PFR TFI S.A. należy do grupy firm skupionych wokół Polskiego Funduszu Rozwoju – grupy instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych, która inwestuje w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

 

Przedmiotem działalności PFR TFI S.A. jest tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Polityka inwestycyjna PFR TFI S.A. koncentruje się na aktywach alternatywnych, takich jak np. nieruchomości, projekty infrastrukturalne, private equity czy venture capital.

 

Aktualne oferty pracy: