W PFR TFI stosujemy „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z 22 lipca 2014 r. („ZŁK”)

Jest to zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym m.in:

  • relacje z udziałowcami i klientami,

  • organizację powyższych relacji,

  • funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego,

  • politykę informacyjną,

  • działanie kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Jak wygląda wdrożenie ZŁK w PFR TFI?

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że począwszy od roku 2015 stosuje „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie wynikającym z charakteru i rodzaju działalności prowadzonej przez PFR TFI S.A.

Opis zasad wyłączonych ze stosowania w PFR TFI S.A. wraz z uzasadnieniem przedstawiamy poniżej:

Zasada wyłączona ze stosowania w PFR TFI:

Zasada zawarta w §8 ust.4 – wskazująca na obowiązek zapewnienia udziałowcom możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.

Uzasadnienie wyłączenia:

Odstępstwo od stosowania zasady wynika z faktu, iż PFR TFI posiada jednego akcjonariusza.

Ocena stosowania ZŁK w PFR TFI S.A. w 2016 r.

W 2017 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz Rada Nadzorcza PFR TFI S.A. pozytywnie oceniły stosowanie Zasad w PFR TFI S.A. za rok 2016.

Ocena stosowania ZŁK w PFR TFI S.A. w 2017 r.

30 maja 2018 r. Rada Nadzorcza PFR TFI S.A. podjęła uchwałę w sprawie oceny stosowania przez Towarzystwo Zasad w 2017 r.

Rada Nadzorcza PFR TFI dokonała przeglądu funkcjonowania Zasad w Spółce oraz zapoznała się ze „Sprawozdaniem z realizacji Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w PFR TFI S.A. za rok 2017”.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przestrzeganie przez PFR TFI Zasad w 2017 r. w zakresie przyjętym do stosowania.

29 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy również pozytywnie oceniło stosowanie Zasad w PFR TFI w 2017 r.

Ocena stosowania ZŁK w PFR TFI w 2018 r.

7 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza PFR TFI S.A. podjęła uchwałę w sprawie stosowania przez Towarzystwo Zasad w 2018 r.

Rada Nadzorcza po dokonaniu przeglądu funkcjonowania Zasad w spółce oraz zapoznaniu się ze „Sprawozdaniem z realizacji Zasad ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w PFR TFI S.A. za rok 2018” pozytywnie oceniła przestrzeganie przez PFR TFI Zasad w 2018 r. w zakresie przyjętym do stosowania.

28 czerwca 2019 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy również pozytywnie oceniło stosowanie Zasad w PFR TFI w 2018 r.

Ocena stosowania ZŁK w PFR TFI S.A. w 2019 r.

5 maja 2020 r. Rada Nadzorcza PFR TFI S.A. podjęła uchwałę w sprawie stosowania przez Towarzystwo Zasad w 2019 r. Rada Nadzorcza po dokonaniu przeglądu funkcjonowania Zasad w spółce oraz zapoznaniu się ze „Sprawozdaniem z realizacji Zasad ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w PFR TFI S.A. za rok 2019” pozytywnie oceniła przestrzeganie przez PFR TFI Zasad w 2019 r. w zakresie przyjętym do stosowania.

10 czerwca 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy również pozytywnie oceniło stosowanie Zasad w PFR TFI w 2019 r.”

Pliki do pobrania

Schemat organizacyjny

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń

Polityka informacyjna

Polityka zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PFR TFI S.A.

Regulamin rozpatrywania reklamacji

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji