Polityka informacyjna

POLITYKA INFORMACYJNA PFR TFI S.A.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.   PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej:„Towarzystwo” lub „Spółka”) ustanowiło „Politykę informacyjną PFR TFI S.A.” (dalej:,,Polityka”), która określa zasady związane z udostępnianiem informacji akcjonariuszom i klientom Towarzystwa.

2. Polityka została wprowadzona na podstawie § 31 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22  lipca 2014  r. (dalej:,,ZŁK”).

3. Towarzystwo deklaruje prowadzenie przejrzystej polityki informacyjnej.

4. Towarzystwo     udostępnia    Klientom    oraz    Akcjonariuszom    informacje     zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy zachowaniu zasad ochrony tajemnicy zawodowej i ochrony dostępu do informacji  poufnych.

5. Ilekroć w Polityce jest mowa o:

a) Akcjonariuszu –  rozumie  się  przez  to  Polski  Fundusz  Rozwoju  S.A.  z  siedzibą  w Warszawie,

b) Kliencie – rozumie się przez to osobę lub podmiot który jest, był, zamierza lub zamierzał być uczestnikiem jednego z funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.

5. Polityka informacyjna Towarzystwa jest udostępniana na stronie internetowej Towarzystwa.

§ 2. Cel  Polityki

1. Towarzystwo dąży do pełnej transparentności i dokłada należytej staranności, aby udostępniane informacje o prowadzonej działalności przygotowane były w sposób zrozumiały.

2. Towarzystwo dokłada należytej staranności,  aby dostęp do informacji o Towarzystwie i zarządzanych funduszach inwestycyjnych, w zakresie obowiązujących przepisów, był równy dla wszystkich zainteresowanych osób i realizowany z poszanowaniem przepisów prawa.

§ 3.  Organizacja Polityki

1. Polityka jest przyjmowana uchwałą Zarządu Towarzystwa.

2. Wykonywanie czynności na podstawie Polityki powierzone jest właściwym  merytorycznie jednostkom organizacyjnym Towarzystwa.

§ 4. Zakres dostępu do informacji

1. Polityka  informacyjna, realizując prawo  w zakresie dostępu do informacji o Towarzystwie   
i funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, jest stosowana przy zapewnieniu należytej ochrony informacji poufnych oraz uwzględnia w szczególności:

1) ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;

2) ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

3) ZŁK.

§ 5. Sposób  dostępu do informacji

1. Informacje udostępniane są w sposób określony  w  statucie funduszu  inwestycyjnego,  a jeśli statut nie przewiduje szczególnej formy, informacje udostępnia się za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa lub w innej formie, jaką Towarzystwo uzna za uzasadnioną z uwagi na interes Uczestników funduszu inwestycyjnego lub Towarzystwa.

2. Zakres informacji dotyczących funduszy inwestycyjnych, udostępniany na stronie internetowej Towarzystwa jest częściowo ograniczony przedmiotowo i podmiotowo poprzez odpowiednie zabezpieczenie dostępu i jest kierowany do konkretnych Uczestników funduszy inwestycyjnych.

§ 6. Żądanie Akcjonariusza

1. Podczas obrad walnego zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Towarzystwa, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem  obrad.

2. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, Spółce z nią powiązanej albo Spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

3. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym   zgromadzeniem,  jeżeli  przemawiają   za  tym   ważne  powody.   Zarząd  jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia  żądania podczas walnego zgromadzenia

5. W przypadku zgłoszenia przez Akcjonariusza  poza walnym  zgromadzeniem  wniosku   o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić Akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ust. 2.

6. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone Akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznejoraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.

7. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji.

§ 7. Termin udzielania informacji

1. Zakres i terminy udzielania informacji wynikają z przepisów prawa, zawartych umów oraz regulacji wewnętrznych Towarzystwa.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia przez Zarząd Towarzystwa.

2. Zmiany polityki wymagają dla swojej skuteczności uchwały Zarządu.