W tym miejscu znajdziesz artykuły ekspertów, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wzory dokumentów. Odkryj korzyści płynące z długoterminowego oszczędzania i dowiedz się więcej o PPK.

Najczęściej zadawane pytania

Ogólne

Jaki jest cel utworzenia PPK?

 

Najważniejszym celem jest zapewnienie uniwersalnego, powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania dla pracowników. PPK umożliwia pracownikom budowanie kapitału na przyszłość w sposób prosty i efektywny. Z kolei pracodawcy dzięki PPK otrzymali narzędzie motywowania pracowników.

Na jakich zasadach działają PPK?

 

Pracownicze Plany Kapitałowe to program oszczędzania systemowego regulowany przez ustawę o PPK, która określa zasady jego funkcjonowania. Oto kluczowe z nich: Trójstronność wpłat – oszczędności gromadzone na rachunku PPK uczestnika pochodzą z trzech źródeł – z jego własnych wpłat oraz wpłat jego pracodawcy i dopłat od państwa. To rozwiązanie pozwala na szybsze i bardziej efektywne oszczędzanie.

Prywatność środków – wszystkie środki gromadzone na rachunku PPK są własnością uczestnika i mogą być dziedziczone.

Dobrowolność – każdy pracownik ma możliwość wyboru, czy chce gromadzić oszczędności w PPK, czy też woli zrezygnować z dokonywania wpłat. W każdej chwili można też zmienić decyzję i wrócić do PPK.

Powszechność – każda zatrudniona osoba w wieku od 18 do 70 lat może uczestniczyć w programie.

Jeśli potrzebujesz więcej szczegółowych informacji na temat PPK, zapraszamy do odwiedzenia zakładki „Informacje o PPK”.

Co się dzieje ze środkami gromadzonymi na rachunkach PPK?

 

 

Wszystkie środki wpłacane na rachunki PPK są inwestowane, dzięki temu mogą systematycznie powiększyć się o wypracowany zysk z inwestycji. Środki w PPK są inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, których polityka inwestycyjna jest dopasowana do wieku uczestnika i zmienia się w czasie. Oznacza to, że dla młodszych uczestników inwestycje są bardziej skoncentrowane na papierach udziałowych (np. akcje), które mogą przynieść wyższe zyski, ale też związane są z wyższym ryzykiem. Natomiast dla starszych uczestników stopniowo zwiększana jest proporcja papierów dłużnych (np. obligacji, bonów skarbowych, certyfikatów depozytowych), co ma na celu zabezpieczenie zgromadzonych środków przed większą zmiennością.

W PFR TFI utworzyliśmy PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (PFR PPK SFIO) z wydzielonymi subfunduszami. Aby poznać charakter poszczególnych subfunduszy, wybierz interesujący Cię subfundusz z listy dostępnej w zakładce „Fundusze inwestycyjne otwarte”.

Istotne dla pracownika

W jaki sposób mogę zapisać się do PPK?

 

Co do zasady są dwie formy zapisu do programu – w zależności od wieku osoby, która chce do niego przystąpić:

Jeśli masz od 18 do 55 lat, Twój pracodawca zapisze Cię automatycznie i zajmie się wszystkimi formalnościami. Ty nie musisz nic robić.

Osoby w wieku od 55. do 70. lat mogą przystąpić do PPK, składając swojemu pracodawcy stosowny wniosek. Wzór takiego wniosku znajdziesz tutaj.

Osoby powyżej 70. roku życia nie mają możliwości dołączenia do PPK, ale jeśli były uczestnikami PPK wcześniej i pozostają aktywne zawodowo, mogą kontynuować oszczędzanie w programie.

Kiedy Twój pracodawca zgłosi Cię do PPK, w kolejnym kroku instytucja finansowa, która zarządza programem dla Twojej organizacji, przekaże Ci wszystkie niezbędne informacje dotyczące rachunku PPK.

Kiedy zostanie uruchomiony mój indywidualny rachunek PPK?

 

Rachunki są uruchamiane przez instytucję finansową, kiedy pracodawca zgłosi Cię jako uczestnika PPK. Jeśli zmieniłeś pracę i Twój pracodawca podpisał umowę z PFR TFI, poinformujemy Cię, jak możesz zalogować się do konta i sprawdzić stan środków, jak tylko pracodawca zgłosi Cię jako uczestnika.

Pierwsze wpłaty na rachunek PPK zostaną odprowadzone od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zgłoszeniu Cię do programu.

Jak mogę sprawdzić stan środków na moim rachunku PPK?

 

Instytucje finansowe zarządzające PPK zobowiązane są do zapewnienia uczestnikom dostępu do takich informacji. Jeśli twój pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK z PFR TFI, otrzymasz dostęp do serwisu IAT FI, dzięki któremu, po zalogowaniu, będziesz mógł sprawdzić historię wpłat oraz stan swojego rachunku. Jeśli jesteś już uczestnikiem PPK prowadzonego przez PFR TFI, do serwisu IAT FI możesz zalogować się tutaj.  

Mam więcej niż 55 lat. Czy mogę przystąpić do PPK?

 

Na oszczędzanie nigdy nie jest za późno. Osoby po ukończeniu 55 roku życia jak najbardziej mogą dołączyć do PPK. Każdy rok systematycznego oszczędzania w PPK to szansa na dodatkowe środki po zakończeniu aktywności zawodowej. Jednak w takiej sytuacji musisz pamiętać, że zapis do programu nie jest automatyczny i powinieneś złożyć u swojego pracodawcy odpowiedni wniosek.

Zmieniam pracę. Co stanie się z moim dotychczasowym rachunkiem PPK?

 

PPK zostały skonstruowane w taki sposób, aby zmiana pracy nie wpływała na możliwość dalszego oszczędzania. Niezależnie od tego, ile razy zmienisz pracę w trakcie swojej kariery zawodowej, zawsze będziesz mógł oszczędzać w PPK, a także zdecydować, co zrobić ze środkami zgromadzonymi na rachunku PPK założonym przez poprzedniego pracodawcę.

Po zmianie pracy Twój nowy pracodawca uruchomi dla Ciebie nowy rachunek PPK. Pamiętaj jedynie, aby powiadomić go o wszystkich rachunkach, na których oszczędzałeś dotychczas.

Jeśli chodzi o środki zgromadzone na rachunkach u poprzednich pracodawców masz dwie możliwości: możesz pozostawić je w poprzedniej instytucji i będą zarządzane tam tak, jak dotychczas (natomiast nie będą już zasilane nowymi wpłatami), lub przenieść je na nowo utworzone konto, aby wszystkie środki zgromadzić w jednym miejscu. Przeniesienie środków na nowy rachunek jest bezpłatne.

Kiedy mogę wypłacić pieniądze zgromadzone w PPK?

 

Środki zgromadzone na rachunku PPK są Twoją własnością, dlatego program daje duże możliwości, jeśli chodzi o warunki ich wypłaty.

Podstawowym celem PPK jest długoterminowe budowanie kapitału na przyszłość, dlatego rekomendowanym rozwiązaniem jest wypłata po ukończeniu 60 roku życia. Najbardziej korzystny scenariusz zakłada wypłatę 25% środków jednorazowo oraz pozostałych 75% w miesięcznych ratach przez co najmniej 10 lat. Korzystając z takiego rozwiązania, nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych. 

Jednak środki można wypłacić także wcześniej w następujących sytuacjach:

Zakup lub budowa domu czy mieszkania - sfinansowanie wkładu własnego przy kredycie hipotecznym na zakup własnej nieruchomości. Wypłata ta traktowana jest jako nieoprocentowana pożyczka, którą należy zwrócić w ciągu 15 lat.

Poważne zachorowanie - w przypadku ciężkiej choroby Twojej lub bliskich członków rodziny (dziecka, małżonka) możliwa jest wypłata do 25% zgromadzonych środków bez konieczności ich zwrotu.

Jest jeszcze jedna możliwość - każdy uczestnik ma możliwość wcześniejszej wypłaty oszczędności w dowolnym momencie (tzw. zwrot środków). Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku środki zostaną pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, 30% wpłat Twojego pracodawcy (ponieważ były to wpłaty zwolnione od składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe) zostanie przekazanych na Twoje indywidualne konto w ZUS, stracisz również dopłaty wpłacone na Twój rachunek przez państwo, które są dodatkową nagrodą za długoterminowe oszczędzanie.

Istotne dla pracodawcy

Jakie formalności są niezbędne przy uruchomieniu PPK?

 

Najważniejszym krokiem do uruchomienia PPK jest wybór instytucji finansowej oraz podpisanie z nią umowy o zarządzanie PPK. Warto przygotować się do uruchomienia PPK od strony organizacyjnej, a także wyznaczyć w zespole osoby odpowiedzialne za obsługę programu. Przed wdrożeniem programu dobrze jest zaktualizować system księgowy oraz ustalić zasady prowadzenia i archiwizacji dokumentów, a także wprowadzić niezbędne procedury. W PFR TFI zapewniamy naszym klientom pełne wsparcie, dlatego już na etapie wdrożenia pomagamy w wypełnieniu obowiązków pracodawcy.

Kiedy muszę uruchomić PPK w swojej firmie?

 

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych na szeroką skalę odbyło się etapami i objęło kolejno działające w Polsce firmy, począwszy od tych największych. W pierwszej kolejności – 1 lipca 2019 r. - przepisy o PPK zaczęły obowiązywać największe przedsiębiorstwa – zatrudniające co najmniej 250 pracowników. Kolejne etapy wdrożenia obejmowały średniej wielkości przedsiębiorstwa, małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych oraz firmy zatrudniające mniej niż 20 pracowników. Ostatni etap wdrożenia PPK zakończył się w kwietniu 2021 r.

Dla firm i instytucji, które powstały po tym terminie, ustawa przewiduje indywidualne terminy wdrożenia PPK. Zakładając nową działalność gospodarczą, przedsiębiorca może podpisać umowę o prowadzenie PPK już po 14 dniach od zatrudnienia pracownika i nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 90 dni od zatrudnienia tej osoby. Zgodnie z przepisami pracodawca powinien co najmniej 10 dni roboczych przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK zawrzeć z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK.  

Jakie informacje o PPK powinienem przekazać moim pracownikom?

 

Każdy pracodawca powinien poinformować swoich pracowników o ich uprawnieniach i obowiązkach związanych z PPK oraz zasadach programu. Pamiętaj, że wybierając PFR TFI jako instytucję zarządzającą PPK, możesz liczyć na pełne wsparcie ze strony naszego zespołu – również w zakresie komunikacji z pracownikami.

Czy jako pracodawca mogę liczyć na jakieś korzyści z PPK?

 

O korzyściach wynikających z wprowadzenia PPK najczęściej mówi się w kontekście pracowników, którzy w ten sposób budują zabezpieczenie na przyszłość. Jednak PPK otwierają także wiele możliwości dla pracodawców. Wpłaty, które pracodawcy odprowadzają na rzecz swoich pracowników, to forma odroczonej w czasie podwyżki. Zatem PPK dają pracodawcom nowe narzędzie do motywowania pracowników, co jest szczególnie istotne ze względu na uwarunkowania rynku pracy i rosnące oczekiwania pracowników względem pracodawców. W tym kontekście warto pamiętać, że pracodawcy mogą zdecydować się na finansowanie także wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia brutto. Co istotne, aby odciążyć pracodawców, ustawodawca zagwarantował możliwość wliczenia PPK do kosztów uzyskania przychodów oraz zwolnienia wpłat do PPK ze składki na ZUS.

Porady ekspertów

Dokumenty dla uczestników PFR PPK SFIO

Dyspozycje składane pisemnie do PFR TFI powinny być poświadczone notarialnie lub podpisane w obecności przedstawiciela PFR TFI. W celu umówienia spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt poprzez email na adres ppk@pfrtfi.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 539 26 11.

Dokumenty dla pracodawców

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji