziedziczenia środków

No alt text available for image

Trójstronność finansowania wpłat

No alt text available for image

Bezpieczeństwo finansowe Polaków

no alternative text available

Pracownik

Stały dostęp do rachunku z możliwością sprawdzenia stanu konta i historii wpłat;

Polityka inwestycyjna dopasowana do wieku uczestnika;

Środki mogą być dziedziczone przez osoby uprawnione.

no alternative text available

Pracodawca

Bardziej efektywne oszczędzanie dzięki systematycznym wpłatom pracodawcy i pracowników;
Wyraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – troska o pracowników i ich rodziny;
Możliwość dokonania wpłaty dodatkowej jako dodatkowej formy wynagradzania pracowników.

no alternative text available

Państwo

Nagradzanie pracowników i pracodawców za systematyczne oszczędzanie;
Prosty program finansowy, przyjazny dla uczestników – jasne i przejrzyste przepisy o PPK;
Restrykcyjne warunki dla instytucji finansowych zarządzających z PPK.

Jak działa PPK?
No alt text available for image

PPK – WSPÓLNIE BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ

Podstawowym założeniem PPK jest trójstronność, środki gromadzone na koncie PPK pochodzić będą z trzech źródeł: od pracownika, od pracodawcy i od państwa.

Wspólne oszczędzanie się opłaca!

Jaką funkcję pełni PFR TFI?

Naszym priorytetem jest wspieranie długoterminowego oszczędzania oraz budowanie bezpieczeństwa finansowego Polaków. Wierzymy, że oferując produkty inwestycyjne na najwyższym poziomie, możemy zmieniać postawy Polaków wobec oszczędzania, a tym samym wspierać ich w dbaniu o stabilną przyszłość.

Zapewniamy najwyższą jakość oferowanych usług finansowych. Możemy to osiągnąć, dzięki doświadczeniu naszego zespołu ekspertów.

Jednocześnie PFR TFI zostało wskazane w ustawie jako instytucja wyznaczona. Kluczowym zadaniem PFR TFI jako instytucji wyznaczonej jest zagwarantowanie pracodawcom i pracownikom powszechnego dostępu do oferty PPK. PFR TFI jest gotowe zawrzeć umowę z każdym pracodawcą

Jakie są wpłaty w PPK?

Kto i ile wpłaca na PPK?

Kogo i kiedy obowiązuje PPK?

Zgodnie z ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), Pracodawcy zobowiązani są zawrzeć umowę o zarządzanie i prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych.

To, kiedy przepisy zaczynają obowiązywać danego pracodawcę uzależnione jest od liczby zatrudnionych osób. W pierwszej kolejności do PPK przystąpiły największe przedsiębiorstwa, a w następnych etapach do programu dołączą kolejno średnie, małe i mikro-przedsiębiorstwa.

W 2021 wszyscy zatrudnieni będą mieli możliwość oszczędzania w PPK.

Szczegółowy harmonogram przystępowania do PPK znajduje się na poniższej infografice.

Harmonogram wdrożenia PPK

Instytucje w PPK

Jesteśmy częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, której celem jest zapewnienie narzędzi sprzyjających rozwojowi i zwiększaniu potencjału inwestycyjnego zarówno dla przedsiębiorców, samorządów, jak i osób prywatnych.

W zarządzaniu PPK korzystamy z wiedzy i doświadczenia całej Grupy PFR, która odgrywa kluczową rolę dla funkcjonowania systemu PPK. Uzyskujemy w ten sposób efekt synergii, który możemy przekazać naszym klientom w postaci oferty na miarę ich potrzeb

INSTYTUCJA WYZNACZONA

Jako instytucja wyznaczona mamy świadomość odpowiedzialności, jaką powierzył nam ustawodawca. Naszą rolą jest wspieranie pracowników w długoterminowym oszczędzaniu. Zapewniamy też powszechny dostęp do systemu PPK – jesteśmy w pełni przygotowani, by uruchomić program dla każdego pracodawcy.

Obok wypełniania obowiązków instytucji wyznaczonej, równolegle prowadzimy działalność na takich samych zasadach jak inne TFI, dlatego dbamy, by nasza oferta jak najlepiej odpowiadała potrzebom rynku i spełniała oczekiwania klientów.

no alternative text available

EWIDENCJA

 • ewidencja uczestników

 • rejestr instytucji finansowych oferujących PPK

no alternative text available

INSTYTUCJA WYZNACZONA

 • najlepsze praktyki w zarzadzaniu PPK

 • powszechność dostępu do PPK

 • wsparcie w zarządzaniu PPK dla każdego pracodawcy i pracownika

no alternative text available

PORTAL INFORMACYJNY

 • szkolenia dla pracodawców

 • prezentacja instytucji finansowych

Aktualności PPK

Baza wiedzy o PPK

W naszym Centrum wiedzy o PPK zebraliśmy najważniejsze odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania PPK. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z poniższymi tematami lub przejdź do strony po więcej informacji.

Jaki jest cel utworzenia PPK?

 

Najważniejszym celem utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych jest zapewnienie powszechnego i jednocześnie dobrowolnego systemu oszczędzania dla pracowników. Za sprawą PPK osoby zatrudnione mogą na indywidualnych kontach gromadzić kapitał, który wykorzystają przede wszystkim po zakończeniu aktywności zawodowej. Z kolei pracodawcy dzięki PPK otrzymali narzędzie motywowania pracowników. Co równie istotne, środki z PPK będą inwestowane na rynku kapitałowym, dzięki czemu pomogą przyspieszyć inwestycje i wzrost gospodarczy.

Na jakich zasadach działają PPK?

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania PPK zostały określone w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Dzięki przejrzystym przepisom, program jest stosunkowo prosty zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników, a odpowiedzialność za jego sprawne funkcjonowanie spoczywa na instytucjach finansowych. Głównym celem PPK jest gromadzenie kapitału, z którego będzie można korzystać po ukończeniu 60 roku życia lub – w wyjątkowych przypadkach – wcześniej. Mówiąc o PPK, warto pamiętać o kilku zasadach, które charakteryzują jego funkcjonowanie:

Powszechność – za sprawą instytucji wyznaczonej, której rolę powierzono PFR TFI, każdy ma dostęp do programu PPK.

Dobrowolność – Pracownik ma możliwość wyboru, czy chce gromadzić oszczędności w PPK, czy też woli zrezygnować z programu.

Trójstronność – na oszczędności gromadzone w ramach PPK wpłacane są składki od Pracownika, Pracodawcy i Państwa – zapewnia to możliwość szybszego oszczędzania większych kwot.

Prywatność - ….

Co zyskuje pracodawca dzięki PPK?

 

O korzyściach wynikających z wprowadzenia PPK najczęściej mówi się w kontekście pracowników, którzy w ten sposób oszczędzają na swoje przyszłe emerytury. Jednak PPK otwierają także wiele możliwości dla pracodawców. Składki, które pracodawcy odprowadzają na rzecz swoich pracowników, to forma podwyżki. Zatem ustawa o PPK daje pracodawcom nowe narzędzie do motywowania pracowników, co jest szczególnie istotne ze względu na uwarunkowania rynku pracy i rosnące oczekiwania pracowników względem pracodawców. Co istotne, aby odciążyć pracodawców, ustawodawca zagwarantował możliwość wliczenia PPK do kosztów uzyskania przychodów oraz zwolnienia wpłat do PPK ze składki na ZUS.

Co się dzieje ze środkami gromadzonymi na kontach PPK?

 

Składki wpłacane na rachunki PPK są inwestowane w papiery dłużne (np. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe lub inne zbywalne papiery wartościowe) i udziałowe (np. akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych). Zgodnie z ustawą, środki wpłacane na konta PPK są inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, których polityka inwestycyjna jest dopasowana do wieku uczestnika. W PFR TFI utworzyliśmy PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (PFR PPK SFIO) z wydzielonymi subfunduszami. W przypadku młodszych uczestników PPK w portfelu funduszu inwestycyjnego przeważać będzie część udziałowa, natomiast wraz z upływem czasu i zbliżaniem się do momentu wypłaty środków, zwiększać się będzie część dłużna. Limity inwestycyjne PPK przedstawiliśmy w tabeli:

 

Kiedy mogę wypłacić środki zgromadzone w PPK?

 
 • Jednym z głównych założeń PPK jest zapewnienie dodatkowych środków dla pracowników po zakończeniu aktywności zawodowej. W związku z tym Uczestnik będzie mógł wypłacić swoje środki po ukończeniu 60 roku życia. Najbardziej korzystny scenariusz zakłada wypłatę 25% środków jednorazowo, oraz pozostałych 75% w miesięcznych ratach przez co najmniej 10 lat, ponieważ wtedy wypracowany na naszym koncie zysk jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych.

 • Jednak ustawa o PPK przewiduje także sytuacje, w których możliwa będzie wcześniejsza wypłata środków. Pierwszą z nich jest zakup lub przebudowa domu czy mieszkania. Ze środków zgromadzonych na rachunku PPK możliwe będzie sfinansowanie wkładu własnego niezbędnego przy zaciąganiu kredytu. Wówczas wypłata odbywać się będzie na zasadach nieoprocentowanej pożyczki, którą trzeba będzie zwrócić nie później niż po 15 latach od momentu wypłaty. Drugi przypadek, w którym dopuszczalna jest wcześniejsza wypłata środków z rachunku PPK, to poważna choroba uczestnika lub osób z jego najbliższej rodziny (dziecka lub małżonka). W takiej sytuacji możliwe będzie wypłacenie do 25% zgromadzonych środków bez konieczności ich zwrotu.

 • Ponieważ środki gromadzone w PPK są w całości prywatne, każdy uczestnik będzie miał także możliwość rezygnacji z programu i wcześniejszej wypłaty zgromadzonych oszczędności w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku środki zostaną pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, 30% wpłat Twojego pracodawcy (ponieważ były to wpłaty zwolnione od składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, oraz dopłaty wpłacone na twój rachunek przez państwo.

Materiały do pobrania

PPK Poradnik Pracownika

PPK to program stworzony przede wszystkim z myślą o pracownikach. W tym dokumencie znajdują się najważniejsze informacje, o których każdy uczestnik powinien pamiętać. 

PPK Poradnik pracodawcy

W tym dokumencie pracodawcy znajdą niezbędne informacje, które pomogą im w sprawnym wdrożeniu i obsłudze PPK. 

PPK z PFR TFI - nasza oferta

PFR TFI gwarantuje pełny dostęp do PPK. Dlatego przygotowaliśmy kompleksową ofertę w zakresie zarządzania PPK, zapewniającą wsparcie zarówno dla Pracodawców, jak i Pracowników.

Jak szybko i skutecznie wdrożyć PPK

Z PFR TFI wdrożysz PPK w kilku krokach

Prospekt informacyjny PFR TFI PPK SFIO

Dokument zawiera informacje dotyczące m.in. praw przysługujących uczestnikom funduszu, polityki inwestycyjnej czy ryzyka związanego z inwestowaniem.

Film instruktażowy iPPK

System iPPK to wsparcie dla każdego pracodawcy we wdrazaniu i obsłudze PPK. Pozwala na pełną obsługę PPK z dowolnego miejsca. 
Obejrzyj krótki film, aby poznać wszystkie możliwości iPPK. 

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji