Najczęściej zadawane pytania

Ogólne

Jaki jest cel utworzenia PPK?

 

Najważniejszym celem utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych jest zapewnienie powszechnego, ale jednocześnie dobrowolnego systemu oszczędzania dla pracowników. Za sprawą PPK osoby zatrudnione mogą na indywidualnych kontach gromadzić kapitał, który wykorzystają przede wszystkim po zakończeniu aktywności zawodowej. Z kolei pracodawcy dzięki PPK otrzymali narzędzie motywowania pracowników. Co równie istotne, środki z PPK są inwestowane na rynku kapitałowym, dzięki czemu pomogą przyspieszyć inwestycje i wzrost gospodarczy.

Na jakich zasadach działają PPK?

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania PPK zostały określone w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Dzięki przejrzystym przepisom, program jest stosunkowo prosty zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników, a odpowiedzialność za jego sprawne funkcjonowanie spoczywa na instytucjach finansowych. Głównym celem PPK jest gromadzenie kapitału, z którego będzie można korzystać po ukończeniu 60 roku życia lub – w wyjątkowych przypadkach – wcześniej. Mówiąc o PPK, warto pamiętać o kilku zasadach, które charakteryzują jego funkcjonowanie:

Powszechność – za sprawą instytucji wyznaczonej, której rolę powierzono PFR TFI, każdy ma dostęp do programu PPK.

Dobrowolność – Pracownik ma możliwość wyboru, czy chce gromadzić oszczędności w PPK, czy też woli zrezygnować z programu.

Trójstronność – na oszczędności gromadzone w ramach PPK wpłacane są składki od Pracownika, Pracodawcy i Państwa – zapewnia to możliwość szybszego oszczędzania większych kwot.

Prywatność – wszystkie środki gromadzone na rachunku PPK należą do uczestnika i podlegają dziedziczeniu. Dzięki temu każdy ma pełen dostęp do informacji o stanie swojego konta i historii wpłat.

Co się dzieje ze środkami gromadzonymi na kontach PPK?

 

Składki wpłacane na rachunki PPK są inwestowane w papiery dłużne (np. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe lub inne zbywalne papiery wartościowe) i udziałowe (np. akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych). Zgodnie z ustawą, środki wpłacane na konta PPK są zdefiniowanej daty, których polityka inwestycyjna jest dopasowana do wieku uczestnika. W PFR TFI utworzyliśmy PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (PFR PPK SFIO) z wydzielonymi subfunduszami. W przypadku młodszych uczestników PPK w portfelu funduszu inwestycyjnego przeważać będzie część udziałowa, natomiast wraz z upływem czasu i zbliżaniem się do momentu wypłaty środków, zwiększać się będzie część dłużna.

Istotne dla pracownika

Kiedy mogę wypłacić środki zgromadzone w PPK?

 

Jednym z głównych założeń PPK jest zapewnienie dodatkowych środków dla pracowników po zakończeniu aktywności zawodowej. W związku z tym Uczestnik będzie mógł wypłacić swoje środki po ukończeniu 60 roku życia. Najbardziej korzystny scenariusz zakłada wypłatę 25% środków jednorazowo, oraz pozostałych 75% w miesięcznych ratach przez co najmniej 10 lat, ponieważ wtedy wypracowany na naszym koncie zysk jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych.

Jednak ustawa o PPK przewiduje także sytuacje, w których możliwa będzie wcześniejsza wypłata środków. Pierwszą z nich jest zakup lub przebudowa domu czy mieszkania. Ze środków zgromadzonych na rachunku PPK możliwe będzie sfinansowanie wkładu własnego niezbędnego przy zaciąganiu kredytu. Wówczas wypłata odbywać się będzie na zasadach nieoprocentowanej pożyczki, którą trzeba będzie zwrócić nie później niż po 15 latach od momentu wypłaty. Drugi przypadek, w którym dopuszczalna jest wcześniejsza wypłata środków z rachunku PPK, to poważna choroba uczestnika lub osób z jego najbliższej rodziny (dziecka lub małżonka). W takiej sytuacji możliwe będzie wypłacenie do 25% zgromadzonych środków bez konieczności ich zwrotu.

