zasady ppk

Zasady PPK

PPK stanowi istotne uzupełnienie obecnych na rynku form długoterminowego oszczędzania.

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, która powstała z myślą o zwiększeniu prywatnych oszczędności Polaków, to także dodatkowe narzędzie do budowania marki pracodawców. Pracownicze Plany Kapitałowe są kluczowym elementem zabezpieczenia emerytalnego i szansą na atrakcyjne warunki życia osób starszych. Z tego powodu, warto dowiedzieć się więcej i poznać zasady działania PPK!

Proces przystąpienia do PPK

A jak wygląda proces przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych w praktyce?

Otóż, w pierwszej kolejności pracodawca wybiera i podpisuje umowę z instytucją finansową, za pośrednictwem której utworzone są indywidualne rachunki PPK dla pracowników. Potem następuje automatyczny zapis do programu tych pracowników, którzy ukończyli 18 lat, a nie ukończyli 55 roku życia, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, jeśli nie zrezygnowali z dokonywania wpłat do PPK.

Natomiast osoby, które ukończyły 55 rok życia, a nie ukończyły 70 lat, mogą zwrócić się do swojego pracodawcy z wnioskiem o dołączenie do programu.

Osoba zatrudniona w rozumieniu ustawy o PPK

Katalog osób zatrudnionych, w rozumieniu ustawy o PPK, jest bardzo szeroki. Obejmuje on nie tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale również osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, członków rad nadzorczych pobierających z tytułu swojej funkcji wynagrodzenie, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i kółek rolniczych oraz osoby wykonujące pracę nakładczą. Szacuje się w związku z tym, że PPK obejmą prawie 11,5 mln osób w całym kraju.

Instytucje finansowe w PPK i ich zadania

Jeśli chodzi o instytucje finansowe zarządzające PPK, krąg podmiotów, które mają taką możliwość, został określony w ustawie o PPK. Wśród nich są:

  • fundusze inwestycyjne zarządzane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
  • fundusze emerytalne zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne lub pracownicze towarzystwa emerytalne,
  • zakłady ubezpieczeń.

Fundusze inwestycyjne ewidencjonują dokonane w imieniu uczestników PPK wpłaty, uzyskane wpłaty powitalne i dopłaty roczne, przyjęte oraz dokonane płatności o charakterze transferowym
(czyli z jednego konta na drugie), wypłaty oraz inne operacje. Prowadzą one rachunki PPK tak, żeby było możliwe wyodrębnienie rodzaju i wysokości wpłat oraz wypłat. Oprócz tego, instytucja finansowa zarządza środkami uczestnika, lokując je w odpowiedniej proporcji – głównie w akcje i obligacje. W tym celu tworzone są fundusze zdefiniowanej daty w kilku wariantach, dostosowane do wieku uczestnika, gdzie ryzyko inwestycyjne wraz ze zbliżaniem się do okresu emerytalnego spada.

Wpłaty na PPK

Wpłaty na PPK są finansowane zarówno przez uczestnika PPK, jak i przez podmiot zatrudniający. Takie wpłaty dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne. Wpłaty obowiązkowe wynoszą 1,5% wynagrodzenia w stosunku do podmiotu zatrudniającego oraz 2% w stosunku do uczestnika, a dobrowolne – w pierwszym przypadku 2,5% wynagrodzenia, a w drugim – 2% wynagrodzenia uczestnika.

Dysponowanie środkami z PPK

Środki gromadzone przez uczestnika PPK za pośrednictwem wybranej instytucji finansowej, co do zasady wypłacane będą po osiągnięciu przez niego 60. roku życia (zarówno, jeśli chodzi o kobiety, jak i mężczyzn, choć dopuszczalne jest oszczędzanie w PPK do 70. roku życia), jednorazowo w wysokości 25% zgromadzonych środków, a pozostałe środki – w co najmniej 120 ratach miesięcznych. Wypłata zgromadzonych środków będzie możliwa także wcześniej, w przypadku poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka. W takiej sytuacji można złożyć wniosek o jednorazową wypłatę do 25% oszczędności, bez obowiązku ich zwrotu.