W PFR TFI stosujemy „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z 22 lipca 2014 r. („ZŁK”)

Jest to zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym m.in:

  • relacje z udziałowcami i klientami,

  • organizację powyższych relacji,

  • funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego,

  • politykę informacyjną,

  • działanie kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Jak wygląda wdrożenie ZŁK w PFR TFI?

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że począwszy od roku 2015 stosuje „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie wynikającym z charakteru i rodzaju działalności prowadzonej przez PFR TFI S.A.

Opis zasad wyłączonych ze stosowania w PFR TFI S.A. wraz z uzasadnieniem przedstawiamy poniżej:

Zasada wyłączona ze stosowania w PFR TFI:

Zasada zawarta w §8 ust.4 – wskazująca na obowiązek zapewnienia udziałowcom możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.

Uzasadnienie wyłączenia:

Odstępstwo od stosowania zasady wynika z faktu, iż PFR TFI posiada jednego akcjonariusza.

Zasada wyłączona ze stosowania w PFR TFI:

Zasada zawarta w §22 ust.2 – wskazująca na powinność zachowania niezależności przez członków komitetu audytu lub członków organu nadzorującego posiadających kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej.

Uzasadnienie wyłączenia:

Odstępstwo od stosowania zasady wynikało z niepowołania Komitetu Audytu w Towarzystwie.

(Wraz z utworzeniem PFR PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, który spełnia definicję jednostki zainteresowania publicznego, Rada Nadzorcza PFR TFI S.A. uchwałą nr 26/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. powołała Komitet Audytu.

Ocena stosowania ZŁK w PFR TFI S.A. w 2016 r.

W 2017 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz Rada Nadzorcza PFR TFI S.A. pozytywnie oceniły stosowanie Zasad w PFR TFI S.A. za rok 2016.

Ocena stosowania ZŁK w PFR TFI S.A. w 2017 r.

30 maja 2018 r. Rada Nadzorcza PFR TFI S.A. podjęła uchwałę w sprawie oceny stosowania przez Towarzystwo Zasad w 2017 r.

Rada Nadzorcza PFR TFI dokonała przeglądu funkcjonowania Zasad w Spółce oraz zapoznała się ze „Sprawozdaniem z realizacji Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w PFR TFI S.A. za rok 2017”.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przestrzeganie przez PFR TFI Zasad w 2017 r. w zakresie przyjętym do stosowania.

29 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy również pozytywnie oceniło stosowanie Zasad w PFR TFI w 2017 r.

Ocena stosowania ZŁK w PFR TFI w 2018 r.

7 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza PFR TFI S.A. podjęła uchwałę w sprawie stosowania przez Towarzystwo Zasad w 2018 r.

Rada Nadzorcza po dokonaniu przeglądu funkcjonowania Zasad w spółce oraz zapoznaniu się ze „Sprawozdaniem z realizacji Zasad ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w PFR TFI S.A. za rok 2018” pozytywnie oceniła przestrzeganie przez PFR TFI Zasad w 2018 r. w zakresie przyjętym do stosowania.

Pliki do pobrania

Schemat organizacyjny

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń

Polityka informacyjna

Regulamin rozpatrywania reklamacji

Scroll Up