Ponieważ środki gromadzone w PPK są w całości prywatne, każdy uczestnik będzie miał także możliwość rezygnacji z programu i wcześniejszej wypłaty zgromadzonych oszczędności w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku środki zostaną pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, 30% wpłat Twojego pracodawcy (ponieważ były to wpłaty zwolnione od składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, oraz dopłaty wpłacone na twój rachunek przez państwo.

W jaki sposób mogę zapisać się do PPK?

 

Zapis pracowników do PPK jest automatyczny. Dlatego to Twój pracodawca zajmie się wszystkimi formalnościami związanymi z zapisem.

Pierwszym krokiem jest zawarcie umowy o zarzadzanie i prowadzenie PPK pomiędzy Twoim pracodawcą a wybraną instytucją finansową. W kolejnym kroku instytucja finansowa, którą wybrał Twój pracodawca, przekaże Ci wszystkie niezbędne informacje dotyczące korzystania z konta PPK.

Zmieniam pracę. Co stanie się z moim dotychczasowym kontem PPK?

 

W przypadku zmiany pracy zostanie dla Ciebie utworzony nowy rachunek PPK w instytucji, którą wybrał twój nowy pracodawca. Pamiętaj, że musisz jedynie powiadomić nowego pracodawcę o wszystkich rachunkach PPK, które dotychczas zostały dla Ciebie utworzone.

Co istotne, nie musisz obawiać się o dotychczas zgromadzone środki. Masz dwie możliwości: możesz pozostawić je w poprzedniej instytucji i będą zarządzane tam tak, jak dotychczas, lub możesz przenieść je na nowo utworzone konto, aby wszystkie środki zgromadzić w jednym miejscu. Przeniesienie środków na nowe konto nie powoduje żadnych opłat.

Kiedy zostanie uruchomione moje indywidualne konto w PPK?

 

Konta PPK są uruchamiane bezpośrednio po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK pomiędzy Twoim pracodawcą i wybraną instytucją finansową. Jeśli Twój pracodawca podpisał umowę z PFR TFI, poinformujemy Cię, jak możesz zalogować się do konta i sprawdzić stan środków.

Pierwsze wpłaty na konto zostaną odprowadzone od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową. Przykładowo: jeśli pracujesz w firmie zatrudniającej od 50 do 249 pracowników i podpisze umowę o prowadzenie PPK do 11 maja 2020 r., pierwsze składki na twoje konto PPK zostaną obliczone od wynagrodzenia za czerwiec i trafią na Twoje konto PPK w lipcu.

Jak mogę sprawdzić stan środków na moim koncie PPK?

 

Instytucje finansowe zarządzające PPK zobowiązane są do zapewnienia uczestnikom dostępu do informacji o zgromadzonych środkach. Jeśli twój Pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK z PFR TFI, zapewniamy, że z naszej strony internetowej masz dostęp do aplikacji iPPK, dzięki której, po zalogowaniu, będziesz mógł sprawdzić historię wpłat oraz stan swojego rachunku. Dostęp do aplikacji znajdziesz w zakładce „Strefa Uczestnika”. Kiedy Twój pracodawca podpisze z nami umowę o zarzadzanie i prowadzenie PPK, dostaniesz od nas wiadomość z najważniejszymi informacjami i instrukcją, w jaki sposób korzystać z aplikacji.

Mam więcej niż 55 lat. Czy mogę przystąpić do PPK?

 

Na oszczędzanie nigdy nie jest za późno. Osoby po ukończeniu 55 roku życia jak najbardziej mogą dołączyć do PPK. Jednak w ich przypadku zapis do programu nie jest automatyczny. Jeśli ukończyłeś 55 lat i chcesz oszczędzać w PPK, złóż u swojego pracodawcy wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Istotne dla pracodawcy

Jakie formalności są niezbędne przy uruchomieniu PPK?

 

Najważniejszym krokiem do uruchomienia PPK w firmie jest wybór instytucji finansowej oraz podpisanie z nią umowy o utworzenie i zarzadzanie PPK.

Warto przygotować firmę do uruchomienia PPK od strony organizacyjnej. Przed wdrożeniem programu dobrze jest zaktualizować system księgowy oraz przygotować się do właściwego prowadzenia i archiwizacji dokumentów, a także wprowadzić procedury.

Kiedy muszę uruchomić PPK w swojej firmie?

 

Termin, w którym pracodawcy powinni uruchomić PPK w swoich przedsiębiorstwach, jest uzależniony od wielkości zatrudnienia.

W pierwszej kolejności – 1 lipca 2019 r. - przepisy o PPK zaczęły obowiązywać największe przedsiębiorstwa – zatrudniające co najmniej 250 pracowników. Podmioty te do 12 listopada 2019 powinny podpisać umowę o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową.

W kolejnym kroku do uruchomienia PPK będą zobowiązane średniej wielkości przedsiębiorstwa, gdzie zatrudnienie wynosi od 50 do 249 pracowników. Dla tych firm przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., co oznacza, że będą miały czas na zawarcie umów o zarządzanie PPK najpóźniej do 11 maja 2020 r.

1 lipca 2020 r. rozpocznie się trzeci etap wdrażania PPK, który obejmie podmioty, zatrudniające od 20 do 49 pracowników. Te firmy będą miały czas na zawarcie umów o zarzadzanie PPK do 27 października 2020 r.

Jako ostatnie do PPK przystąpią najmniejsze podmioty, zatrudniające mniej niż 20 osób oraz jednostki sektora finansów publicznych. Dla tych podmiotów termin przystąpienia do PPK wyznaczony jest na 1 stycznia 2021 r. Natomiast na zawarcie umów o zarzadzanie mają one czas odpowiednio do 23 kwietnia 2021 r – przedsiębiorcy i do 26 marca 2021 r. – jednostki sektora finansów publicznych.

Jakie informacje o PPK muszę przekazać moim pracownikom?

 

Każdy pracodawca powinien poinformować swoich pracowników o ich uprawnieniach i obowiązkach związanych z PPK oraz zasadach, jakie obowiązują. Pamiętaj, że wybierając PFR TFI jako instytucję zarządzającą PPK w Twojej firmie, możesz liczyć na pełne wsparcie ze strony naszego zespołu – również w zakresie komunikacji z pracownikami.

Czy jako pracodawca mogę liczyć na jakieś korzyści z PPK?

 

O korzyściach wynikających z wprowadzenia PPK najczęściej mówi się w kontekście pracowników, którzy w ten sposób oszczędzają na swoje przyszłe emerytury. Jednak PPK otwierają także wiele możliwości dla pracodawców. Składki, które pracodawcy odprowadzają na rzecz swoich pracowników, to forma podwyżki. Zatem ustawa o PPK daje pracodawcom nowe narzędzie do motywowania pracowników, co jest szczególnie istotne ze względu na uwarunkowania rynku pracy i rosnące oczekiwania pracowników względem pracodawców. Co istotne, aby odciążyć pracodawców, ustawodawca zagwarantował możliwość wliczenia PPK do kosztów uzyskania przychodów oraz zwolnienia wpłat do PPK ze składki na ZUS.

Porady ekspertów

Zagadnienia ogólne

Wzory dokumentów dla uczestników PFR PPK SFIO

Dyspozycje składane pisemnie do PFR TFI powinny być poświadczone notarialnie lub podpisane w obecności przedstawiciela PFR TFI. W celu umówienia spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt poprzez email na adres ppk@pfrtfi.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 539 26 11.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji